kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

PROTOKÓŁ ze spotkania 17 maja 2010 roku

Opublikowany:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
DZIELNICOWEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE
SIEDZIBA URZĘDU DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE, UL. GROCHOWSKA 274
17 MAJA 2010 ROKU

W dniu 17 maja 2010 odbyło się posiedzenie DKDS w którym wzięło udział 11 organizacji pozarządowych.

Porządek dnia przewidywał:
1. Przyjęcie stanowiska Komisji w sprawie zadań zaplanowanych przez poszczególne Wydziały Dzielnicy do realizacji w 2011 roku w ramach otwartego konkursu ofert.
2. Przedstawienie Planu działania DKDS w 2010 r.
3. Sprawy różne

Ad.1
Organizacje- członkowie DKDS zostali poinformowani drogą internetową o planowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Dzielnicy Praga Południe konkursach dla organizacji pozarządowych na rok 2011 z prośbą o konsultację.

Obecne podczas spotkania organizacje pozytywnie zaopiniowały projekty zadań konkursowych na rok 2011, przy czym wniesiono o uwzględnienie w Działaniu 1.3 zaproponowanym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia także rodzin dzieci i młodzieży biorących udział w całorocznych programach środowiskowych.
Członkowie DKDS postulowali ogłoszenie dodatkowych konkursów:
Przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia:
• Wspieranie programów edukacji i promocji zdrowia (§9a Programu Współpracy m.st. Warszawy w 2010 z organizacjami pozarządowymi)
• Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a także dyskryminacji z takich względów jak: płeć, narodowość, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe i etniczne, orientacja seksualna, religia i wyznanie, pochodzenie społeczne (§20 Programu Współpracy)
Przez Wydział Oświaty i Wychowania:
• Realizowanie programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej, patriotycznej oraz obywatelskiej (§4a Programu Współpracy)
• Realizowanie programów wychowawczych przez organizowanie działań młodzieży na rzecz osób potrzebujących oraz wspierania kształcenia wolontariuszy, prowadzących pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą (§4d Programu Współpracy).

W odniesieniu do Uchwały Nr LVIII/1774/2009 z dnia 9.07.2009 Rady m.st. Warszawy dotyczącej zgody na zawieranie umów przekraczających rok budżetowy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, DKDS uznała za stosowne zwrócenie się do władz Dzielnicy o rozważenie możliwości wystąpienia do Miasta o środki na realizację zadań wymienionych w Uchwale. Uchwała wskazuje, że środki mogą być przeznaczane na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych oraz wspieranie programów przeciwdziałania izolacji społecznej w szczególności poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu. W obowiązującej uchwale jest mowa o rozdysponowaniu określonych środków dla 11 dzielnic, wśród których nie ma Dzielnicy Praga Południe. DKDS Praga Południe stoi na stanowisku, że problem ubóstwa w dzielnicy jest na tyle znaczący, że należy podejmować wszelkie działania mające na celu jego rozwiązanie i zwraca się o podjęcie działań, aby środki na te cele mogły się znaleźć w budżecie Dzielnicy, zwiększając tym samym pole do działania organizacjom pozarządowym.

Członkowie Komisji podczas spotkania uznali za stosowne zwrócenie się do władz Dzielnicy o:
• Podjęcie starań o zwiększenie środków na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2011 roku
• Uwzględnienie w planowaniu budżetu dzielnicy środków na dotacje dla organizacji przyznawanych w drodze konkursu i trybie pozakonkursowym do 20%ogółu budżetu, zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
• Zarezerwowanie w budżecie dzielnicy środków na realizację projektów ramach „inicjatyw lokalnych”, zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
• Ogłoszenie konkursów całorocznych i na pierwsze półrocze 2011 roku do dnia 13 listopada, zgodnie z terminem podanym w Programie Współpracy m.st. Warszawy

Ad.2
Małgorzata Mularczyk przekazała obecnym Plan działania DKDS na rok 2010.

Uczestnicy spotkania uznali za zasadne wypracowywanie zasad współpracy z władzami dzielnicy, w czym ważną rolę mogą odegrać spotkania dotyczące bieżących oraz planowanych działań samorządu.


Wiesław Paszta
Sekretarz DKDS

2185

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co PROTOKÓŁ ze spotkania 17 maja 2010 roku