kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Co to jest Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego?

Opublikowany:

/Wyciąg z Programu współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi/

 

„Program współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” przewiduje w rozdziale IV § 22, że:
1. Zainteresowane organizacje oraz Miasto mogą tworzyć dzielnicowe komisje działające w poszczególnych dzielnicach.
2. Stworzenie dzielnicowej komisji może zainicjować minimum 5 organizacji, które wyrażą chęć współpracy na terenie dzielnicy. Zainteresowane organizacje zgłaszają wolę powołania dzielnicowej komisji do Burmistrza lub Pełnomocnika.
3. Pierwsze posiedzenie nowo tworzonej dzielnicowej komisji zwołuje Burmistrz lub Pełnomocnik.
4. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej dzielnicowej komisji odbywa się przy udziale przedstawicieli minimum 5 organizacji.
5. W skład dzielnicowej komisji wchodzi po jednym przedstawicielu zainteresowanych organizacji. Działających w poszczególnych dzielnicach, oraz przynajmniej jeden przedstawiciel Miasta, delegowany przez Burmistrza dzielnicy
6. Dzielnicowe komisje mając charakter inicjatywno-doradczy. Do ich zadań w szczególności należy

    1) opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organ dzielnicy,
    2) opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami określonymi w § 28,
    3) delegowanie przedstawicieli do udziału w zespołach rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji,
    4) współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta,
    5) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
    6) występowanie do władz Miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności,
    7) aktywna współpraca z Forum i komisjami.

7. Dzielnicowe komisje ustalają regulamin pracy, który określa tryb i organizację pracy, w tym sposób zwoływania posiedzeń dzielnicowej komisji oraz sposób wyboru przewodniczącego.
8. Pracami dzielnicowej komisji kieruje Przewodniczący. Dzielnicowa Komisja może powołać Prezydium. Kadencja władz dzielnicowej komisji trwa jeden rok.
9. Na pierwszym posiedzeniu w roku dzielnicowa komisja wybiera na roczną kadencję przewodniczącego. Jeżeli w okresie trwania kadencji nastąpi vacat na funkcji przewodniczącego dzielnicowej komisji, członkowie dzielnicowej komisji wybierają nowego przewodniczącego, którego kadencja wygasa w dniu wyboru przewodniczącego na rok następny.
10. Posiedzenia dzielnicowej komisji są jawne i otwarte. Na stronie internetowej Miasta dzielnicowa komisja zamieszcza sprawozdania ze swoich posiedzeń, zawierające główne ustalenia i wyniki głosowań oraz, na co najmniej pięć dni przed spotkaniem, ogłoszenie o posiedzeniu dzielnicowej komisji.
11. Spotkania dzielnicowej komisji odbywają się w miejscach prowadzenia działalności przez poszczególne organizacje lub w siedzibie Urzędu Dzielnicy.
12. Obsługę techniczną dzielnicowej komisji zapewnia Urząd Dzielnicy.
13. Dzielnicowa komisja, która nie spotka się w ciągu kwartału, ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie dzielnicowej komisji stwierdza Forum i przekazuje niezwłocznie oficjalną informację do Dzielnicy, przy której działała dana dzielnicowa komisja oraz do Pełnomocnika.

1195

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Co to jest Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego?