kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Dokumenty do pobrania

Opublikowany:

DOTACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NIEPUBLICZNYCH 

Uchwała Nr XV/357/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/357/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV 357 2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019.


 

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w formie stypendium i zasiłku szkolnego.

Pomocy w formie stypendium szkolnego udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza 528 zł na osobę.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w szkołach do dnia
16 września 2019 roku.

 Zasiłek szkolny udzielany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o udzielenie zasiłku można składać w szkole raz lub kilka razy w roku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 Wzory wniosków - do pobrania -  wraz z instrukcją, dotyczące pomocy materialnej dla uczniów, obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 :

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
 2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2019

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1342) w roku szkolnym 2019/2020 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

 I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników:

1. Do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

a) branżowej szkołach I stopnia,
b) klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

c) klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

d) klasy I pięcioletniego technikum,
e) klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
f) szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.

2. Do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

a) klas II i III branżowej szkoły I stopnia,
b) klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

II. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych:

1. Do kształcenia ogólnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

a) branżowej szkołach I stopnia,
b) klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
c) klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
d) klasy I pięcioletniego technikum,
e) klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonychw pięcioletnim technikum,

f) szkoły specjalnej przysposabiających do pracy

 2. Do kształcenia zawodowego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

a) klasy I branżowej szkoły I stopnia,
b) klasy I pięcioletniego technikum,
c) klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
d) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach  w terminie do 11 września 2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że administratorem danych osobowych przekazywanych we wniosku o „Wyprawkę szkolną” ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dyrektor szkoły, który powinien na etapie pozyskania danych spełnić obowiązek informacyjny o ich przetwarzaniu.

Wniosek o dofinasowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020


 

DOWÓZ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY LUB PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

 • zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
 • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
 •  zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w dwóch formach: dowozu zbiorowego organizowanego przez gminę lub dowozu indywidualnego realizowanego przez rodziców (zwrot kosztów).

 Dowóz zbiorowy

 Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 •  podanie, które powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania oraz adres szkoły, do której dziecko ma być dowożone, nr kontaktowy rodzica składającego podanie. Jeżeli dziecko porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach należy taką informację zawrzeć w podaniu,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

 Dowóz indywidualny

 Rodzice, którzy zdecydują się na tę formę dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 •  wniosek,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia złożenia wniosku.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września, wnioski i podania wraz z dokumentami powinny zostać złożone do końca maja    każdego roku , w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa ul. Grochowska 274, w Wydziale Obsługi Mieszkańców, stanowisko nr 21.

 Pliki do pobrania:

 - Wniosek

- Oświadczenie

- Wniosek o dowóz zorganizowany


 

 

WNIOSKI O NAGRODY DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW PLACÓEK OŚWIATOWYCH   

 

748

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Dokumenty do pobrania