kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Pojęcie rewitalizacji

Opublikowany:

Rewitalizacja - oznacza proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych, podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju.

W procesie rewitalizacji prowadzone będą prace zmierzające do odremontowania zniszczonej tkanki budowlanej. Jednak najważniejszym elementem rewitalizacji powinny być działania zmierzające do pobudzenia społeczno – gospodarczego obszaru objętego rewitalizacją. Powinny one wpływać na pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców, przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego, propagować kulturę, wpływać na ożywienie gospodarcze obszaru poprzez wspieranie nowych inicjatyw mających na celu m. in. tworzenie nowych miejsc pracy.

Definicja rewitalizacji według art. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. - rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

 

 

 

780

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Pojęcie rewitalizacji