kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Opublikowany:

ul. Podskarbińska 6, p. 202 (II piętro)
03-833 Warszawa

tel. 22 44 35 493
fax
22 44 35 561
e-mail:  [email protected]

Kierownik Zespołu Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Ireneusz Rajski
tel.
22 44 35 492
fax 22 44 35 561
e-mail: [email protected]

 

 

Do zakresu działania Delegatury należy w szczególności:

 1.       w zakresie bezpieczeństwa publicznego:

- analizowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- realizowanie i inicjowanie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską m.st. Warszawy, programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,w tym współdziałanie z miejscowymi jednostkami Policji w zakresie służb ponadnormatywnych,
- przekazywanie informacji na temat nowych lokalizacji kamer systemu monitoringu wizyjnego na terenach dzielnic, wynikającej z realnej oceny zagrożenia przestępczością,
- gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji do elektronicznych baz danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2.       w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:
- monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie dzielnicy, związanych z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie propozycji przedsięwzięć ograniczających ich skutki,
- gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie danych do elektronicznych baz danych dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
- realizacja zadań związanych z zapewnieniem informowania i ostrzegania mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach,
- nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą: radiostacji pracujących w systemie łączności zarządzania kryzysowego oraz urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania,
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przed kradzieżą punktów alarmowych oraz udział w odbiorach prac remontowych,
- uczestniczenie w treningach radiotelefonicznej łączności zarządzania kryzysowego,
- uczestniczenie w przeglądach budowli przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy,
- pozyskiwanie, weryfikacja i przekazywanie danych do „Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy” w zakresie dotyczącym dzielnic,
- realizowanie procedur pomocy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń losowych,
- współudział w organizowaniu ewakuacji ludności w przypadku masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;

3.      w zakresie spraw obronnych:
- aktualizacja elektronicznych baz danych dotyczących spraw obronnych,
- uczestniczenie w opracowywaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w zakresie dotyczącym dzielnic,
- prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób z terenu dzielnicy, w tym rozplakatowanie obwieszczeń,
- organizowanie „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta StołecznegoWarszawy” w dzielnicach,
-opracowywanie i aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja zadań związanych z ich uruchomieniem, w tym szkolenie kurierów,
- opracowanie i aktualizacja planów rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny oraz realizacja zadań z tego zakresu na terenie dzielnicy,
- przyjmowanie udokumentowanych wniosków, dotyczących wypłat świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia od żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- wydawanie decyzji administracyjnych o uznaniu osób, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierzy samotnych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
- opracowywanie i aktualizacja planów świadczeń osobistych i rzeczowych w terminie ustalonym przez Wydział Spraw Obronnych,
- współudział w realizacji zadań z zakresu HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza),
- udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,
- udział w opracowaniu i aktualizacji „Wykazu podmiotów o  szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających pierwszeństwo do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze administracyjnym m.st. Warszawy”,
- prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu (radnych dzielnicy) i na wniosek (osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu dzielnicy) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

630

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego