kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Nowy system gospodarowania odpadami

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy, które odpowiada za organizację i nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie, wszelkie przypadki nieprawidłowości w jakości świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych przez Operatora obsługującego nieruchomości z terenu Dzielnicy Praga-Południe należy zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu pod numerem 19 115 lub przez portal www.warszawa19115.pl.

Zastosowanie jednego kanału dotyczącego zgłaszania zastrzeżeń zapobiega dublowaniu się skarg i wniosków, a system przekazywania zgłoszeń umożliwia zarejestrowanie interwencji wraz z datą i godziną oraz monitorowanie statusu działań.

 


 

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa

Szanowni Mieszkańcy, Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy informuje, że decyzją Rady m.st. Warszawy od dnia 1 marca br. obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Obowiązuje system ryczałtowy, zgodnie z którym mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł / mies. od gospodarstwa, a zamieszkujący domy jednorodzinne 94 zł / mies. Osoby w trudnej sytuacji finansowej otrzymają wsparcie.

 
Zmiany w stawkach – informacje szczegółowe
W związku z wejściem we wrześniu 2019 w życie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579), wprowadzono obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny oraz nowe zasady segregacji odpadów – jednolite na terenie całego kraju. Samorządy mają rok na wprowadzenie zmian, w m.st. Warszawa będą one obowiązywały od 1 marca 2020.
 
Uchwałą Rady m.st. Warszawy ustalone zostały następujące stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych  (kwoty zależnie od rodzaju nieruchomości):

 • nieruchomości wielolokalowe, w całości zamieszkane albo zamieszkane w części – 65 zł za miesiąc,
 • nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – 94 zł za miesiąc,

Stawka jest liczona od gospodarstwa domowego, bez względu na liczbę osób tworzących jedno gospodarstwo domowe

 • nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe będą objęte stałą, ryczałtową opłatą roczną – 169,3 zł,
 • w przypadku prowadzenia działalności na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, opłatę stanowi suma opłaty za gospodarstwo domowe (94 zł) oraz iloczynu powierzchni użytkowej części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność i stawki opłaty 1,35 zł/m2,
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, który w części jest zamieszkany, a w części niezamieszkany - a powstają odpady komunalne, opłatę stanowi suma opłaty za zamieszkaną część nieruchomości (przy stawce 65 zł za gospodarstwo domowe) oraz iloczynu powierzchni użytkowej części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność i stawki opłaty 1,35 zł/m2,
 • w przypadku prowadzenia działalności na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, opłatę stanowi suma opłaty za gospodarstwo domowe (94 zł) oraz iloczynu powierzchni użytkowej części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność i stawki opłaty 1,35 zł/m2,
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, który w części jest zamieszkany, a w części niezamieszkany - a powstają odpady komunalne, opłatę stanowi suma opłaty za zamieszkaną część nieruchomości (przy stawce 65 zł za gospodarstwo domowe) oraz iloczynu powierzchni użytkowej części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność i stawki opłaty 1,35 zł/m2.
 • dla nieruchomości na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady komunalne za pojemnik o pojemności: 

120 litrów - 5,90 zł, 240 litrów - 11,81 zł, 660 litrów - 32,50 zł, 770 litrów - 37,91 zł, 1100 litrów - 54,17 zł, powyżej  1100  litrów - 4,92 zł za każde rozpoczęte 100 litrów pojemności pojemnika, 2500 litrów - 123,11 zł, 3500 litrów - 172,35 zł, 4000 litrów - 196,98 zł, 5000 litrów – 246,22 zł, 7000 litrów - 344,71 zł, 10000 litrów - 492,45 zł, 12000 litrów - 590,94 zł, 14000 litrów - 689,43 zł, 16000 litrów - 787,92 zł, 20000 litrów - 984,90 zł, 36000 litrów - 1 772,83 zł.

Opłaty  
Opłaty należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca. Każda osoba składająca deklarację w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy otrzymuje swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który wnosi opłaty. Płatności można uregulować przelewem, gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych. Pierwsza opłata zgodna z nowo obowiązującymi stawkami powinna zostać dokonana do 28 marca 2020 roku.
 
Deklaracje
W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów, powstała konieczność złożenia nowych deklaracji. Deklaracje są składane przez właścicieli nieruchomości (np. osoby fizyczne – w przypadku budynków jednorodzinnych), osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w przypadku budynków wielolokalowych (np. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych). Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie muszą osobiście składać deklaracji.
 
Nowe deklaracje należy złożyć w Wydziałach Obsługi Mieszkańców odpowiednich Urzędów Dzielnic lub przesłać listem poleconym do Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy maksymalnie do 10 kwietnia 2020 roku. Istnieje również możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Składany drogą elektroniczną dokument należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana będzie po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Zgodnie z nowelizacją przepisów, m.st. Warszawa wprowadza obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Skutkiem niewypełniania tego obowiązku będzie konieczność zapłaty dwukrotności stawki podstawowej (dopuszczalna w ustawie maksymalna stawka to czterokrotność opłaty podstawowej).
 

Odnośniki do uchwał Rady m.st. Warszawy:

 • Uchwała nr XXV/728/2020 Rady m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności

tutaj

 • Uchwała nr XXV/729/2020 Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tutaj

 • Uchwała nr XXV/730/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

tutaj

 


 

Biuro Gospodarki Odpadami informuje mieszkańców m.st. Warszawy, że 24 grudnia 2019 r. (Wigilia) oraz 31 grudnia 2019 r. (Sylwester) Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i) będą nieczynne.

Regulaminy oraz harmonogramy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępne są na stronie: wszystko, co powinieneś wiedzieć o PSZOK-ach i MPSZOK-ach

 


 

Warszawska zbiórka choinek – rozpoczyna się akcja Ciepło z natury.

Biuro Gospodarki Odpadami m. st. Warszawy informuje mieszkańców, że rozpoczęła się zbiórka poświątecznych, naturalnych choinek realizowana w ramach akcji „Ciepło z natury”. Organizatorami jest m.st. Warszawa oraz firma Segromet Sp. z o.o.

 Zbiórka poświątecznych choinek będzie realizowana przez firmy odbierające odpady komunalne w każdej dzielnicy Warszawy. Choinki należy wystawić w miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru.

Należy pamiętać, aby uprzednio oczyścić choinkę z dekoracji, stojaka lub doniczki.

Choinkę można również zawieźć do punktu recyklingowego firmy Segromet przy ul. Księcia Ziemowita 29. Przekazane ścięte choinki staną się wysokoenergetyczną zieloną energią, wykorzystywaną do produkcji prądu. Tegoroczną akcję rozpoczynamy z zamiarem pobicia dotychczasowego rekordu ponad 1 400 ton zebranych choinek.

Zachęcamy do wybierania świątecznych choinek w donicach. W ramach akcji zostaną przekazanedo Lasów Miejskich, dzielnicowych Zarządów Gospodarki Nieruchomościami oraz Zarządu Dróg Miejskich. Następnie zostaną posadzone w dzielnicowych parkach i miejskich lasach.

Można również osobiście przekazać doniczkowe świerki leśnikom. Punkt zbiórki Lasów Miejskich-Warszawa otwarty będzie w sobotę, 18 stycznia w CEPL przy ul. Rydzowej 2 (Ursynów) oraz w sobotę, 25 stycznia w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa przy ul. Korkowej 170A (Wawer).

 Akcja potrwa do końca marca 2020 roku.

 


 

Gdy dojdzie do wymieszania surowców operatorzy odbiorą je jako odpady „zmieszane”. Z kolei w miejscach na „gabaryty” nie mogą być składane „elektroodpady” czy materiały budowlane. Mieszkańcy dowiedzą się o tym dzięki naklejkom.

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku był stopniowo wprowadzany w Warszawie od stycznia 2019 r. Teraz mieszkańcy segregują odpady do pięciu pojemników: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio oraz zmieszane. Operatorzy odbierają również odpady zielone (liście, rozdrobnione gałęzie itp.) od marca do listopada. Odpady wielkogabarytowe wywożą co cztery tygodnie spod zabudowy wielolokalowej, a co trzy miesiące z domów jednorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych - właściciel nieruchomości ustala miejsce ich odbioru. Tzw. „gabaryty” można wystawić nie wcześniej, niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem wywozu.

Warszawa wprowadziła w tym roku kolejny element informacyjny – specjalne naklejki, które operatorzy mogą umieszczać na pojemnikach, workach czy odpadach. To sygnał dla mieszkańców i administracji o zasadach poprawnej segregacji odpadów. Oznaczenia są w dwóch wersjach: informujące o zmieszaniu frakcji oraz o tym, że odpad nie jest odbierany „w systemie”.

 

Co oznaczają naklejki zmieszania różnych frakcji?

Jeśli operatorzy odbierający odpady zauważą, że w pojemniku znajdują się nieodpowiednie surowce np. w „metalach i tworzywach sztucznych” są kartony czy zepsuta żywność, mogą oznaczyć pojemnik lub worek specjalną naklejką informującą o zmieszaniu frakcji. Takie oznakowanie to sygnał, że operator odbierze źle posegregowane surowce w dniu odbioru odpadów „zmieszanych”.


Czym są odpady wielogabarytowe i co nie powinno trafić do altan śmietnikowych?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, przez odpady wielkogabarytowe rozumiane są m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.
Natomiast, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych (np. gruzu), wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych. Zarówno „gabaryty” jak i inne odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Co z „elektroodpadami”?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać do PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce w każdej dzielnicy Warszawy. Harmonogramy oraz wykaz punktów zbiórek znajdują się na stronach:

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o PSZOK-ach i MPSZOK-ach
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Segreguj na 5!

Teraz warszawiacy mogą szybko i wygodnie sprawdzić, do którego kosza wyrzucić produkowane przez siebie odpady – służy do tego wyszukiwarka #SegregujNa5 dostępna na stronie segregujna5.um.warszawa.pl. Wyszukiwarka zawiera ponad 400 rekordów oraz jest na bieżąco uzupełniana o nowe produkty. 

Przedstawione są tam również podstawowe zasady selektywnej zbiórki odpadów:

 • Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.
 • Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.
 • Odrywamy wieczka od pojemników.
 • Zgniatamy puszki, butelki plastikowe kartony i inne możliwe odpady przed ich wyrzuceniem.
 • Do BIO nie wyrzucamy mięsa – trafiają tam resztki po warzywach i owocach oraz resztki roślinne.
 • Odpady BIO wyrzucamy najlepiej luzem lub w papierowych torebkach. Foliówki są dopuszczalne.
 • Brudny, zatłuszczony papier i karton nie nadaje się do segregacji. Wyrzucamy go do ZMIESZANYCH.
 • Zużyte przybory higieniczne wyrzucamy do ZMIESZANYCH.

Informacje, broszury oraz plakaty o zasadach prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów dostępne są na stronach:

Plakat Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?

Ulotka Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?

 


 

Biuro Gospodarki Odpadami m.st. Warszawy informuje, że wystartowała wyszukiwarka #SegregujNa5! Teraz warszawiacy mogą szybko i wygodnie sprawdzić, do którego kosza wyrzucić produkowane przez siebie odpady. Gdzie wyrzucić karton po soku? Do którego kosza powinny trafić resztki z kurczaka? Czy trzeba myć słoik przed wyrzuceniem go do SZKŁA? Na te i wiele innych pytań mieszkańcy znajdą odpowiedź na naszej stronie tutaj

Wyszukiwarka zawiera ponad 400 rekordów oraz jest na bieżąco uzupełniana o nowe produkty. Przedstawione są tam również podstawowe zasady selektywnej zbiórki odpadów:

 • Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.
 • Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.
 • Odrywamy wieczka od pojemników.
 • Zgniatamy puszki, butelki plastikowe kartony i inne możliwe odpady przed ich wyrzuceniem.
 • Do BIO nie wyrzucamy mięsa – trafiają tam resztki po warzywach i owocach oraz resztki roślinne.
 • Odpady BIO wyrzucamy najlepiej luzem lub w papierowych torebkach. Foliówki są dopuszczalne.
 • Brudny, zatłuszczony papier i karton nie nadaje się do segregacji. Wyrzucamy go do ZMIESZANYCH.
 • Zużyte przybory higieniczne wyrzucamy do ZMIESZANYCH.

Zachęcamy do korzystania.

 


 

Zmiany w harmonogramie zbiórki elektroodpadów i wywozu odpadów komunalnych w listopadzie

Biuro Gospodarski Odpadami Urzędu m.st. Warszawy informuje, że w Dzień Zaduszny, 2 listopada (sobota), nie będzie zbierany zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny przez organizację odzysku ElektroEko w wyznaczonych punktach miasta.

Więcej informacji dotyczących odbiorów, godzin oraz miejsc postoju znajduje się w zakładce:https://czysta.um.warszawa.pl/punkty-zbiorki-zuzytego-sprzetu-elektrycznego-i-elektronicznego

W harmonogramach odbioru odpadów zostały uwzględnione dodatkowe dni wolne od pracy - Wszystkich Świętych, 1 listopada (piątek) oraz Święto Niepodległości, 11 listopada (poniedziałek). Obowiązujące terminy dostępne są na stronie:https://warszawa19115.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow

 


 

Biuro Gospodarki Odpadami informuje, że we Wszystkich Świętych, 1 listopada (piątek) Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i) będą nieczynne.

W Dzień Zaduszny, 2 listopada (sobota) punkty PSZOK będą czynne według harmonogramu, w godzinach 9.00–20.00. Tego dnia nie będzie odbywała się zbiórka odpadów realizowana przez Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. MPSZOK-i).

Regulaminy, harmonogramy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz szczegółowe informacje dotyczące odpadów przyjmowanych w punktach dostępne są na stronie 

https://czysta.um.warszawa.pl/web/strony/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-pszok-ach-i-mpszok-ach

 


 

 

Zmiana terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że w dniu 6 września 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), która zmienia termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 


 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579) Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy informuje że:

 • Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania dostępne są na stronie/w pliku do pobrania
 • Adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania dostępne są w pliku do pobrania
 • Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne dostępne są w pliku do pobrania

 


 

Pismo Biura Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy zawierające informacje w zakresie obowiązków właściciela nieruchomości oraz dobrych praktyk dotyczących zbierania odpadów w miejscach ich gromadzenia (plik do pobrania).

 


 

Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Warszawie

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy został dostosowany do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO). Od poniedziałku, 19 sierpnia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy, za wyjątkiem dwóch (§ 13 ust. 2 i § 17 ust. 4 i 4a), które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego [Dz. Urz. z dnia 19 lipca 2019 r., poz. 9007]).

 W nowym Regulaminie czystości i utrzymania porządku na terenie m.st. pojawiły się następujące zapisy:

- zasady ogólne o rodzaju i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (w tym o pojemnikach podziemnych i półpodziemnych oraz prasokontenerach);

- ustalenie odpowiedniej pojemności i liczbie worków uwzgledniających minimalną częstotliwość odbiorów;

- zasady związane z częstotliwością i sposobem pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

 Dodatkowo:

- odbiór odpadów komunalnych odbywa się codziennie, za wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach pomiędzy 6:00 a 22:00, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości;

- wykaz odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, a także przyjmowanych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów i w Mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów, jak i również innych nieodpłatnych punktów przyjmujących odpady komunalne znajduje się na stronie internetowej m.st. Warszawy www.czysta.um.warszawa.pl;

- pojemniki do gromadzenia odpadów zielonych, wielkogabarytowych i kontenerów typu dzwon nie muszą być wyposażone w pokrywę;

- odpady zielone oraz wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości zawsze selektywnie;

- bioodpady oraz odpady zielone, wytworzone na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mogą być zagospodarowane
w przydomowych kompostownikach.

 Uchwała wraz z Regulaminem opublikowana jest na stronie czysta.um.warszawa.pl w zakładce: https://czysta.um.warszawa.pl/uchwaly

 


 

Obiór odpadów wielogabarytowych 

Szanowni Mieszkańcy, Biuro Gospodarki Odpadami przypomina zasady dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych. To właściciel nieruchomości ustala miejsce odbioru. Odpady można zostawić nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru.

 – Odpady wielkogabarytowe to takie, których rozmiary znacznie wykraczają poza ogólnie przyjęte standardy odpadów komunalnych. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, przypominamy, że poza wskazanymi terminami ich odbioru, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe do tzw. PSZOK-ów czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

 Jak właściwie segregować odpady?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, przez odpady wielkogabarytowe rozumiane są m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.

 Natomiast, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych, wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych.

 Właściciel nieruchomości ustala z operatorem odbierającym odpady komunalne sposób odbioru odpadów komunalnych z miejsca gromadzenia odpadów. Ustalenia nie mogą naruszać przepisów o ruchu drogowym lub innych zasad bezpieczeństwa, obowiązujących podczas wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe należy pozostawić luzem w wyznaczonym miejscach gromadzenia odpadów, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru bądź w przeznaczonych do tego celu pojemnikach na okres nie dłuższy niż 24 godziny. Pojemniki są ustawiane przez podmiot odbierający odpady komunalne w wyznaczonych terminach.

 Zadaniem administratora nieruchomości jest poinformowanie mieszkańców, gdzie znajduje się miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.

Harmonogramy

Odpady wielkogabarytowe powstające na terenie nieruchomości są odbierane
w ramach zbiórek z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, zależnie od harmonogramu danego operatora z uwzględnieniem częstotliwości:

 • z zabudowy jednorodzinnej – co trzy miesiące,
 • z zabudowy wielolokalowej – co cztery tygodnie,
 • z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gdzie powstają odpady komunalne – co trzy miesiące.

 Poza wskazanymi terminami odbioru odpadów wielkogabarytowych, mieszkaniec może bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. harmonogramów, rodzaju przyjmowanych odpadów.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Co z elektrośmieciami?

Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny – który nie zalicza się do odpadów wielkogabarytowych można przekazać do PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce w każdej dzielnicy Warszawy. Duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny tzw. elektroodpady, może zostać odebrany także bezpłatnie
z domu. Harmonogramy oraz wykaz punktów zbiórek znajdują się na stronie: www.czysta.um.warszawa.pl

Materiały informacyjne?

Biuro Gospodarki Odpadami zachęca mieszkańców, zarządców nieruchomości do pobierania i wydruku materiałów informacyjnych:

Plakat Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?

Ulotka Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?

Biuro Gospodarki Odpadami zachęca również do śledzenia porad w mediach społecznościowych:

 #RadyNaOdpady #SegregujNa5

 


 

22 czerwca odwołana zbiórka „elektroodpadów” prowadzona przez ElektroEko

Szanowni mieszkańcy, Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy informuje, że w sobotę 22 czerwca, nie będzie zbierany zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny przez organizację odzysku ElektroEko
w wyznaczonych punktach miasta.

Zbiórka „elektrośmieci” odbędzie się bez zmian w najbliższą sobotę 15 czerwca,
a następnie 29 czerwca. Więcej informacji dotyczących odbiorów, godzin oraz miejsc postoju znajduje się w zakładce 

zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 


 

4 maja odwołana zbiórka „elektroodpadów” prowadzona przez ElektroEko

Szanowni mieszkańcy, Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy informuje, że w pierwszą sobotę maja (4.05) nie odbędą się zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, prowadzone przez organizację odzysku ElektroEko w wyznaczonych punktach miasta.

Warszawiacy, którzy chcą oddać „elektroopady” do punktów zbierania mogą to zrobić w weekend poprzedzający – 27 kwietnia, bądź w drugą sobotę maja – 11 maja, jak również dzięki usłudze bezpłatnegoodbioru dużych elektrośmieci bezpośrednio z domu, która będzie w tym terminie działała bez zakłóceń.

Więcej informacji https://czysta.um.warszawa.pl/web/strony/punkty-zbiorki-zuzytego-sprzetu-elektrycznego-i-elektronicznego

 


 

Zmiany w harmonogramach odbioru odpadów w długi weekend majowy

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m. st. Warszawy informuje mieszkańców Warszawy, że ze względu na przypadające na początku maja dni ustawowo wolne od pracy – 1 maja Święto Pracy (środa) oraz 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja (piątek) – zmianie ulegną harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych dzielnic, zależnie od operatorów.

Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach obsługiwanych przez firmę LEKARO (Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Wawer, Wesoła)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy wielorodzinnej przypadający na dzień:

1 maja (środa) - odbędzie się bez zmian 1 maja,
3 maja (piątek Święto Konstytucji) – odbędzie się 2 maja (czwartek).
Zmiany dotyczące zabudowy jednorodzinnej zostały wprowadzone bezpośrednio
w harmonogramach indywidulanych dostępnych na stronie operatora:

http://lekaro.pl/harmonogramy

Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach obsługiwanych przez firmę MPO (Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Włochy,

Wola, Targówek, Żoliborz)

Odbiór odpadów przypadający na dzień:

1 maja (środa) - odbędzie się 27 kwietnia (sobota),
3 maja (piątek Święto Konstytucji) – odbędzie się 4 maja (sobota).
Zachęcamy również mieszkańców do zapoznania się ze szczegółami znajdującymi się na stronie:

https://www.mpo.com.pl/harmonogram-odbioru-odpadow
Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach obsługiwanych przez firmę SUEZ Polska (Ursynów i Wilanów)

W harmonogramach odbioru odpadów komunalnych został uwzględniony okres długiego weekendu majowego. Mieszkańców dzielnic Ursynów oraz Wilanów zachęcamy do sprawdzenia zaktualizowanych harmonogramów zawierających zmienione daty odbiorów, znajdujące się na stronie:

https://miastosuez.pl/link/calendar/WAW8

 


 

Odbiór odpadów komunalnych w okresie Wielkanocy

Biuro Gospodarski Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy informuje o zmianach w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi (tj. 21-22.04.2019 r.) dla poszczególnych dzielnic zależnie od operatorów, a także o zmianach w funkcjonowaniu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów) oraz zbiórkach zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego realizowanych przez ElektroEko.

Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach obsługiwanych przez firmę LEKARO (Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Wawer, Wesoła)

Odbiór odpadów komunalnych dla wskazanych dzielnic (dla zabudowy wielorodzinnej), wypadający zgodnie z harmonogramem w dniu 22 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocy) zostanie przełożony na termin 23 kwietnia (wtorek).

Wszystkie zmiany – dotyczące zarówno zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej – są dostępne w indywidulanym harmonogramie zamieszczonym na stronie wykonawcy, dostępnym na stronie:

http://lekaro.pl/harmonogramy

Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach obsługiwanych przez firmę SUEZ Polska (Ursynów i Wilanów)

Mieszkańców wyżej wymienionych dzielnic zachęcamy do sprawdzenia zaktualizowanych harmonogramów zawierających zmienione daty odbiorów, znajdujące się na stronie:

https://miastosuez.pl/link/calendar/WAW8

Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach obsługiwanych przez firmę MPO (Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Włochy, Wola, Targówek, Żoliborz)

Odbiór odpadów przypadający na dzień 22 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocy) odbędzie się we wcześniejszym terminie – w sobotę 20 kwietnia.

Zachęcamy również mieszkańców do zapoznania się ze szczegółami znajdującymi się na stronie:

https://www.mpo.com.pl/harmonogram-odbioru-odpadow

W dniu 20 kwietnia 2019 r. (sobota) Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i) zlokalizowane przy ul. Płytowej 1 oraz przy ul. Zawodzie 1 będą nieczynne. W tym dniu także Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. MPSZOK-i nie będą przyjmowały odpadów od mieszkańców.

Informacje dotyczące harmonogramów i zasad funkcjonowania PSZOK-ów oraz MPSZOK-ów dostępne są w zakładkach:

Informacja dla mieszkańców w zakresie korzystania z PSZOK

Informacja dla mieszkańców w zakresie korzystania z MPSZOK

W sobotę 20 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzona przez organizację odzysku ElektroEko w wyznaczonych punktach Miasta z przyczyn logistycznych.

Więcej informacji dotyczących odbiorów, godzin oraz miejsc postoju znajduje się w zakładce

Zbiórka Zużytego Sprzętu Elektrycznego I Elektronicznego

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z  tekstem przybliżającym informacje od kiedy należy rozpocząć segregację odpadów w podziale na 5 frakcji,
jak uzyskać odpowiednie pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych oraz jakie są minimalne częstotliwości odbioru odpadów z poszczególnych rodzajów zabudowy.

 

 


 

Postępowanie przetargowe na odbiór odpadów – rozstrzygnięte

Informujemy mieszkańców Warszawy, że 26 lutego br. rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy. Nowe umowy będą obowiązywały przez kolejne trzy lata.

Przypomnijmy, w przetargu na odbiór odpadów komunalnych i transport do instalacji lub stacji przeładunkowej, miasto podzielono na 9 części. W postępowaniu udział wzięło 9 wykonawców, którzy złożyli oferty na różne części zamówienia. Oferty zostały sprawdzone pod względem formalnym i ocenione według trzech kryteriów: cena (60%), kryterium środowiskowe (20 %), kryterium jakościowe (20 %). Odbyły się aukcje elektroniczne, które pozwoliły na znaczącą obniżkę cen zaoferowanych pierwotnie przez wykonawców.

Firmom uczestniczącym w postępowaniu przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, mają na to 10 dni. Jeżeli wpłyną odwołania na wybór oferty najkorzystniejszej, miasto zawrze umowę dopiero po zakończeniu postępowania przed KIO. Podpisanie umów nie oznacza, że operatorzy od razu rozpoczynają świadczenie usługi, w umowie mają zagwarantowane 3 miesiące okresu przygotowawczego.

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych – najkorzystniejsze oferty
w podziale na zadania:

dla zadania 1 (Bielany i Żoliborz) – BYŚ Wojciech Byśkiniewicz - 476,55 zł

dla zadania 2 (Białołęka i Targówek) – PARTNER Sp. z o.o. konsorcjum – 443,76 zł

dla zadania 3 (Mokotów) – P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska - 304,52 zł

dla zadania 4 (Ochota, Ursus i Włochy) – MPO - 381,03 zł

dla zadania 5 (Praga Południe i Praga Północ) – P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska - 379,29 zł

dla zadania 7 (Śródmieście) – MPO – 442,38 zł

dla zadania 8 (Ursynów i Wilanów) – SUEZ Polska Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o. (konsorcjum) – 436,99 zł

dla zadania 9 (Wola i Bemowo) – MPO - 565,79 zł

Najniższa cena zaoferowana w zadaniu 6 (Rembertów, Wawer, Wesoła) wyniosła 762,00 zł za odbiór tony odpadów. Miasto z uwagi na znaczące przekroczenie budżetu w tym zadaniu, zdecydowało o unieważnieniu postępowania. W najbliższym czasie przetarg, także z wykorzystaniem aukcji elektronicznej, zostanie wznowiony.

Dla mieszkańców nic się nie zmienia w zakresie odbioru odpadów - mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy i dodaje - Do czasu rozpoczęcia świadczenia usług wynikających z nowych umów odpady będą odbierane przez dotychczasowych operatorów bez wpływu na jakość usługi.

df

 

Od 1 stycznia w Warszawie obowiązuje system segregacji na pięć pojemników

Nowe, bardziej wymagające zasady segregacji odpadów, są od nowego roku wprowadzane stopniowo. Operatorzy dostarczyli mieszkańcom domów jednorodzinnych niezbędne worki na zbieranie odpadów. Część obecnie używanych pojemników ma nowe oznakowanie – naklejki z opisem frakcji znajdującej się na pojemnikach. Operatorzy dostawiają również nowe pojemniki. Dopóki w altanach śmietnikowych są trzy pojemniki, mieszkańcy mogą segregować według dotychczasowego systemu. Przejście na nowy system może potrwać parę tygodni.

Na początku stycznia ruszyła też miejska kampania, która zachęca do segregowania odpadów i podpowiada jak należy to robić właściwie. Każdy mieszkaniec ma dostęp do informacji: w swoim urzędzie dzielnicy, komunikacji miejskiej, prasie dzielnicowej, mediach społecznościowych. Zachęcamy mieszkańców, zarządców nieruchomości do pobierania i wydruku materiałów informacyjnych:

 

Plakat Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?

 

Ulotka Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?

 


 

Co zrobić z poświąteczną choinką? Proponujemy kilka ekologicznych rozwiązań

Akcja „Ciepło z natury”
Od 7 stycznia do 31 marca 2019 roku trwa zbiórka poświątecznych, naturalnych choinek realizowana w ramach akcji „Ciepło z natury”.

Zbiórka choinek jest realizowana przez firmy odbierające odpady komunalne
w dzielnicach.

Należy oczyścić choinkę z dekoracji, stojaka lub doniczki przed umieszczeniem jej w odpowiednim pojemniku na odpady wielkogabarytowe lub
w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przy altanie śmietnikowej.

Dzięki recyklingowi poświątecznych choinek zmniejszy się produkcja m.in. CO2 na terenie Warszawy. Choinki zostaną przetworzone w zielone paliwo. Ocenia się, że ten sposób postepowania pozwala 5-krotnie zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Organizatorami akcji jest Miasto Stołeczne Warszawa oraz Segromet Sp. z o.o.

Zbiórka świątecznych drzewek w doniczkach

Lasy Miejskie Warszawa organizują zbiórkę poświątecznych drzewek
w doniczkach, które zostaną następnie posadzone podczas sprzyjających warunków pogodowych.

W soboty 12 i 19 stycznia 2019 r. (w godz. 10.00-14.00) warszawscy leśnicy przeprowadzą zbiórkę iglaków. 12 stycznia 2019 r. będą obecni w

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, przy ul. Rydzowej 1 (w lesie kabackim)

19 stycznia 2019 r. choinkowa zbiórka prowadzona będzie

 w głównej siedzibie warszawskich leśników, przy ul. Korkowej 170A

Oddaj choinkę do PSZOK-u

Poświąteczną choinkę możemy zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u. PSZOK dla lewobrzeżnej części Warszawy (Bielany, Bemowo, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz) mieści się przy ul. Zawodzie 1.

PSZOK dla prawobrzeżnej części Warszawy (Białołęka, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła) jest zlokalizowany przy ul. Płytowej 1.
PSZOK-i przyjmują odpady w godzinach:

·        od poniedziałku do piątku 14:00 –20:00

·        w soboty 9:00 – 20:00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

informacja dla mieszkańców w zakresie korzystania z PSZOK

w przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem

Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115

 


 

PSZOK i MPSZOK-i dla lewobrzeżnej Warszawy będą czynne

Biuro Gospodarski Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy informuje mieszkańców, że od dnia 2 stycznia 2019 r. (środa) zostanie uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) dla lewobrzeżnej części Warszawy (Bielany, Bemowo, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz). PSZOK mieści się przy ulicy Zawodzie 1 i jest prowadzony przez firmę LEKARO.

PSZOK przyjmuje odpady w godzinach:

·         od poniedziałku do piątku 14:00 –20:00,

·         w soboty 9:00 – 20:00,

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Również Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(tzw. MPSZOK-i) obsługujące lewobrzeżną część Warszawy po 2 stycznia 2019 r. będą odbierać odpady w wyznaczonych miejscach.

MPSZOK-i przyjmują odpady dwa razy w tygodniu w trakcie 1,5 godzinnego postoju – zatrzymując się o określonych godzinach w wyznaczonych punktach na terenie miasta:

·         w środy między 11:00 – 18:30,

·         w soboty między 10:00 – 17:30,

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Szczegółowe informacje dot. harmonogramów, rodzaju przyjmowanych odpadów Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są dostępne na stronie internetowej Czysta Warszawa – https://czysta.um.warszawa.pl:

Informacja dla mieszkańców w zakresie korzystania z PSZOK

Informacja dla mieszkańców w zakresie korzystania z MPSZOK

Lokalizacje oraz godziny postoju MPSZOK-ów:

Wykaz lokalizacji punktów zbierania odpadów komunalnych problematycznych 

 


 

Odbiór odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych

Szanowni mieszkańcy, poniżej informacja Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy dla  właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot. selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w m.st. Warszawa, który będzie obowiązywał w Warszawie od stycznia 2019 r.

 Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne), np. obiekty biurowe, magazyny, stołówki, sklepy, galerie handlowe, szpitale, placówki pomocy społeczne, punkty handlowe, targowiska, cmentarze, są zobowiązani do złożenia deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie
14 dni
 od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości czy też zmiany danych dot. danej nieruchomości.

Odpady komunalne z tych nieruchomości będą odbierane przez firmę wybraną
w drodze przetargu zorganizowanego przez m.st. Warszawa, która również dostarczy pojemniki.

Pojemniki
Każda nieruchomość niezamieszkała, której właściciel zadeklaruje selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zostanie wyposażona w odpowiednio oznakowane pojemniki zgodne z nowymi zasadami dot. segregowania odpadów obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. Pojemność oraz liczba pojemników wskazana w deklaracji
o wysokości opłat za gospodarowanie (podana przez właścicieli) powinna być dostosowana do potrzeb danej nieruchomości oraz charakteru prowadzonej na niej działalności.

W miejscach wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości podstawione zostaną pojemniki przeznaczone na odpady zbierane selektywne oraz na odpady zmieszane, tj. przeznaczone na:

 

 • papier (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – niebieski), napis ”papier”,
 • metale i tworzywa sztuczne (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych– żółty), napis „metale i tworzywa sztuczne”,
 • szkło (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – zielony), napis „szkło”,
 • bio (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – brązowy),
 • z gospodarstw domowych napis „bio”,
 • z gastronomii i bioodpadów z targowisk napis „bio – gastronomia/ targowisko”,
 • odpady zmieszane pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakacji (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – czarny), napis „odpady zmieszane”.

 Dodatkowo:

 •  dla odpadów zielonych (kolor naklejek informacyjnych – szary), napis „odpady zielone”.

 Jeżeli na nieruchomości już znajdują się w pojemniki stanowiące własność właścicieli nieruchomości, to jest on zobowiązany udostępnić pojemniki firmie odbierającej odpady komunalne w celu oznakowania ich zgodnie z wymogami Regulaminu.

Ustaloną łączną pojemność oraz ilość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających w danym miesiącu kalendarzowym na danej nieruchomości, dokonać można z uwzględnieniem częstotliwości odbiorów, na podstawie średnich ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszących, zgodnie z §15 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy:

 • dla obiektów biurowych, usługowych, produkcyjnych i rzemieślniczych, magazynów, hurtowni oraz obiektów użyteczności publicznej: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną,
 • dla obiektów gastronomicznych: 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne
  w restauracji lub stołówce, zaś dla lokali nie posiadających miejsc konsumpcyjnych 120 litrów na jeden lokal,
 • dla obiektów hotelowych, pensjonatów, moteli oraz innych o podobnym charakterze: 40 litrów na jedno łóżko,
 • dla obiektów całodobowego zbiorowego zakwaterowania: 60 litrów na jedno łóżko,
 • dla szkół (wszystkich typów), uczelni wyższych, przedszkoli, żłobków
  i placówek o podobnym charakterze: 10 litrów odpowiednio na jednego ucznia, studenta, słuchacza, podopiecznego i jedną osobę zatrudnioną,
 • dla obiektów handlowych takich jak sklepy, supermarkety, hipermarkety, galerie handlowe: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną. W przypadku prowadzenia na terenie obiektu działalności gastronomicznej łączną ilość odpadów należy określić z zastosowaniem wskaźnika określonego w pkt 2,
 • dla szpitali, hospicjów i innych obiektów, w których wykonywane są przez całą dobę świadczenia zdrowotne: 60 litrów na jedno łóżko,
 • dla obiektów, w których wykonywane są świadczenia zdrowotne,
  z wyłączeniem świadczeń szpitalnych i całodobowych: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną,
 • dla dziennych placówek pomocy społecznej – 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną i 10 litrów na jednego podopiecznego,
 • dla punktów handlowych poza lokalem, w tym targowisk - 60 litrów na jedną osobę zatrudnioną jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 litrów na jeden punkt handlowy,
 • dla cmentarzy – 2 litry na jedno miejsce pochówku, a w okresie świąt obchodzonych na podstawie obrządku właściwego dla danego wyznania – 10 litrów na jedno miejsce pochówku. 

Dodatkowo: odpady zielone
Na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których występują tereny zielone, odpady zielone zbiera się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, spełniających wymagania określone w Regulaminie, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne na okres zapewniający, że nie będą generowały uciążliwości, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

Deklaracje
Nawet w przypadku gdy dla danej nieruchomości została już złożona deklaracja, zmiana zasad zbierania odpadów w 2019 r. może wiązać się z koniecznością złożenia nowej deklaracji, gdyż z uwagi na pojawienie się większej liczby wytwarzanych frakcji odpadów zaistnieć może konieczność dostawienia większej liczby pojemników, a tym samym ulegnie zmianie ilość powstających na danej nieruchomości pojemników z odpadami.

Deklaracje, załączniki oraz informacje dotyczące sposobu ich składnia są dostępne
w formie elektronicznej na stronie internetowej:
https://czysta.um.warszawa.pl/web/strony/deklaracje 

W przypadku braku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji, Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy prosi zgłosić brak podstawienia pojemników na numer Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 lub poprzez portal
www.warszawa19115.pl 

Szczegółowe informacje dot. gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy:

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/1968/

 


 

Ekologiczna zbiórka choinek ponownie w Warszawie – od 7 stycznia 2019 roku rozpoczyna się VIII edycja akcji „Ciepło z natury”

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy informuje mieszkańców Warszawy, że od 7 stycznia 2019 roku rozpocznie się zbiórka poświątecznych, naturalnych choinek realizowana w ramach akcji „Ciepło
z natury”. 

Zbiórka choinek będzie realizowana przez firmy odbierające odpady komunalne
w dzielnicach.
Należy pamiętać, aby uprzednio oczyścić choinkę z dekoracji, stojaka lub doniczki przed umieszczeniem jej w odpowiednim pojemniku na odpady wielkogabarytowe lub w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przy altanie śmietnikowej.
 
Dzięki recyklingowi poświątecznych choinek zmniejszy się produkcja COna terenie Warszawy. Choinki zostaną przemienione w zielone paliwo. Ocenia się, że ten sposób postepowania pozwala 5-krotnie zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery.  
 
Tegoroczna akcja rozpoczyna się z zamiarem pobicia dotychczasowego rekordu ponad 1 200 ton zebranych choinek. Taka ilość pozwala na ogrzanie przez cały rok około 700 mieszkań o powierzchni 60 m2. Organizatorami akcji jest Miasto Stołeczne Warszawa oraz Segromet Sp. z o.o. W przypadku pytań Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy prosi o kontakt za pośrednictwem

Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115

 


 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące od 2019 roku

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy informuje mieszkańców Warszawy, że 28 grudnia br. zostaną opublikowane harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące w 2019 roku.

Harmonogramy będą dostępne na stronach internetowych operatorów. Zachęca się do zapoznania się z ich treścią, ponieważ zmiany uwzględniają wymagania nowego systemu segregacji.

Jednocześnie Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy  przypomina, że od 1 stycznia 2019 roku będzie obowiązywał nowy, 5-pojemnikowy system odbioru odpadów komunalnych (plastik i metal, papier, bio, szkło, zmieszane). Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie będą wdrażane stopniowo.

Znaczna część pojemników, które są obecnie używane, zostanie oznaczona na nowo – Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy prosi
o zwracanie uwagi na naklejki z opisem frakcji znajdujące się na pojemnikach. Nowe pojemniki w altankach będą dostawiane sukcesywnie a pierwsze z nich mogą pojawić się jeszcze przed świętami.

Dopóki w altanach znajdują się pojemniki oznaczone wg starych zasad (segregowane suche, szkło, zmieszane), Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy prosi o segregowanie według starego systemu. Przejście na nowy system może potrwać parę tygodni. Wprowadzenie nowego systemu będzie monitorowane.

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy zachęca do zapoznania się z materiałami dotyczącymi nowych zasad segregacji odpadów (wersja do samodzielnego wydruku).

Plakat

Ulotka

 


 

Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK-ów oraz MPSZOK-ów od 1 grudnia 2018 r.

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy informuje mieszkańców Warszawy, że w związku z trwającym przetargiem od soboty, 1 grudnia 2018 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) zlokalizowany przy ul. Zawodzie 18 przestaje przyjmować odpady, oznacza to, że usługa dla lewobrzeżnej Warszawy będzie czasowo niedostępna.
Również Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. MPSZOK-i) obsługujące lewobrzeżną część Warszawy po 1 grudnia br. nie będą odbierać odpadów w wyznaczonych miejscach.

Za wszelkie niedogodności Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy  przeprasza wszystkich mieszkańców. Jednocześnie zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć postępowanie przetargowe i wznowić usługę dla lewobrzeżnej części Warszawy.

Informacja o wyborze wykonawcy oraz nowej lokalizacji PSZOK zostanie podana po zakończeniu postępowania przetargowego w najbliższym możliwym terminie.
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy zachęca warszawiaków do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dedykowanego prawobrzeżnej części Warszawy, zlokalizowanego przy ul. Płytowej 1 oraz MPSZOK-ów działających dla prawobrzeżnej części Warszawy (w dzielnicach Białołęka, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła), które odbierają odpady zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Od soboty, 1 grudnia 2018 r. punkt przy ul. Płytowej 1 będzie czynny w godzinach: 

 • od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00,
 • w soboty w godz. 9.00 – 20.00.

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania punktów będą zamieszczane na stronie: czysta.um.warszawa.pl

 


 

Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych 12 listopada 2018 r.

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy informuje mieszkańców m.st. Warszawy, że w związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) uroczystym świętem narodowym oraz dniem wolnym od pracy
z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, odbiór odpadów przypadający w harmonogramach na ten dzień ulega zmianie.

Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach obsługiwanych przez firmę LEKARO (Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Wawer, Wesoła)
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz niemieszkalnej ulegają zmianom. Zaktualizowane informacje dot. harmonogramów odbioru w konkretnych lokalizacjach znajdują się na stronie:
http://lekaro.pl/zmiana-terminu-wywozow/

Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach obsługiwanych przez firmę MPO (Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Włochy, Wola, Targówek, Żoliborz)

 • W dzielnicach Bemowo, Białołęka, Mokotów, Targówek, Wola, odbiory przypadające na dzień 12 listopada będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.
 • W dzielnicach Bielany, Ochota, Śródmieście, Ursus, Włochy, Żoliborz, odbiory będą realizowane zgodnie z poniższymi przesunięciami:
  • 13 listopada (wtorek) za dzień 12 listopada (poniedziałek),
  • 14 listopada (środa) za dzień 13 listopada (wtorek),
  • 15 listopada (czwartek) za dzień 14 listopada (środa),
  • 16 listopada (piątek) za dzień 15 listopada (czwartek),
  • 17 listopada (sobota) za dzień 16 listopada (piątek) oraz odbiory zgodnie
   z harmonogram przypadające na dzień 17 listopada (sobota).


Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach obsługiwanych przez firmę SUEZ Polska (Ursynów i Wilanów) Tego dnia firma będzie realizować odbiory odpadów
z części nieruchomości. Zaktualizowany harmonogram zawierający zmienione daty odbiorów, znajduje się na stronie:

https://miastosuez.pl/link/calendar/WAW8

Odwołana zbiórka „elektrośmieci” w dniu 3 listopada 2018 r.

Informujemy mieszkańców Warszawy, że 3 listopada 2018 r. nie odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzona przez organizację odzysku ElektroEko w wyznaczonych punktach Miasta.

Kolejna sobotnia zbiórka „elektrośmieci” odbędzie się 10 listopada 2018 r. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://czysta.um.warszawa.pl/ w zakładce „zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.

 


 

Nieczynne punkty zbierania elektroodpadów - 2 czerwca 2018 r. (sobota po Bożym Ciele).

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy informuje mieszkańców m.st. Warszawy, że 2 czerwca br. wszystkie punkty zbierania elektrośmieci prowadzone przez organizację odzysku ElektroEko będą nieczynne.
Kolejna sobotnia zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się 9 czerwca 2018 r. 

 


 

Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach obsługiwanych przez firmę MPO (Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Śródmieście, Targówek, Ursus, Włochy, Wola i Żoliborz).

W dzielnicach obsługiwanych przez firmę MPO harmonogramy odbioru odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.mpo.com.pl/harmonogram-odbioru-odpadow

Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach obsługiwanych przez firmę SUEZ Polska (Ursynów i Wilanów).

Firma SUEZ Polska (dawnej SITA POLSKA) uwzględnia w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych okres długiego weekendu majowego.

Prosimy mieszkańców dzielnic Ursynów i Wilanów o sprawdzanie dat odbiorów odpadów na stronie:

https://miastosuez.pl/link/calendar/WAW8

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy - zmiany

 


 

Zmiana numeru porządkowego adresu punktu PSZOK dla lewobrzeżnej Warszawy.

W nawiązaniu do zmiany numeru porządkowego adresu punktu PSZOK, prowadzonego przez firmę REMONDIS Sp. z o.o., dla lewobrzeżnej Warszawy, informujemy mieszkańców, że dotychczasowy adres ul. Zawodzie 16 został zmieniony na ul. Zawodzie 18.

 


 

Zmiana lokalizacji MPSZOK-ów w trzech dzielnicach

 


 

Trwa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci"
Program jest skierowany do szkół podstawowych i przedszkoli. Za zgromadzone elektrośmieci otrzymują one kupony, które wymieniają na nagrody z Funduszu Oświatowego. Kluczową rolę w programie pełnią Koordynatorzy Szkolni, od których zaangażowania zależy sukces szkoły. Kupony mogą być zbierane nie tylko przez nauczycieli i uczniów, ale również przez ich rodziny, znajomych czy sąsiadów. Im mocniej społeczność związana z daną placówką oświatową zaangażuje się w program, tym większą liczbę kuponów otrzyma szkoła. Firma ElektroEko prowadząca akcję edukacyjną „Moje miasto bez elektrośmieci" informuje, że dotychczas w Warszawie do programu przystąpiło 370 szkół i przedszkoli. Ponad 100 z nich regularnie organizuje zbiorki „elektrośmieci" i doposaża placówki w wybrane przez siebie nagrody
Więcej informacji: zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 


 

Raport z konsultacji społecznych projektu nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy już dostępny!

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy informuje mieszkańców m.st. Warszawy, że na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych opublikowany został raport z konsultacji społecznych 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Dokument zawiera analizę uwag uczestników konsultacji zgłoszonych w terminie od 16 do 30 listopada 2017 roku oraz opis zmian w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych wprowadzanych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz.19). W Warszawie zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy zaprasza do zapoznania się z Raportem

 


 

Poświąteczna zbiórka choinek

Lasy Miejskie Warszawa organizują zbiórkę świątecznych drzewek w doniczkach, które zostaną następnie posadzone podczas sprzyjających warunków pogodowych.

W soboty 13 i 20 stycznia 2018 r. (w godz. 10.00-14.00) warszawscy leśnicy przeprowadzą zbiórkę iglaków.

 13 stycznia 2018 r. będą obecni w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, przy ul. Rydzowej 1 (w Lesie Kabackim) oraz w starej leśniczówce przy ul. Papirusów 1/3 (przy wjeździe do Lasu Młocińskiego, vis-à-vis polany).

 20 stycznia 2018 r. choinkowa zbiórka prowadzona będzie w głównej siedzibie warszawskich leśników, przy ul. Korkowej 170A w Wawrze.

 Szczegóły na stronie:http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawiacy-oddajcie-wi-teczne-drzewka-lasom

 Drzewka cięte można zostawić w przydomowych i osiedlowych altankach śmietnikowych, z których zbierane będą w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z poniższymi harmonogramami:

Dzielnice obsługiwane przez firmę MPO (Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Śródmieście, Targówek, Ursus, Włochy, Wola i Żoliborz)

http://www.mpo.com.pl/harmonogram-odbioru-odpadow

 Dzielnice obsługiwane przez firmę SUEZ Polska (Ursynów i Wilanów)

 http://harmonogramy.sitapolska.pl/

 Dzielnice obsługiwane przez firmę LEKARO (Mokotów, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Wawer i Wesoła)

http://lekaro.pl/harmonogram/

 


 

Informujemy mieszkańców m.st. Warszawy, że w dniu 6 stycznia 2018 roku wszystkie punkty zbierania elektrośmieci prowadzone przez organizację odzysku ElektroEko będą nieczynne. Kolejna sobotnia zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych odbędzie się w dniu 13 stycznia 2018 r.

 


 

Informujemy mieszkańców m.st. Warszawy, że w dniu 6 stycznia 2018 roku Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i) będą nieczynne. Dnia 6 stycznia nie będą kursowały również Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. MPSZOK-i).

 


 

W sobotę, 9 grudnia warszawiacy, którzy odwiedzą w godz. 10.00 – 14.00 stacjonarne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub odpady surowcowe, otrzymają choinki w doniczkach. Będzie to również okazja do włączenia się w akcję charytatywną.

Mieszkańców zapraszamy do  jednego z dwóch stołecznych PSZOK-ów (przy
ul. Zawodzie 16 na Mokotowie oraz przy ul. Płytowej 1 na Białołęce
). Podczas wydarzenia rozdawane będą średnie jak i większe choinki w doniczkach w zależności od wielkości i ilości przyniesionych odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, baterii, szkła opakowaniowego, papieru, odpadów segregowanych suchych.  

 Przelicznik kuponów na choinki w doniczkach:

2 KUPONY – 1 choinka w doniczce o wysokości od 60 cm do 100 cm;

4 KUPONY – 1 choinka w doniczce o wysokości od 100 cm do 140 cm; 

 Przelicznik odpadów na kupony:

„Elektrośmieci”

3 sztuki małego sprzętu (np. suszarka, mikser, telefon) – 1 KUPON

1 średni sprzęt (np. mikrofala, telewizor, odkurzacz, komputer) – 1 KUPON

1 duży sprzęt (np. lodówka, pralka) – 2 KUPONY 

er

 


 

25 listopada odbędą się Targi Zero Waste

Zachęcamy mieszkańców Warszawy do udziału w Targach Zero Waste, które odbędą się 25 listopada w godzinach od 11 do 18 w siedzibie Agory przy ul. Czerskiej 8/10. Organizatorem Targów jest Fundacja Alter Eko i Little Greenfinity. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Podczas Targów, obok możliwości odwiedzenia licznych stoisk promujących oszczędny i ekologiczny styl życia, będzie można wziąć udział w warsztatach i wykładach poszerzających wiedzę m.in. o kompostowaniu, ponownym użyciu produktów czy odpowiedzialnej konsumpcji. Dodatkowo zaplanowano panele dyskusyjne, w jednym z nich udział weźmie Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Targom towarzyszy zbiórka telefonów i „elektroodpadów”. Wstęp na targi jest bezpłatny, rejestracja obowiązuje w przypadku wybranych warsztatów, szczegóły na:

http://targi-zerowaste.pl/ 
kj

 Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych w Święto Wszystkich Świętych i Święto Niepodległości" 


 

Szanowni Mieszkańcy,

 

uprzejmie przypominamy, że wszelkie sprawy wymagające interwencji m.in. brak odbioru odpadów komunalnych, zmiany częstotliwości odbioru, zalegające gabaryty itp. należy zgłaszać pod numer Miejskiego Centrum Kontaktu 19 115 lub przez portal www.warszawa19115.pl. W zgłoszeniu powinien znaleźć się adres nieruchomości, data wystąpienia nieprawidłowości oraz, w miarę możliwości, dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia np. zdjęcia.

 

Zastosowanie jednego kanału dotyczącego zgłaszania zastrzeżeń odnośnie do funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych w dzielnicach ma uniemożliwić dublowanie się skarg i wniosków. Ponadto zastosowany system odbioru Państwa zgłoszeń umożliwia zarejestrowanie interwencji wraz z datą i godziną oraz po przesłaniu jej do Operatora monitorowanie statusu działań i naliczenie kar umownych w przypadku braku interwencji.

 


Konsultacje społeczne w związku z nowymi zasadami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie m.st. Warszawy od 1 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że od 16 października br. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy rozpoczyna konsultacje społeczne nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach konsultacyjno - informacyjnych, których terminy przedstawione są poniżej oraz do zgłaszania uwag mailem na [email protected] do 23 listopada br.

Przedmiotowe konsultacje na Pradze – Południe odbędą się 20 listopada 2017 r. (poniedziałek) w godz. 18.00-20.00 w budynku Centrum Promocji Kultury przy
ul. Podskarbińskiej 2.

 

 

 Przerwa w działaniu PSZOK przy ul. Zawodzie 16

Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy Praga-Południe informuje, iż z powodu prac remontowych związanych z wymianą nawierzchni ul. Zawodzie, w dniach 12 – 15 sierpnia 2017 r. punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany przy ul. Zawodzie 16 będzie nieczynny. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.


 

Zmiany terminów odbiorów odpadów komunalnych ze względu na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia br.) 


 

Automaty już są nad Wisłą – wymień odpady na butelkę wody

Zmiany odbiorów odpadów komunalnych ze względu na Boże Ciało
(15 czerwca br.)

 Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach Mokotów, Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła 

W dzielnicach obsługiwanych przez firmę LEKARO harmonogramy odbioru odpadów komunalnych ulegają poniższym zmianom. 

Dla zabudowy wielorodzinnej:  - wywozy przypadające na 15 czerwca br. (Boże Ciało) zostaną zrealizowane 14 czerwca br. 

Dla zabudowy jednorodzinnej firma LEKARO wszystkie zmiany wprowadziła bezpośrednio w harmonogramach indywidualnych:

http://www.lekaro.pl/harmonogram/

 Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Śródmieście, Targówek, Ursus, Włochy, Wola i Żoliborz

W dzielnicach obsługiwanych przez firmę MPO harmonogramy odbioru odpadów komunalnych nie ulegają zmianie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 
http://www.mpo.com.pl/harmonogram-odbioru-odpadow
 
Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach Ursynów i Wilanów

Firma SUEZ Polska (dawnej SITA POLSKA) uwzględniła dni wolne od pracy
w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych. Prosimy mieszkańców dzielnic Ursynów i Wilanów o sprawdzanie dat odbiorów odpadów na stronie
http://harmonogramy.sitapolska.pl/


Zasady selektywnej zbiórki opadów komunalnych w Warszawie

Szanowni mieszkańcy m.st. Warszawy, zasady zbiórki odpadów komunalnych w Warszawie po 1 lipca 2017 roku pozostają bez zmian. Z uwagi na obowiązujące umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy, zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Okres do wejścia w życie nowego rozporządzenia m.st Warszawa wykorzysta na przygotowania systemu odbioru odpadów do płynnego przejścia na nowe zasady.


Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie zachęcamy do zgłaszania wszelkich spraw wymagających interwencji m.in. braku odbioru odpadów komunalnych, zmiany częstotliwości odbioru, zalegających gabarytów itp. pod numer Miejskiego Centrum Kontaktu 19 115 lub przez portal www.warszawa19115.pl. Zastosowanie jednego kanału dotyczącego zgłaszania zastrzeżeń odnośnie funkcjonowania systemu odbioru odpadów
w dzielnicach ma uniemożliwić dublowanie się skarg i wniosków. Ponadto zastosowany system odbioru Państwa zgłoszeń umożliwia zarejestrowanie interwencji wraz z datą i godziną oraz po przesłaniu jej do Operatora monitorowanie statusu działań i naliczenie kar umownych w przypadku braku interwencji.


Odbiór odpadów komunalnych w okresie świątecznym

Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Śródmieście, Targówek, Ursus, Włochy, Wola i Żoliborz 
W dzielnicach obsługiwanych przez firmę MPO harmonogramy odbioru odpadów komunalnych nie ulegają zmianie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.mpo.com.pl/harmonogram-odbioru-odpadow
 
Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach Ursynów i Wilanów 
Firma SUEZ Polska (dawnej SITA POLSKA) uwzględnia w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych okres świąteczny. Prosimy mieszkańców dzielnic Ursynów
i Wilanów o sprawdzanie dat odbiorów odpadów na stronie:
http://harmonogramy.sitapolska.pl/
 
Odbiór odpadów komunalnych w dzielnicach Mokotów, Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła 
W dzielnicach obsługiwanych przez firmę LEKARO harmonogramy odbioru odpadów komunalnych ulegają poniższym zmianom.

Dla zabudowy wielorodzinnej: - wywozy przypadające na 17 kwietnia br. (Poniedziałek Wielkanocny) zostaną zrealizowane 18 kwietnia br.; - wywozy przypadające na 18 kwietnia br. zostaną zrealizowane 19 kwietnia br. 

Dla zabudowy jednorodzinnej firma LEKARO wszystkie zmiany wprowadziła bezpośrednio w harmonogramach indywidualnych: http://www.lekaro.pl/harmonogram/


PSZOK-i zamknięte w okresie świątecznym

Informujemy mieszkańców m.st. Warszawy, że  w Sobotę Wielkanocną, 15 kwietnia 2017 r. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i) przy ul. Zawodzie 16 (Dzielnica Mokotów) przy ul. Płytowej 1 (Dzielnica Białołęka) będą nieczynne.  W tym dniu również Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. MPSZOK-i nie będą przyjmowały odpadów komunalnych od mieszkańców w wyznaczonych punktach na terenie Miasta.

 


 

PSZOK-i i MPSZOK-i już widoczne w warszawskim geoportalu

W serwisie mapowym Warszawy opublikowano dane przestrzenne dotyczące punktów zbierania odpadów komunalnych. Zapraszamy do korzystania z nowego katalogu - Czysta Warszawa. Wybierając odpowiednie warstwy, uzyskać można informacje na temat lokalizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), mobilnych punktów zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK), a także aptek i punktów aptecznych zbierających przeterminowane leki oraz termometry rtęciowe.


 

Odwołana zbiórka „elektrośmieci” w dniu 15 kwietnia br.

Informujemy mieszkańców Warszawy, że 15 kwietnia 2017 r. nie odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzona przez organizację odzysku ElektroEko w wyznaczonych punktach Miasta.  
Najbliższa sobotnia zbiórka „elektrośmieci” odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. 

 


 

 

Nowe druki deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od dnia 30 lipca 2016 r.)

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie Uchwały nr XXXI/788/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r. poz. 6730) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej od dnia 30 lipca 2016 r. będą obowiązywały nowe wzory deklaracji.


Poniżej nowe druki deklaracji: 

 • D-ZW deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DZ. U. z 2016r. poz. 290) (plik do pobrania)
 • A-ZW załącznik do deklaracji D-ZW (plik do pobrania)
 • D-ZJ deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (plik do pobrania)
 • A-ZJ załącznik do deklaracji D-ZJ (plik do pobrania)
 • D-N deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (plik do pobrania)
 • A-N załącznik do deklaracji D-N (plik do pobrania)
 • D-M deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (plik do pobrania)
 • A-M załącznik do deklaracji D-M (plik do pobrania)


Deklaracje na dotychczas obowiązujących drukach od dnia 30.07.2016 r. nie będą przyjmowane.

 Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie przypominamy, że na terenie m.st. Warszawa funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-i, zlokalizowane odpowiednio w:

 • Dzielnicy Mokotów przy ul. Zawodzie 16 tel. 22 593 05 055
 • Dzielnicy Białołęka przy ul. Płytowej 1 tel. 22 811 08 53

Oba punkty czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 21.00 oraz
w soboty od godz. 8.00 do 20.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. PSZOK-i przyjmują m.in. takie odpady jak pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, odzież, świetlówki, farby i opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne, przeterminowane leki oraz „elektrośmieci”. Pełen wykaz przyjmowanych odpadów znajduje się w Regulaminie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy opublikowanym na stronie https://czysta.um.warszawa.pl.


Dodatkowo uruchomiono również Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. MPSZOK-i, które w wyznaczonych punktach Dzielnic odbierają odpady kłopotliwe takie jak opakowania po olejach (innych niż spożywcze), detergentach, środkach ochrony roślin, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, farby, opakowania po farbach, tusze, tonery do drukarek oraz baterie i akumulatory.

W Dzielnicy Praga – Południe MPSZOK-i zlokalizowane są:

 • ul. Bora – Komorowskiego (przy pływalni „Wodnik”) w środy od godz. 17.00 do 18.30
 • ul. Terespolska 4 (róg Stanisławowskiej) w soboty od godz. 16.00 do 17.30

Wykaz pozostałych lokalizacji punktów zbierania odpadów komunalnych kłopotliwych, harmonogram pracy oraz Regulamin korzystania z Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy znajduje się na stronie https://czysta.um.warszawa.pl.

 

Zachęcamy do korzystania!


 

APEL

Urząd m.st.  Warszawy apeluje o niepozostawianie odpadów komunalnych problematycznych w miejscach postojowych Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK).

Zgodnie z regulaminem korzystania MPSZOK,  osoba przywożąca ww. odpady zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż., oraz poleceń pracownika obsługi MPSZOK,  któremu należy osobiście przekazać odpady komunalne problematyczne. 

Pozostawione odpady bez nadzoru mogą doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a pośrednio mogą zagrozić życiu ludzi i zwierząt.

Zgodnie z Art. 145Kodeksu wykroczeń osoby zanieczyszczające lub zaśmiecające miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlegają karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. (Dz.U.2015. poz. 1094, z późn. zm.)
 

 


INFORMACJA LEKARO DOTYCZĄCA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

Uprzejmie informujemy, że obecnie harmonogram dla zabudowy jednorodzinnej dla Pragi-Południe i Pragi-Północ znajduje się w wyszukiwarce adresów na stronie http://www.lekaro.pl/warszawa-harmonogram wywozu/.

Jednocześnie informujemy, że dla zabudowy jednorodzinnej można już wygenerować harmonogramy PDF lub wydrukować dokładne daty wywozów

  Istotne informacje dotyczące zbiórki odpadów zielonych

Wskutek zgłoszeń firm odbierających odpady komunalne, iż zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na terenie m.st. Warszawy niewłaściwie przygotowują do odbioru odpady zielone uprzejmie informujemy, że odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) należy dostarczać w workach do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów zielonych (PZOZ) lub bezpośrednio do zamówionych kontenerów.

Potrzebę podstawienia kontenera należy zgłaszać do operatora odbierającego odpady z wyprzedzeniem, tak aby możliwe było szybkie jego zapełnienie i odbiór pełnego kontenera najpóźniej po trzech dniach.

Uprzejmie zwracamy uwagę, że odpady zielone zgrabione w pryzmy, w pobliżu wyznaczonych miejsc, nie będą odbierane. Tak pozostawione odpady nie zostaną odebrane. Jednocześnie prosimy nie dostarczać na teren PZOZ innych odpadów, niż wskazane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku.

Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania zbiórki akcyjnej, do zapewnienia odbioru odpadów zielonych ze wskazanego miejsca z taką częstotliwością, aby nie doszło do przepełnienia kontenerów lub długotrwałego zalegania worków. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów komunalnych w m.st. Warszawa prosimy zgłaszać za pośrednictwem telefonu 19 115 lub poprzez portal http://warszawa19115.pl/

Drugim istotnym problemem jest umieszczanie przez mieszkańców, w niektórych zarządzanych przez Państwa nieruchomościami, gruzu w pojemnikach na odpady zmieszane. Przypominamy, że gromadzenie w ten sposób gruzu jest niedopuszczalne. Gruz i odpady poremontowe, wrzucane do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne powodują poważne uszkodzenia mechanizmów zamontowanych w śmieciarkach, a także później na linii sortowniczej. Obowiązuje całkowity zakaz tego typu praktyk.

Przypominamy, że odpady z remontów, w tym gruz, wytworzone przez przedsiębiorców nie są odpadami komunalnymi. Zgodnie z prawem, to firma remontowa powinna zapewnić kontener przeznaczony na ten cel i po zakończeniu prac wywieźć go we własnym zakresie w ramach wykonywanej usługi. W przypadku wykonywania drobnych prac remontowych można zamówić komercyjny odbiór tych odpadów w worku typu BIG-BAG. Jest on wykonany ze specjalnych włókien, które pozwalają na obciążenie go maksymalnym ciężarem do 1 tony. Usługę wywozu zlecamy u wybranej firmy odbierającej odpady.

W przypadku prowadzenia remontu samodzielnie można również powstałe odpady poremontowe zawieźć do punktu STENA EkoStacja na ulicy Chełmżyńskiej 180. Ich przyjęcie jest jednak płatne. Szczegóły dotyczące opłat pobieranych za zagospodarowanie wybranych odpadów znajdują się na stronie http://stenaekostacja.pl/jakie-odpady-przyjmujemy/.

W przyszłości mieszkańcy m.st. Warszawy będą mogli bezpłatnie zawieźć gruz oraz odpady poremontowe do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W najbliższym czasie przeprowadzony zostanie przetarg na budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Aktualne informacje dotyczące zaawansowania prac znajdą się na stroniewww.czysta.um.warszawa.pl.

 


 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

Uprzejmie informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych realizowany jest w ramach nowego systemu odbioru odpadów nieodpłatnie, z częstotliwością 1 x miesiąc. 

Odpady będą odbierane sprzed posesji po każdorazowym, uprzednim zgłoszeniu adresu nieruchomości do firmy Lekaro lub odpowiedniego urzędu dzielnicy. 

Zgłoszenia prosimy zgłaszać co najmniej dzień przed ustalonym poniżej dniem wywozu:

 • Telefonicznie na numer Infolinii Lekaro:  22 112 02 84
 • Pisemnie na adres e-mail:  [email protected]

W zgłoszeniu prosimy podać:

 • Dokładny adres nieruchomości (dzielnica, ulica, numer domu)
 • Rodzaj odpadów i ich przybliżoną ilość w m3
 • Telefon kontaktowy
 • Rodzaj zabudowy (jednorodzinna, wielorodzinna, firma)

Odpady z nieruchomości niezgłoszonych nie będą odbierane. 

Powyższa procedura nie dotyczy nieruchomości wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowych i ZGN. 

Odpady w dniu wywozu prosimy wystawić przed posesję przy wjeździe na teren nieruchomości do godz. 8.00 rano. Odbiór odpadów będzie się odbywał od godz. 8.00 do godz. 18.00
 

Terminy wywozu odpadów (plik do pobrania)

Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania)

Wyjaśnienia dot. obszarów:

Sektor I                Wesoła, osiedle Stara Miłosna

Sektor II              Wesoła, bez osiedla Stara Miłosna

Sektor III             Rembertów, na zachód od ul. Marsa i gen. A. Chruściela Montera

Sektor IV             Rembertów, na wschód od ul. Marsa i gen. A. Chruściela Montera

Sektor V              Wawer, na wschód od torów, na północ od ul. Żegańskiej i Al. Dzieci Polskich

Sektor VI             Wawer, na wschód od torów, na południe od ul. Żegańskiej i Al. Dzieci Polskich

Sektor VII           Wawer, na zachód od torów, na południe od ul. Zwoleńskiej i ul. Bronowskiej

Sektor VIII          Wawer, na zachód od torów, na północ od ul. Zwoleńskiej i ul. Bronowskiej

Sektor IX             Praga Północ, Praga Południe na północ od ul. Grochowskiej (tylko zabudowa jednorodzinna)

Sektor X              Praga Południe na południe od ul. Grochowskiej (tylko zabudowa jednorodzinna)

Termin odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej z terenu Pragi Północ i Południe ustalany jest indywidualnie, w przeciągu 7 dni od zgłoszenia.

Do odpadów wielkogabarytowych, zalicza się:

 • Meble np. stoły, szafki, krzesła, kanapy
 • Sprzęty domowe np. dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, duże zabawki, szyby, lustra,
 • Sprzęt RTV i AGD (duży i mały)

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się:

 • Odpady i materiały budowlane, remontowe, sanitarne,
 • Deski drewniane, panele, ramy okienne, drzwi, płoty
 • Wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki,
 • Grzejniki, płytki, rolety
 • Części samochodowe, motorowery, kosiarki
 • Opady ogrodowe
 


Informujemy, iż uległ zmianie numer infolinii Firmy Lekaro. Nowy numer to: 22 112 02 84 (od poniedziałku do piątku: 07:00-19:00, w soboty 08:00 do 15:00)
 


Odbiór odpadów komunalnych w 8 dzielnicach m.st. Warszawy, w których od 1 lutego 2014 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Pytania i odpowiedzi

1. Jak wygląda segregacja odpadów?

Od 1 lutego 2014 r. mieszkańcy 8 dzielnic Warszawy (Pragi Południe, Pragi Północ, Rembertowa, Wawra, Wesołej, Śródmieścia, Ursynowa i Wilanowa) będą rozdzielać w domu śmieci na trzy główne grupy:

a)         w pierwszym pojemniku lub worku znajdą się suchy papier i tektura, butelki plastikowe oraz inne opakowania wykonane z plastiku, kartony po sokach oraz puszki. Mają być gromadzone w czerwonych pojemnikach lub workach.

b)         w drugim pojemniku lub worku zbieramy butelki i słoiki. Powinny być one pozbawione metalowych nakrętek i kapsli (te wrzucamy do pierwszego pojemnika). Szkło ma być wyrzucane do zielonych pojemników.

c)         natomiast wszystkie inne śmieci zbieramy i wyrzucamy do czarnych pojemników.  

2. Co z odpadami zielonymi w okresie jesiennym?

Odpady zielone, m.in. liście, będą odbierane, od maja do listopada, w każdym tygodniu danego miesiąca od soboty do poniedziałku.

3. Co z odpadami wielkogabarytowymi, starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz innymi odpadami?

Odpady wielkogabarytowe ze wszystkich typów nieruchomości będą odbierane w ramach zbiórek akcyjnych, co najmniej raz na cztery tygodnie. Dodatkowo, w okresie poświątecznym w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami, organizowane będą dwie zbiórki choinek.

Akcje zbiórki przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych przeprowadzana jest w wyznaczonych aptekach. Ich lista znajduje się na stronie czysta.um.warszawa.pl.

Na terenie Warszawy obecnie istnieje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) EkoStacji STENA przy Chełmżyńskiej 180. Trwają prace nad ewentualnymi lokalizacjami innych punktów.

Na podstawie umowy m.st. Warszawa z firmą ElektroEko w każdej dzielnicy Warszawy w soboty w godzinach 10:00 – 14:00 w oznakowanych punktach prowadzona jest zbiórka elektrośmieci. Adresy punktów dostępne są na stronie www.elektrosmieci.pl.

Akcje zbiórki przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych przeprowadzana jest w wyznaczonych aptekach. Ich lista znajduje się na stronie pod adresem:

http://czysta.um.warszawa.pl/documents/10181/78936/apteki

 

4. Co z odpadami remontowymi – kto je odbierze?

Odpady z remontów, w tym gruz, wytworzone przez przedsiębiorców nie są odpadami komunalnymi. Zgodnie z prawem, to firma remontowa (lub osoba fizyczna przeprowadzająca taki remont we własnym zakresie) powinna zapewnić kontener przeznaczony na ten cel i po zakończeniu prac wywieźć go we własnym zakresie w ramach wykonywanej usługi. W przypadku prowadzenia remontu samodzielnie należy powstałe odpady remontowe zawieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jednakże pojawienie się pojedynczych odpadów poremontowych (np. umywalki bądź sedesu) w altance śmietnikowej obok tzw. gabarytów nie powinno skutkować pozostawieniem jej przez firmy odbierające odpady.

5. Kiedy będzie znany harmonogram i częstotliwość odbioru odpadów?

Obecnie firmy, które mają odbierać odpady komunalne przeprowadzają inwentaryzację punktów odbioru odpadów komunalnych zarówno z nieruchomości wielolokalowych, jak i nieruchomości jednorodzinnych. Zgodnie z umowami jakie te przedsiębiorstwa zawarły z Miastem harmonogramy odbioru odpadów pojawią się na ich stronach internetowych najpóźniej na 7 dni przed wejściem w życie systemu. Informacja znajdzie się także na stronie czysta.um.warszawa.pl

Śmieci będą odbierane od mieszkańców tych dzielnic według następujących zasad:

1.            zabudowa jednorodzinna:

a.            odpady zmieszane (odpadki kuchenne etc.): co najmniej raz na dwa tygodnie,

b.            odpady segregowane – suche (papier, karton, plastik, kartony po sokach i mleku etc.): co najmniej raz na cztery tygodnie,

c.            szkło: co najmniej raz na cztery tygodnie;

2.            zabudowa wielorodzinna:

a.            odpady zmieszane: co najmniej dwa razy w tygodniu,

b.            odpady segregowane – suche: co najmniej raz na tydzień,

c.            szkło: co najmniej raz na cztery tygodnie.

6. Czy firmy odbierające odpady w 8 dzielnicach zapewnią mieszkańcom pojemniki?

Tak. Firmy odbierające odpady zapewnią pojemniki na odpady zmieszane, surowcowe i szkło dla nieruchomości wielolokalowych. Właściciele domów jednorodzinnych, otrzymają pojemniki na odpady zmieszane, a worki na odpady surowcowe i szkło.

7. Czy w związku z wejściem nowego systemu odbioru odpadów zmienią się stawki opłat?

Obowiązujące stawki uchwalone zostały przez Radę m.st. Warszawy 12 czerwca 2013 r. Na chwilę obecną nie są planowane zmiany ich wysokości.

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie stawek:

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2013/6616/akt.pdf

8. Jakie są stawki opłat za wywóz odpadów w systemie pomostowym dla mieszkańców domów wielorodzinnych?

Za odbiór śmieci segregowanych warszawiacy mieszkający w domach wielorodzinnych w okresie przejściowym płacą:

- w przypadku gospodarstw domowych liczących jedną osobę: 10 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 19 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby: 28 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób: 37 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:

- w przypadku osób mieszkających samotnie: 12 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 23 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby: 34 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób: 45 zł.

Uchwała wprowadzająca powyższe stawki została opublikowana 13 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Weszła w życie z dniem 28 czerwca 2013 r.

9. Ile płacą właściciele domów jednorodzinnych?

Właściciele domów jednorodzinnych uiszczają comiesięczną opłatę za odbiór posegregowanych odpadów według następujących stawek:

- w przypadku osób mieszkających samotnie: 30 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 45 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 60 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:

- w przypadku osób mieszkających samotnie: 36 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 54 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 72 zł.

Uchwała wprowadzająca powyższe stawki została opublikowana 13 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Weszła w życie z dniem 28 czerwca 2013 r.

10. Ile płacę jeśli mieszkam w domu jednorodzinnym, gdzie wyodrębnione są dwa lokale?

W sytuacji, gdy w domu jednorodzinnym wydzielono dwa lokale – wówczas ich właściciele składają oddzielne deklaracje i płacą połowę stawki podstawowej. W takiej sytuacji miesięczna opłata za odbiór odpadów posegregowanych wynosi:

- w przypadku osób mieszkających samotnie: 15 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 23 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 30 zł.

Natomiast jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:

- w przypadku osób mieszkających samotnie: 18 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 27 zł,

- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 36 zł.

 Uchwała wprowadzająca powyższe stawki została opublikowana 13 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Weszła w życie z dniem 28 czerwca 2013 r.

11. Jak wygląda odbiór i ewentualne opłaty w przypadku nieruchomości typu dom jednorodzinny, ale nie zamieszkały?

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której nie powstają odpady komunalne należy złożyć deklarację wpisując zero zamiast stawki opłaty. Deklarację należy złożyć w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania. W momencie zamieszkania w nieruchomości należy w ciągu 14 dni wypełnić ponownie deklarację, podając liczbę zamieszkałych osób.

12. Jakie są stawki opłat za wywóz odpadów dla przedsiębiorców, instytucji itp.?

Za jednorazowe opróżnienie pojemnika śmieci posegregowanych o pojemności120 lprzedsiębiorcy płacą 15 zł. Za odbiór240 lśmieci zbieranych w sposób selektywny stawka wynosi 19 zł, za660 l- 37 zł, za770 l- 40 zł, za1100 l- 45 zł. Jednorazowe opróżnienie pojemnika śmieci zbieranych selektywnie o pojemności3 500 lkosztuje 152 zł. Każde dodatkowe rozpoczęte1000 ldo odebrania powiększy opłatę o 40 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosi:

- 21 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności120 litrów,

- 27 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności240 litrów,

- 52 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności660 litrów,

- 56 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności770 litrów,

- 63 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności1100 litrów,

- 213 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności3500 litrów, powiększone o 50 zł za każde kolejne rozpoczęte1000 litrówpojemności pojemnika.

Uchwała wprowadzająca powyższe stawki została opublikowana 13 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Weszła w życie z dniem 28 czerwca 2013 r.

13. Co zrobić w sytuacji w której firmy odbierające odpady w 8 dzielnicach nie wywiązują się z zobowiązań?

Wszelkie problemy dotyczące jakości usług firm odbierających odpady z terenu Miasta należy zgłaszać do Urzędu Miasta pod numer infolinii Urzędu m.st. Warszawy – 19 115.

14. Kto składa deklaracje? Czy opłaty pozostaną bez zmian?

Deklaracje są składane przez właścicieli nieruchomości (osoby fizyczne - w przypadku budynków jednorodzinnych), osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną (zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych) w przypadku budynków wielorodzinnych lub profesjonalnych zarządców nieruchomości, którym delegowano obowiązki w przedmiotowym obszarze. Wypełnione dokumenty należy złożyć do Wydziałów Obsługi Mieszkańców w poszczególnych dzielnicach lub przesłać listem poleconym do Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy.

Deklaracje oraz załączniki do nich są także dostępne w formie elektronicznej na witrynie http://www.czysta.um.warszawa.pl/. Istnieje możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Aby to uczynić, dokument trzeba opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Właściciele mieszkań własnościowych w budynkach wielolokalowych, składają jedynie oświadczenie swoim spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym lub zarządcom nieruchomości, co do liczby osób mieszkających w danym lokalu. Przykład takiego oświadczenia znajduje się na stronie:

http://czysta.um.warszawa.pl/documents/87484/0/oswiadczenie.pdf

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych pozostają bez zmian. 

15. Chcę złożyć powtórnie deklarację. Jakie pole zaznaczam w formularzu deklaracji: „deklaracja” czy „nowa deklaracja”?

W przypadku składania kolejnej deklaracji (na przykład z powodu aktualizacji danych lub zmiany obowiązujących stawek) należy zaznaczyć pole „nowa deklaracja”.

 16. Do kiedy muszę zapłacić za odbiór odpadów?

Należy dokonywać opłaty standardowo do 28 dnia każdego miesiąca. Każda osoba składająca deklarację w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy otrzyma swój indywidualny numer rachunku bankowego na który będzie wnosić opłaty. Wpłat można również dokonywać na rachunek ogólny, dedykowany dla danej dzielnicy.

Płatności można uregulować przelewem, gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych.

17. Jakie są moje obowiązki jako mieszkańca budynku wielorodzinnego?

Mieszkańcy domów wielorodzinnych powinni poinformować zarząd nieruchomości o liczbie osób zamieszkujących w mieszkaniu oraz wybranym sposobie zbierania odpadów. Należy również pamiętać o aktualizowaniu tych informacji u zarządcy po każdej zaistniałej zmianie. Opłaty za odpady mieszkańcy domów wielorodzinnych wnoszą do wspólnot bądź spółdzielni w czynszu na dotychczasowych zasadach.

18. Jakie są obowiązki zarządu wspólnoty lub spółdzielni?

Należy zbierać informacje od swoich mieszkańców, dotyczące liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach oraz sposobu zbierania odpadów (selektywnie albo nieselektywnie). Następnie trzeba złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, którymi dany zarząd posiada we władaniu. Termin wnoszenia opłaty do urzędu za odbiór i zagospodarowanie odpadów z zarządzanych nieruchomości upływa z 28 dniem każdego miesiąca. Ponadto zarząd jest zobowiązany aktualizować deklaracje zgodnie z przekazywanymi przez mieszkańców danymi oraz umożliwić firmie odbierającej odpady ich odbiór.

19. Czy zarząd wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej musi składać deklarację za swoich lokatorów czy mogą oni złożyć je indywidualnie do Urzędu Dzielnicy?

W przypadku wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej, w której wybrano zarząd, to na nim spoczywa obowiązek złożenia deklaracji. Powyższe wynika wprost z przepisów art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych) oraz art. 2 ust. 3 ww. ustawy (jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).

20. Co w przypadku jeśli lokatorzy zgłaszają do zarządów spółdzielni mieszkaniowych, że będą indywidualnie składać deklaracje, gdyż mają odrębną własność lokali?

W świetle treści ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) nie budzi wątpliwości, że w budynkach, których właścicielem pozostaje wyłącznie spółdzielnia, to na niej, a nie jej członkach, ciążą obowiązki związane z ponoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g.).

W przypadku, gdy w ramach spółdzielni wyodrębniona została własność niektórych bądź wszystkich lokali, obowiązki związane z ponoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciążyć będą na zarządcy albo właścicielach lokali (art. 2 ust. 3) – właściciele lokali mogą powierzyć zarząd nieruchomością wspólną spółdzielni mieszkaniowej.

21. Kto ponosi odpowiedzialność karno-skarbową za fałszywe informacje w deklaracjach?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości (w tym także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) bądź osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną. Składane deklaracje powinny być wypełnione zgodnie z najlepszą wiedzą składającego deklarację, a ewentualna odpowiedzialność karna możliwa jest jedynie za zawinione działanie, wobec czego dochowanie należytej staranności przez podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji uwalnia od ponoszenia odpowiedzialności karnej.

22. Pytanie o wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. Czy dokumenty te trzeba dostarczyć do urzędów dzielnic wraz z deklaracją, czy też dopiero na żądanie urzędu?

Do urzędu dzielnicy należy dostarczyć jedynie wypełnioną deklarację.

23. Jaki dokument jest potwierdzeniem liczby zamieszkałych osób? Czy są to oświadczenia właścicieli lokali, najemców?

Deklaracje powinny być wypełnione przez zobowiązane podmioty z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z ich wiedzą. Sposób zbierania informacji mających stanowić podstawę do wypełnienia deklaracji został przez ustawodawcę pozostawiony zobowiązanym podmiotom.

24. Kto powinien składać deklaracje w budynku tzw. małej wspólnoty (poniżej 7 lokali), który nie ma zarządu? Czy każdy właściciel mieszkania osobno, za swój lokal?

W przypadku nieruchomości gdzie liczba lokali nie jest większa niż siedem i jednocześnie nie określono sposobu zarządu nieruchomością wspólną ani nie ustanowiono zarządcy obowiązki w zakresie składania deklaracji obciążać powinny właścicieli poszczególnych lokali. Właściciele mogą wspólnie złożyć deklarację do urzędu dzielnicy – zarząd nieruchomością wspólną wykonują wtedy wszyscy współwłaściciele wspólnie.

25. Czy w nowym systemie opłaca się selektywna zbiórka odpadów?

Tak, ponieważ właściwa segregacja odpadów w domu oznacza niższe opłaty. Samorząd zaproponował niższe stawki opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.

Jeśli właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów komunalnych selektywnie, wbrew złożonej deklaracji, musi brać pod uwagę, iż w drodze postępowania administracyjnego objęty zostanie wyższą opłatą za odbiór odpadów. W pierwszym etapie samorząd będzie przede wszystkim informował o nieprawidłowościach dotyczących gromadzenia odpadów komunalnych a także podejmował działania edukacyjne, tak by zmotywować mieszkańców do stosowania selektywnej zbiórki. W późniejszym etapie w porozumieniu

z firmami, które będą odbierać śmieci, będzie szczegółowo kontrolowana zawartość pojemników. Jeśli odpady nie będą segregowane, Urząd wyda decyzję o podwyższeniu opłaty.

26. W dotychczasowych altankach nie zmieszczą się trzy pojemniki. Co zrobić?

Ponieważ opłata będzie naliczana niezależnie od ilości wyprodukowanych śmieci, istnieje możliwość organizowania wspólnych altan, wszędzie tam gdzie brakuje miejsca lub pojawi się taka konieczność.

27. Kto będzie pilnował śmietników przed lokatorami, którzy nie będą segregować odpadów?

Urząd Miasta, przy pomocy firm odbierających odpady, będzie kontrolować zawartość pojemników. Jeśli odpady nie będą segregowane, wbrew złożonej deklaracji, Miasto wyda decyzję o podwyższeniu opłaty na znacznie wyższą – za odbiór odpadów niesegregowanych. Odpowiedzialność za prowadzenie zbiórki selektywnej w odpowiedni sposób ciąży na wszystkich mieszkańcach danej nieruchomości. Podobnie, jak to jest dziś
w krajach Europy Zachodniej, wkrótce będziemy motywować naszych współlokatorów do segregacji, tak abyśmy wspólnie mogli wnosić niższą opłatę.

28. Co ze śmietnikami przyulicznymi? Kto poniesie koszt odbioru odpadów?

Nowy system nie obejmie zarządców i właścicieli takich nieruchomości jak parki, zieleńce, bulwary, plaże, drogi publiczne, chodniki, czy przystanki. Odpady komunalne z terenu tych nieruchomości odbierane będą na dotychczasowych zasadach. Tereny te zarządzane są przez jednostki miejskie, w tym Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Terenów Publicznych oraz Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

29. Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, bo na przykład toczy się postępowanie spadkowe, opłatę wnosi ta osoba, która w danej nieruchomości zamieszkuje lub wytwarza odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu.

30. Jak wygląda sprawa segregacji odpadów w budynkach ze zsypami?

Do zsypu wrzucać można jedynie odpady zmieszane, czyli wszystko to, czego nie można wydzielić do worka z „segregowanymi suchymi” i worka ze „szkłem opakowaniowym”. Posegregowane odpady należy wrzucić do odpowiednich pojemników – suche – kolor czerwony, szkło - kolor zielony.
92981