kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga-Południe

III Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji odbędzie się 21.04.2021 r. o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad II sesji MRD Praga-Południe.
 3. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu komisji stałych.
 4. Głosowania nad uchwałą o regulaminie komisji stałych.
 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania oraz ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe.
 6. Wolne wnioski, zapytania. 


Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy
/-/ Marek Pirsztuk

Porządek III sesji MRD Praga-Południe


 

W dniu 11 lutego 2021 r. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – II kadencji na której zostało powołane Prezydium MRDPP oraz delegaci do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

Skład Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe przedstawia się następująco:

 1. Pan Marek Pirsztuk – Przewodniczący Rady
 2. Pan Adam Majewski – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Pan Mikołaj Milczarek-Metzner – Wiceprzewodniczący Rady
 4. Pan Mateusz Król – Sekretarz
 5. Pani Jolanta Cieślak – Skarbnik 

Delegatami do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy zostali wybrani:

 1. Pan Marek Pirsztuk
 2. Pani Magdalena Szalwa

 


 

II Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji odbędzie się 11.03.2021 r. o godz. 17.00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji MRDPP.
 4. Zaprzysiężenie radnych II kadencji, niezaprzysiężonych na I sesji.
 5. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Powołanie Komisji stałych wraz z prezydium.
 7. Dyskusja nad projektem uchwały o regulaminie pracy komisji stałych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe.
 8. Głosowanie nad projektem uchwały o regulaminie pracy komisji stałych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe. 
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
Marek Pirsztuk

Porządek II sesji MRD Praga-Południe


I Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  II kadencji odbędzie się 11 lutego 2021 r. o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uroczyste zaprzysiężenie radnych.
 3. Przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 4. Przeprowadzenie wyborów na Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 5. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko Sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 6. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko Skarbnika Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 7. Zgłaszanie i wybór delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
Miłosz Warchoł  

Porządek I sesji MRD Praga-Południe

 


 

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiący załącznik do uchwały Nr 125/XXII/2020 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 20 października 2020 r.

Status MRD Praga-Południe do pobrania


 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naborów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji

 


 

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji

Zgodnie z postanowieniami Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nadanego Uchwałą Nr 125/XXII/2020 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 20 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz nadania jej statutu, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji.

Ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, którzy uczą się w szkołach ponadpodstawowych na terenie innych dzielnic lub poza Warszawą.
Nabór pozostałych kandydatów prowadzony jest równolegle przez szkoły ponadpodstawowe w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – po 2 przedstawicieli z każdej ze szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji można dokonać na formularzu zgłoszeniowym zawierającym:
1) imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, nr legitymacji uczniowskiej, nr PESEL, adres e-mail, telefon kandydata oraz opiekuna prawnego;
2) zgodę rodziców kandydata;
3) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych;
4) uzasadnienie swojego zgłoszenia do Młodzieżowej Rady Dzielnicy.

Zgłoszenia kandydatów należy przesłać do dnia 30 listopada 2020 r. na adres: [email protected]

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Komisja rekrutacyjna dokona wyboru 10 osób, w terminie do 20 grudnia 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

 

 


 

III Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy  w dniu 17.09.2020 godz.16.00. Sesja odbędzie się na platformie Zoom: https://zoom.us/s/2980101530

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z II Sesji MRDPP
 3. Uchwała w sprawie Regulaminu Komisji
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji edukacji i doradztwa
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji kultury i działań charytatywnych
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji sportu i rekreacji
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji środowiska
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji promocji i mediów
 9. Podjęcie stanowiska w sprawie działań związanych z budynkiem piekarni Rajcherta
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad

Z poważaniem

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy

Miłosz Warchoł

 

 


 

13 sierpnia o godz.16.00 odbędzie si ę II sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy w systemie on-line na platformie ZOOM. Wkrótce podamy link do sesji online.

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z II Sesji MRDPP
 3. Uchwała w sprawie Regulaminu Komisji
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji edukacji i doradztwa
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji kultury i działań charytatywnych
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji sportu i rekreacji
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji środowiska
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji promocji i mediów
 9. Podjęcie stanowiska w sprawie działań związanych z budynkiem piekarni Rajcherta
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad

 


 

W dniu 27 lutego 2020 r. odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Sesję poprzedziło szkolenie pn. Jak działo miasto? - ustrój, organy, zadania i nie tylko... zorganizowane we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Dzięki uprzejmości Miejsca Akcji Paca 40 szkolenie odbyło się w siedzibie przy ul. Paca 40. Podczas szkolenia młodzież miała możliwość zapoznania się z ustrojem m.st. Warszawy, organami, możliwościami uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności poprzez inicjatywę lokalną, konsultacje społeczne, budżet obywatelski.

Podczas II sesji Radni powołali Komisję Rewizyjną oraz komisje stałe MRDPP: Komisję Kultury i Działań Charytatywnych, Komisję Środowiskową, Komisję Sportu i Rekreacji, Komisję Doradztwa i Edukacji oraz Komisję Promocji i Mediów. Ponadto wybrano 2 przedstawicieli MRDPP do Młodzieżowej Rady Warszawy: Pana Miłosza Warchoła oraz Pana Patryka Owczarka. Radni obradowali również nad procesem uchwałodawczym oraz regulaminem prac komisji. Radni MRDPP objęli patronatem TechSesh oraz Bieg Charytatywny.

 

 

 

 


 

Informujemy, że w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 16:00 w Sali nr 305 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 odbędzie się II Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 Proponowany porządek obrad II Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

Przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji MRDPP.
 2. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 4. Zgłaszanie i wybór delegatów do Młodzieżowej Rady Warszawy.
 5. Powołanie Komisji stałych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy.
 6. Wybór Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji stałych MRDPP.
 7. Sprawozdanie Prezydium MRDPP z przebiegu spotkania roboczego w dniu 30.01.2020 r.
 8. Uchwała w sprawie procesu uchwałodawczego.
 9. Uchwała w sprawie wywieszenia tablicy urzędowej dla Młodzieżowej Rady Dzielnicy.
 10. Uchwała w sprawie Regulaminu Komisji.
 11. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie patronatu dla TechSesh i Biegu Charytatywnego.
 12. Wolne wnioski i zapytania Radnych.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy - Miłosz Warchoł

 


 

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w Sali nr 305 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 odbędzie się I Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

Proponowany porządek obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uroczyste zaprzysiężenie radnych.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 5. Przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 6. Przeprowadzenie wyborów na Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 7. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko Sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Marcin Kluś

 


 

 

 


 

Materiały do pobrania:OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zgodnie z postanowieniami Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nadanego Uchwałą Nr 65/VIII/2019 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz nadania jej statutu, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, którzy uczą się w szkołach ponadpodstawowych na terenie innych dzielnic lub poza Warszawą.

Nabór pozostałych kandydatów prowadzony jest równolegle przez szkoły ponadpodstawowe w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – po 2 przedstawicieli z każdej ze szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia, zawierającym:

1) imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, nr legitymacji uczniowskiej, nr PESEL, adres e-mail, telefon kandydata oraz opiekuna prawnego;

2) zgodę rodziców kandydata;

3) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych;

4) uzasadnienie swojego zgłoszenia do Młodzieżowej Rady Dzielnicy. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31 października 2019 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach 8.00-16.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274.

Wyboru kandydatów spośród mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy dokona Komisja, w której skład wchodzą: Koordynator Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe, Doradca ds. młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe, dwóch radnych Dzielnicy Praga-Południe oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Każdy z kandydatów na radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe będzie miał możliwość zaprezentowania przed Komisją swojej kandydatury.

Wyboru kandydatów spośród mieszkańców Komisja dokona w głosowaniu tajnym.

Komisja, w terminie do 30 listopada 2019 r., ogłosi listę radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe wybranych spośród mieszkańców.