kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Uchwała 4047/2017 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży

Opublikowany:

UCHWAŁA NR 4047/2017

ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
w 2017 roku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.[1]), art. 4 ust. 1 pkt. 15,  art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m. st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6725), Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017 roku.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 6 ust. 3 pkt. 1 załącznika do uchwały nr XXXVI/898/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy  m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy,
2)    na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl,
3)    na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy www.pragapld.waw.pl,
4)    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu  Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

 

Uzasadnienie

do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017 roku

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży  w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017 roku umożliwi wsparcie  wraz z udziałem dotacji na dofinansowanie zadania konkursowego o nazwie „Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich” tj. od 24 czerwca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

14328

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Uchwała 4047/2017 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży