kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Dokumenty do pobrania

Opublikowany:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1457) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży:

 1. W zakresie zakupu podręczników - uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

 

 • w klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasach I branżowych szkół I stopnia,
 • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

 

        2. W zakresie zakupu materiałów edukacyjnych - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

 • w klasach II i III szkoły podstawowej,
 • klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych  w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasach I branżowych szkół I stopnia,
 • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do  11 września 2017 roku.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018
Dotacje dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych
 

 

Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w formie stypendium i zasiłku szkolnego.

Pomocy w formie stypendium szkolnego udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza 514 zł na osobę.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w szkołach do dnia 
15 września 2017 roku.

Zasiłek szkolny udzielany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o udzielenie zasiłku można składać w szkole raz lub kilka razy w roku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 Wzory wniosków - do pobrania -  wraz z instrukcją, dotyczące pomocy materialnej dla uczniów, obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
 2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.


Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub placówki oświatowej

 Zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest:

 

 • zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a (odroczony obowiązek szkolny) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7 (upośledzonym umysłowo  w stopniu głębokim), a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 (dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne), albo zwrot kosztów przejazdu ucznia, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni;
 • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b (kształcenie specjalne), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawoweji gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższejszkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 (upośledzonym umysłowo w stopniu głebokim), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia (zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze).

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest  w dwóch formach: dowozu zbiorowego organizowanego przez gminę lub dowozu indywidualnego przez rodziców (zwrot kosztów).

 

Dowóz zbiorowy

 

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie, które powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania oraz adres szkoły, do której dziecko ma być dowożone, nr kontaktowy rodzica składającego podanie. Jeżeli dziecko porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach należy taką informację zawrzeć w podaniu,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

 

Dowóz indywidualny

 

Rodzice, którzy zdecydują się na tę formę dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • wniosek,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

 

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia złożenia wniosku.

 

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września, wnioski i podania wraz z dokumentami powinny zostać złożone do końca maja    każdego roku , w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa ul. Grochowska 274, w Wydziale Obsługi Mieszkańców, stanowisko nr 21.

 


Pliki do pobrania:

 

- Wniosek
- Oświadczenie
 
 

Wnioski o nagrody dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych   

 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Edukacja dzieci niepełnosprawnych

 

748

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Dokumenty do pobrania