kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

PROTOKÓŁ ze spotkania 18 maja 2009 roku

Opublikowany:

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Pan Tomasz Kucharski, który powitał wszystkich gości i potwierdził udział w spotkaniu 51 organizacji.
Informacje o spotkaniu ukazywały się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy oraz w prasie lokalnej. Ponieważ niektóre organizacje protestowały przeciwko wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, Burmistrz wyjaśnił było to potrzebne jedynie w celu logistycznego zaplanowania spotkania.
Następnie Burmistrz T. Kucharski przedstawił gości przybyłych na spotkanie:
- Pana Marcina Wojdata – Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
- Panią Małgorzatę Misiunę – organizatorkę spotkania z ramienia Burmistrza Dzielnicy Praga Południe
- Panią Alinę Gałązkę – Przewodniczącą Forum Dialogu Społecznego działającego przy Prezydencie m.st. Warszawy
- Pana Krzysztofa Herbsta – koordynatora strategii społecznej Prezydenta m.st. Warszawy oraz przedstawiciela Centrum Komunikacji Społecznej
- Pana Adama Gżegżółkę – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga Południe
- Pana Jarosława Karcza – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga Południe
- Pana Marcina Klusia – Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga Południe
- radnych Dzielnicy Praga Południe obecnych na spotkaniu
- Panią Izabelę Zwierz – Dyrektor OPS w Dzielnicy Praga Południe
Po przedstawieniu gości Burmistrz T. Kucharski przedstawił zebranym rolę Urzędu Dzielnicy Praga Południe w organizacji oraz współpracy z DKDS na terenie Dzielnicy, przedstawił swoje doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zaproponował porządek spotkania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przedstawiciele organizacji wyrazili swoje wątpliwości co do punktu dotyczącego wyboru Prezydium DKDS w sytuacji, gdy większość osób spotkała się po raz pierwszy oraz zapytano czy Urząd Dzielnicy zgłosi swoich przedstawicieli do współpracy z DKDS. Burmistrz T. Kucharski wyjaśnił, iż przedstawiciele Urzędu zostaną wskazani w dalszej części spotkania (po wyborze władz DKDS), a także zachęcił do przeprowadzenia wyborów w trakcie pierwszego spotkania i zaproponował, aby osoby zgłaszane do Prezydium lub zgłaszające się zaprezentowały siebie i swoją działalność. W ten sposób osoby wybierające zdołają poznać kandydatów do Prezydium.
Propozycja Burmistrza T. Kucharskiego oraz porządek spotkania został przyjęty przez aklamację.
Po przyjęciu porządku obrad Burmistrz T. Kucharski poprosił Pana Marcina Wojdata o zabranie głosu.
Pan Marcin Wojdat przypomniał historię i ideę utworzenia Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego, a także przedstawił funkcję istnienia KDS w dzielnicach. Podkreślił, iż organizacje działające w DKDS powinny współdziałać z Urzedem, bo tylko w ten sposób cel zostanie osiągnięty. Zachęcił do zgłaszania uwag w trakcie prac, aby dialog był bardziej skuteczny.
W dalszej części spotkania przemówiła Pani Małgorzata Misiura – organizator z ramienia Burmistrza Dzielnicy Praga Południe spotkania inauguracyjnego DKDS, która przedstawiła swoje doświadczenia w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i wyjaśniła dlaczego przyjęła propozycję Burmistrza dot. zorganizowania spotkania DKDS w Dzielnicy Praga Południe. Poinformowała również, iż powołanie DKDS na Pradze Południe odbyło się w odpowiedzi na 2 wnioski podpisane przez kilkanaście organizacji (zgodnie z Programem współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi wniosek powinno złożyć co najmniej 5 organizacji). Następnie Pani M. Misiuna zaproponowała przeprowadzenie wyborów.
Ponownie pojawiły się wątpliwości przedstawicieli organizacji związane z wyborem prezydium na pierwszym spotkaniu DKDS. Pan Marcin Wojdat uspokoił zebranych, iż Prezydium powoływane jest tylko na 1 rok, jeżeli nie będzie wypełniać swojej funkcji należycie, przy następnych wyborach zostanie zmienione. Ponieważ niektóre osoby wnosiły o określenie celów i poznanie zadań DKDS, Burmistrz T. Kucharski odczytał z Programu współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi zadania DKDS i jeszcze raz zachęcił do przeprowadzenia wyborów tak, aby umożliwić praskim organizacjom jak najszybsze podjęcie działań.
Pan M. Wojdat przypomniał, iż zebranie zostało zwołane na wniosek organizacji i powinno im zależeć na jak najszybszym ukonstytuowaniu Prezydium. Samorząd poprzez swoich przedstawicieli będzie czynnie uczestniczył w pracach DKDS.
Pan Tomasz Suski – Stowarzyszenie Promocji Grochowa – zauważył, że nikt nie zostanie wybrany na Przewodniczącego na siłę, każdy ma prawo się nie zgodzić i zaproponował rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów.
Pani M. Misiuna zapytała czy głosowanie będzie dotyczyło tylko wyboru Przewodniczącego czy również Zastępców Przewodniczącego. Przedstawiciele zgodzili się, aby przeprowadzić jedno głosowanie zarówno na Przewodniczącego jak i na jego Zastępców.
Rozpoczęto zgłaszanie kandydatów:
1) Pani Maria Keller – Hamela – Fundacja Dzieci Niczyje – wyraziła zgodę na kandydowanie
2) Pani Krystyna Żytecka – Fundacja Pomocy Kobietom i Dzieciom - wyraziła zgodę na kandydowanie
3) Pan Piotr Olejniczak – Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Warszawa - Praga Południe - wyraził zgodę na kandydowanie
4) Pan Marek Borkowski – Centrum Praw Ojca i Dziecka - wyraził zgodę na kandydowanie
5) Pani Alicja Łukasiak – Fundacja Zmiana Organizacji Ruchu - wyraziła zgodę na kandydowanie
6) Pani Irena Wilebska – Zarząd PCK - wyraziła zgodę na kandydowanie
7) Halina Boratyńska – Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy o/Grochów – nie wyraziła zgody na kandydowanie
Lista kandydatów została zamknięta. Ogłoszono zasady głosowania: trzy nazwiska należy wpisać na zielonej kartce otrzymanej podczas rejestracji; na pierwszym miejscu kandydata na Przewodniczącego, na drugim i trzecim miejscu kandydatów na Zastępców Przewodniczącego. Następnie kartki z propozycją nazwisk zostaną zebrane przez członków Komisji Skrutacyjnej i przeliczone.
Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:
Pan Tomasz Suski – Stowarzyszenie Promocji Grochowa - Przewodniczący Komisji
Pan Stanisław Trzmiel – Grochowski Oddział Uniwersytetu Trzeciego Wieku – członek Komisji
Pani Anna Arana – Polska Federacja Scrabble – członek Komisji
Członkowie Komisji zebrali wszystkie głosy i przeszli do oddzielnego pomieszczenia, aby je przeliczyć.
W tym czasie Pan Krzysztof Herbst z Centrum Komunikacji Społecznej wygłosił prezentację o możliwości zaangażowania się organizacji w prace przygotowawcze do Euro 2012. Poinformował o korzyściach jakie do tej pory odnosiły miasta z organizacji dużych zawodów sportowych typu olimpiada czy mistrzostwa świata lub Europy w piłce nożnej. Przedstawił kilka pomysłów, w których widzi możliwości współpracy z organizacjami: zorganizowanie miejsc noclegowych poprzez udostępnienie specjalnych pożyczek remontowych osobom, które zorganizują u siebie w mieszkaniu miejsca dla gości; zorganizowanie wolontariatu wśród młodzieży, która będzie pełnić funkcję przewodników turystycznych dla gości – nauka podstawowych zwrotów w obcym języku; organizacja handlu poprzez wypracowanie modelu jarmarku; organizacja Festiwalu Kultury Praskiej. Pan Krzysztof Herbst zaprosił organizację do aktywności, opracowania własnych pomysłów na Euro 2012 i współpracy.
Po prezentacji Pana K. Herbsta zabrał głos Burmistrz T. Kucharski, który zaczął opowiadać o inwestycjach prowadzonych i planowanych na Pradze Południe: przebudowa Francuskiej, budowa Al. Tysiąclecia, przebudowa ul. Marsa, budowa hali widowiskowo-sportowej z całorocznym sztucznym lodowiskiem, rewitalizacja Parku skaryszewskiego, rewitalizacja Parku nad Balatonem na Gocławiu, rewitalizacja Parku Znicza i Parku wolińskiego naprzeciwko szpitala na Szaserów, odnowienie skweru Paca.
Po przemówieniu Burmistrza T. Kucharskiego ogłoszono wyniki wyborów do Prezydium DKDS. Zgodnie z protokołem z dnia 18 maja br.: wydano 51 kart do głosowania, oddano 49 kart do głosowania, z czego ważnych kart było 49.
Wyniki głosowania:
1) Pani Maria Keller – Hamela – Fundacja Dzieci Niczyje – 35 głosów,
2) Pani Krystyna Żytecka – Fundacja Pomocy Kobietom i Dzieciom – 29 głosów
3) Pan Piotr Olejniczak – Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Warszawa – 26 głosów
4) Pan Marek Borkowski – Centrum Praw Ojca i Dziecka – 28 głosów
5) Pani Alicja Łukasiak – Fundacja Zmiana Organizacji Ruchu – 14 głosów
6) Pani Irena Wilebska – Zarząd PCK – 14 głosów
W wyniku głosowania Przewodniczącym została osoba z największą liczbą głosów, czyli Pani Maria Keller – Hamela z Fundacji Dzieci Niczyje, a Zastępcami Przewodniczącego kolejne 2 osoby z największą liczbą głosów, czyli: Pani Krystyna Żytecka z Fundacji Pomocy Kobietom i Dzieciom i Pan Marek Borkowski z Centrum Praw Ojca i Dziecka.
Burmistrz T. Kucharski pogratulował osobom wybranym oraz wybierającym i zaproponował przeprowadzenie wyboru Sekretarza DKDS.
Pani Małgorzata Misiuna przedstawiła zadania jakie będzie wykonywać Sekretarz oraz kompetencje jakie powinien posiadać, aby wykonywać należycie swoje zadania (biegłość w obsłudze komputera, dostęp do maila, dyspozycyjność). Następnie zaproponowała zgłaszanie kandydatów, przy czym jeżeli zostanie zgłoszony jeden kandydat, wówczas jego wybór odbędzie się przez aklamację. Jeżeli jednak zgłoszonych zostanie więcej kandydatów, wówczas zostanie przeprowadzone głosowanie.
Rozpoczęto zgłaszanie kandydatów:
1) Pan Piotr Olejniczak – Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Warszawa - Praga Południe - wyraził zgodę na kandydowanie
2) Pan Wiesław Paszta – Praski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców - wyraził zgodę na kandydowanie
Lista kandydatów została zamknięta. Ogłoszono zasady głosowania: jedno nazwisko należy wpisać na pomarańczowej kartce otrzymanej podczas rejestracji. Osoba z największa liczbą głosów zostanie powołana na Sekretarza DKDS. Następnie kartki z propozycją nazwiska zostały zebrane przez członków Komisji Skrutacyjnej i przeliczone.
W tym czasie Burmistrz T. Kucharski dokończył prezentację nt. inwestycji prowadzonych i planowanych na terenie Praga Południe, m.in. o skutkach rewitalizacji, która zmienia zachowania i strukturę mieszkańców. Opowiedział również o programie Kolorowa Praga, polegającym na zaproszeniu wspólnot mieszkaniowych do współuczestniczenia w odnawianiu budynków mieszkalnych. Program już działa, i dzięki niemu odnowiono budynki przy ul. Siennickiej i ul. Kickiego.
Po przemówieniu Burmistrza T. Kucharskiego ogłoszono wyniki wyborów na stanowisko Sekretarza DKDS. Zgodnie z protokołem z dnia 18 maja br.: wydano 51 kart do głosowania, oddano 38 kart do głosowania, z czego ważnych kart było 38.
Wyniki głosowania:
1) Pan Piotr Olejniczak – Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Warszawa – 16 głosów
2) Pan Wiesław Paszta – Praski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców – 22 głosy
W wyniku glosowania Sekretarzem DKDS został Pan Wiesław Paszta z Praskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.
Burmistrz T. Kucharski pogratulował wybranemu oraz wybierającym i zaprezentował przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Praga Południe wytypowanych do współpracy z DKDS. Są to: Pani Izabela Zwierz – Dyrektor Ośrodka Pomocy Stołecznej w Dzielnicy Praga Południe oraz Pan Jarosław Karcz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe.
Na koniec Burmistrz T. Kucharski zaprosił wszystkich zebranych na Święto Saskiej Kępy, które odbędzie się w sobotę, 23 maja br.
Nowo-powołane Prezydium przejęło obrady.

2013

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co PROTOKÓŁ ze spotkania 18 maja 2009 roku