kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Burmistrz Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego o numerze rejestracyjnym WI 94491 stanowiącego własność m.st. Warszawy.

Opublikowany: 2017-01-05 12:26:00

Na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 3553/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia przetargów dotyczących zbycia ruchomości miasta stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa Nr GP-OR.0052.5335.2016 z dnia 30.11.2016r. ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego.Przedmiotem przetargu jest samochód ciężarowy
marka: FORD
model TRANSIT: FT 100 2.0 Kat. MR’95 2,6t
nr rej.: WI 94491
rok produkcji: 1997
data pierwszej rejestracji: 1998/01/07
przebieg: 120 269 km
kolor: granatowy
rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne), dach nadwozia wysoki, 4 drzwiowe,
6 osobowe, fotele w drugim rzędzie zostały zdemontowane do przewozu ładunku.
pojemność silnika / moc silnika: 1998 cm3 / 84 kW (114 KM)
wyposażenie standardowe: ABS, wspomaganie układu kierowniczego
wyposażenie dodatkowe: radioodtwarzacz.  

W/w pojazd można obejrzeć jak również zapoznać się z jego stanem technicznym w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga - Południe przy ul. Grochowskiej 274,
po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z pracownikiem Wydziału
Administracyjno – Gospodarczego pokój 118 tel. 510 206 495.

Cena wywoławcza: 4.900,00 zł brutto. 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1)      Złożenie podpisanej oferty,
2)      Wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 490,00 zł. w kasie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, lub na rachunek bankowy Urzędu Nr  51 1030 1508 0000 0005 5000 7096 najpóźniej na dwa dni robocze przed datą przetargu.

 2.  Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  jej  podpisania,  sporządzona w  formie pisemnej  w języku polskim oraz  powinna  zawierać:
1)     imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu oferenta w przypadku  osób  fizycznych.
2)     firmę, siedzibę, nr telefonu,  numer NIP, REGON, KRS, wraz ze wskazaniem oddziału, w którym podmiot jest zarejestrowany oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób prawnych.
3)     datę sporządzenia oferty,
4)     oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (gotówka, przelew),
5)     oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym  przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
6)     kserokopię dowodu wpłaty wadium oraz określić sposób jego zwrotu (przelew na rachunek wskazany w ofercie, kasa organizatora przetargu).
7)     oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji procesu przetargu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016, poz. 922)  
3.  Ofertę z załącznikami j.w. należy umieścić w kopercie, kopertę zakleić, parafować lub ostemplować w miejscu zaklejenia. Na kopercie należy podać nazwę i adres.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4.  Miejsce składania ofert:
1)    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie  Urzędu   Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej  274,
03-841  Warszawa, w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym
w pokoju 121 od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00 – 16:00.
2)    W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty  przyjęta będzie data i godzina wpływu przesyłki.
5.  Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
1)     Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
2)     Nie zawiera ceny, danych i dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
3)     Zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza.
6.  Termin składania i otwarcia ofert:
1)     Oferty należy składać do dnia  27. 01. 2017r.  do godz. 1000
2)     Termin otwarcia ofert w dniu    27. 01. 2017r.  godz. 1200
7.  Miejsce otwarcia ofert: sala 305 (III piętro) w Urzędzie Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274,  03-841 Warszawa.
8. Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń (na parterze) w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa  oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu.
9.  Wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu zostaje  zaliczone na poczet ceny nabycia pojazdu.
Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu bądź licytacji podlega zwrotowi w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu bądź licytacji, przelewem na konto wskazane przez uczestnika lub na jego pisemny wniosek gotówką w kasie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 274,  03 - 841 Warszawa.
10.  Osoba wyłoniona w drodze przetargu (zwycięzca przetargu) obowiązana jest odebrać fakturę sprzedaży w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
11. Wpłata ceny nabycia nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia umowy w kasie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274, 03 - 841 Warszawa lub przelewem na rachunek bankowy organizatora przetargu: NR 63 1030 1508 0000 0005 5002 5019  na dwa dni robocze  przed planowanym zawarciem umowy na podstawie otrzymanej faktury sprzedaży.
12.   Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych licząc od ogłoszenia wyniku przetargu, po spełnieniu ww. wymogów, a w szczególności:
1)        po wydaniu faktury sprzedaży osobie wyłonionej w drodze przetargu bądź licytacji,
2)        po potwierdzeniu przez Wydział Budżetowo – Księgowy dla Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy wpłaty ceny nabycia,
3)        na podstawie podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
13.  Jeżeli osoba, która wygra przetarg, w terminie nie wpłaci do kasy organizatora konkursu lub na jego rachunek bankowy zadeklarowanej kwoty bądź uchyli się od zawarcia umowy, straci prawo do nabycia wylicytowanego samochodu oraz wpłacone wadium, które w takiej sytuacji nie podlega zwrotowi, a komisja przetargowa zaproponuje kupno pojazdu kolejnemu oferentowi, który przedłoży najwyższą w kolejności propozycję cenową.
14. Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady ukryte w samochodzie  marki Ford FT 100  będącym przedmiotem przetargu oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

14234

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum