kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Dokumenty do pobrania

Opublikowany:

Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub placówki oświatowej (wniosek o dowóz zorganizowany 2020-2021)

Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub placówki oświatowej (wniosek o dofinansowanie dowozu indwidualnego 2020-2021)

 


 

DOTACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NIEPUBLICZNYCH 

Uchwała Nr XV/357/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/357/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV 357 2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019.

 


 

DOWÓZ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY LUB PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

 • zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
 • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
 •  zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w dwóch formach: dowozu zbiorowego organizowanego przez gminę lub dowozu indywidualnego realizowanego przez rodziców (zwrot kosztów).

 Dowóz zbiorowy

 Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 •  podanie, które powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania oraz adres szkoły, do której dziecko ma być dowożone, nr kontaktowy rodzica składającego podanie. Jeżeli dziecko porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach należy taką informację zawrzeć w podaniu,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

 Dowóz indywidualny

 Rodzice, którzy zdecydują się na tę formę dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 •  wniosek,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia złożenia wniosku.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września, wnioski i podania wraz z dokumentami powinny zostać złożone do końca maja    każdego roku , w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa ul. Grochowska 274, w Wydziale Obsługi Mieszkańców, stanowisko nr 21.

 Pliki do pobrania:

 - Wniosek

- Oświadczenie

- Wniosek o dowóz zorganizowany

 


 

WNIOSKI O NAGRODY DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW PLACÓEK OŚWIATOWYCH   

 

748

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Dokumenty do pobrania