kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Projekty towarzyszące (poprzednia perspektywa programowa do 2013 roku).

Projekty towarzyszące  stanowiły uzupełnienie dla pozostałych wpisanych do Mikroprogramu projektów.
 
W Mikroprogramie Dzielnicy Praga-Południe znalazło się 7 projektów towarzyszących:

 

1) Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Obrońców 1

Projekt przewidywał renowację budynku polegająca na remoncie elewacji, dachów, kominów oraz wymianie stolarki okiennej a także porządkowanie terenów zielonych wokół budynku. Projekt został zrealizowany.
 

 

 


Ryc. 1, 2. Zabytkowa Kamienica
przy ul. Obrońców 1 przed remontem

 

 

 

 


Ryc. 3. Kamienica przy ul. Obrońców 1 po remoncie

2) Projekt modernizacji ulicy Jakubowskiej

Modernizacja została zakończona w 2008 r. Przedsięwzięcie poprawiło możliwości komunikacyjne, bezpieczeństwo mieszkańców oraz podniosło jakość przestrzeni publicznej. W ramach prac modernizacyjnych wykonano wymianę nawierzchni i chodników, przełożenie uzbrojenia podziemnego oraz nowy odcinek kanalizacji deszczowej i nowych wpustów ulicznych.


 

 


Ryc. 3. Ul. Jakubowska


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Projekt modernizacji ulicy Dąbrowieckiej

Modernizacja ulicy została wykonana w 2008 r. W ramach prac wykonano wymianę chodników oraz podjazdów. 

Ryc. 4. Ulica Dąbrowiecka


 


 

 

 

 

 

 

 

 

4) Rewaloryzacja Parku Skaryszewskiego w Warszawie 
Park Skaryszewski zaprojektowany na początku XX wieku przez ówczesnego ogrodnika Warszawy , Franciszka Szaniora, jako park krajobrazowy o powierzchni 50 ha, ma niepowtarzalny układ przestrzenny, bogaty drzewostan, liczne rzeźby oraz malowniczy układ wodny z kaskadą. Jest parkiem zabytkowym, jednym z najważniejszych w Warszawie. W 1973 roku Park Skaryszewski został wpisany do Rejestru Zabytków i tym samym objęty ochroną konserwatorską. 
W 2006 roku na zlecenie ZOM została opracowana szczegółowa inwentaryzacja szaty roślinnej na terenie Parku Skaryszewskiego, Ponadto na zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków opracował szczegółowe wytyczne konserwatorskie do projektu rewaloryzacji wraz z analizą historyczną. W 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na kompleksowy projekt rewaloryzacji Parku Skaryszewskiego. Projekt obejmuje koncepcję oraz projekty wykonawcze ogrodzenia, dróg i placów, małej architektury, oświetlenia i iluminacji, sieci wodno-kanalizacyjnej, szaty roślinnej oraz gospodarki istniejącą szatą roślinną.
 


 


Ryc. 5. Park Skaryszewski

 

 


5) Program „Artystyczna Skaryszewska”. 
Od 2008 r. prowadzony jest przez Urząd m.st. Warszawy – Dzielnicę Praga – Południe program „Artystyczna Skaryszewska”, którego celem jest wsparcie rozwoju kultury, a w szczególności niezależnych organizacji artystycznych i indywidualnych artystów działających lub mających zamiar prowadzić swoją działalność na terenie Dzielnicy. W ramach programu organizowane są przez Dzielnicę cyklicznie konkursy na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną. Lokale, które typowane są do konkursów znajdują się w podobszarze kryzysowym – Kamionku, w okolicach ulic Lubelskiej, Skaryszewskiej, Targowej i Grochowskiej.
 
6) Program „Kolorowa Praga”.
Program „Kolorowa Praga” został zrealizowany w roku 2011 r. Jego głównym celem była poprawa wyglądu Dzielnicy poprzez modernizację elewacji budynków należących do wspólnot mieszkaniowych. Program skierowany był do wspólnot mieszkaniowych z terenu Dzielnicy Praga - Południe. Udział w programie został zorganizowany na zasadzie konkursowej. Do konkursu „Kolorowa Praga” przystąpiły 42 wspólnoty mieszkaniowe. W ramach programu przyznano trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia.
 
7) Program społecznej rewitalizacji „Blok, podwórko, kamienice ożywiły się dzielnice”.  
Program był przedsięwzięciem partnerskim prowadzonym w ramach  projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich "Rewitalizacja Społeczna" w Planie Działania Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2008.  Działania podejmowane w programie realizowane były na terenie obszarów rewitalizowanych trzech warszawskich dzielnic: na Pradze – Południe, Pradze - Północ oraz na Targówku i skierowane zostały do mieszkańców obszarów kryzysowych. Partnerami i podmiotami zaangażowanymi w realizację było Miasto st. Warszawa będące liderem projektu, Ośrodek Pomocy Społecznej na Pradze – Południe, organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”, Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego "Odblokuj" oraz Stowarzyszenie Monopol Warszawski, Dzielnice Targówek, Praga Północ i Praga – Południe. Wśród zrealizowanych działań w obszarze kryzysowym dzielnicy Praga – Południe były m.in.: dwa Kluby Młodzieżowe i Klub Integracji Społecznej –prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga – Południe,  Poradnia rodzinna i młodzieżowa – prowadzona przez Stowarzyszenie Wspólne Podwórko oraz społeczna rewitalizacja  podwórek prowadzona przez dwa Stowarzyszenia:  Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego "Odblokuj” oraz Stowarzyszenie Monopol Warszawski
Okres realizacji programu - od października 2011 r. do grudnia 2012 r.