kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Dokumenty do pobrania

Opublikowany:

 

Dotacje dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych


Uchwały NR LXXIII/2026/2018  Rady Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 30 sierpnia 2018 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w formie stypendium i zasiłku szkolnego.

Pomocy w formie stypendium szkolnego udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza 514 zł na osobę.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w szkołach do dnia
17 września 2018 roku

Zasiłek szkolny udzielany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o udzielenie zasiłku można składać w szkole raz lub kilka razy w roku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

Wzory wniosków - do pobrania -  wraz z instrukcją, dotyczące pomocy materialnej dla uczniów, obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
 2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

 

Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub placówki oświatowej

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

 • zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
 • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
 •  zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)    24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b)    25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w dwóch formach: dowozu zbiorowego organizowanego przez gminę lub dowozu indywidualnego realizowanego przez rodziców (zwrot kosztów).

 

Dowóz zbiorowy

 

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie, które powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania oraz adres szkoły, do której dziecko ma być dowożone, nr kontaktowy rodzica składającego podanie. Jeżeli dziecko porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach należy taką informację zawrzeć w podaniu,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

 

Dowóz indywidualny

 

Rodzice, którzy zdecydują się na tę formę dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • wniosek,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

 

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia złożenia wniosku.

 

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września, wnioski i podania wraz z dokumentami powinny zostać złożone do końca maja    każdego roku , w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa ul. Grochowska 274, w Wydziale Obsługi Mieszkańców, stanowisko nr 21.

 


Pliki do pobrania:

 

- Wniosek
- Oświadczenie
 
 

Wnioski o nagrody dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych   

 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 

Edukacja dzieci niepełnosprawnych

 

748

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Dokumenty do pobrania