kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

OBWIESZCZENIE

Opublikowany: 2019-07-04 00:15:00

o możliwości udziału społeczeństwa, w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji kolejowej

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i z art. 90 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) informuję, że w tutejszym organie toczy się postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa
i przebudowa infrastruktury kolejowej linii E20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki,
etap I, odcinek II Targówek – Michałów – Warszawa Wschodnia Towarowa (WWT), w ramach
projektu pn.: „Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Mińsk
Mazowiecki (etap I)” wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa
Warszawskiego Węzła Kolejowego” dotyczącego projektu cząstkowego nr 3 „zwiększenie
przepustowości linii obwodowej” w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy:
 linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny w km 6,572 – 8,422,
 linii kolejowej nr 502 Warszawa Michałów - Warszawa Wschodnia Towarowa w km 0,096 –
1,366,
 linii kolejowej nr 501 Warszawa Jagiellonka – Warszawa Targówek w km 1,154 – 1,641”.
Planowane roboty budowlane będą realizowane na nieruchomościach w Mieście Stołecznym
Warszawie wskazanych poniżej:
w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Północ:
w obrębie ewidencyjnym 4-14-01 na działkach ewidencyjnych: nr 62/2 i nr 2/1
w obrębie ewidencyjnym 4-13-02 na działce ewidencyjnej nr 2,
w obrębie ewidencyjnym 4-11-25 na działce ewidencyjnej nr 1/3,
w obrębie ewidencyjnym 4-13-03 na działkach ewidencyjnych: nr 14/1 i nr 14/2,
w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Południe
w obrębie ewidencyjnym 3-02-03 na działce ewidencyjnej nr 1/10.
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidywane jest nieodpłatne zajęcie na czas
realizacji inwestycji, ze względu na konieczność przejścia przez tereny dróg publicznych,
następujących nieruchomości w Mieście Stołecznym Warszawie:
w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Północ:
w obrębie ewidencyjnym 4-14-01 działek ewidencyjnych: nr 1/2, nr 1/1 i nr 39,
w obrębie ewidencyjnym 4-13-03 działki ewidencyjnej nr 12/2.
Inwestorem przedsięwzięcia są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa, działające przez pełnomocnika Pana Mirosława Bożka.
2
Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Mazowiecki,
zaś organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć
uwagi i wnioski: w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do protokołu, w terminie od 4 lipca
2019 r. do 3 sierpnia 2019 r., w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK.).
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego powyżej
terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie

15567

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum