kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Lokalny Program Rewitalizacji m. st. Warszawy obowiązujący w latach 2005-2013.

Opublikowany:

    

Pierwszym dokumentem źródłowym i aktem lokalnej polityki rewitalizacyjnej w Warszawie był Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 – 2013. W styczniu 2005 roku Rada miasta stołecznego Warszawy przyjęła Uchwałę w sprawie Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 – 2013 (LUPR). Dokument ten stanowił podstawę do ubiegania się przez m.st. Warszawa
o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na działania związane ze zdegradowanymi obszarami miejskimi, poprzemysłowymi i powojskowymi w pierwszym okresie programowania funduszy strukturalnych w latach 2004 – 2006. 

 

Program ten został sporządzony w celu określenia i zidentyfikowania potrzeb w zakresie rewitalizacji zdegradowanych społecznie i ekonomicznie obszarów i obiektów, znajdujących się na terenie dzielnic m. st. Warszawy. Biorąc pod uwagę krótki okres programowania oraz wydatkowania funduszy strukturalnych w latach 2004 – 2006 zdecydowano się na opracowanie uproszczonego programu jako dokumentu odnoszącego się do wybranego obszaru pilotażowego miasta.    

 

8 maja 2008 r. Rada m.st. Warszawy Uchwałą Nr XXX/995/2008 przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005 – 2013, który swoim zasięgiem obejmował większość dzielnic Warszawy. Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005 – 2013 pełnił funkcję strategii rewitalizacji Miasta stołecznego Warszawy. Strategia ta określała działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym. Była spójna dla całego miasta oraz komplementarna z innymi działaniami podejmowanymi w mieście na zidentyfikowanym obszarze kryzysowym. Strategia rewitalizacji Miasta realizowana była poprzez Mikroprogramy opracowane przez Dzielnice Miasta (patrz: Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga-Południe). W mikroprogramach poprzedzonych analizą sytuacji w dzielnicy określone zostały obszary kryzysowe oraz priorytetowe działania zmierzające do poprawy stanu kryzysowego. Przedstawione zostały również konkretne sposoby rozwiązań wraz z ich kalkulacją oraz okresem realizacji.

 

782

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Lokalny Program Rewitalizacji m. st. Warszawy obowiązujący w latach 2005-2013.