kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

PROTOKÓŁ ze spotkania 26 kwietnia 2010 roku

Opublikowany:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
DZIELNICOWEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE
SIEDZIBA URZĘDU DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE, UL. GROCHOWSKA 274
26 KWIETNIA 2010 ROKU, 17.30

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych skupionych w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz Ośródka Pomocy Społecznej.
Porządek obrad przewidywał:
1. Przedstawienie propozycji Prezydium odnośnie konkretnych działań i powoływanie  interdyscyplinarnych zespołów roboczych w 2010 roku
2. Dyskusja
3. Przedstawienie stanowisk podkomisji DKDS dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r., planowanych przez poszczególne Wydziały Dzielnicy Praga Południe
4. Sprawy różne

Ad. 1.
Prezydium DKDS Praga Południe zaproponowało, by w kolejnym roku działać w obrębie dotychczasowych czterech podkomisji oraz korzystać z możliwości powoływania zespołów interdyscyplinarnych (np. w zakresie promocji, informacji, współpracy międzysektorowej itp.). Zebrani uznali za zasadne powoływanie takich zespołów przy realizacji konkretnych projektów (np. konferencja, wystawy itp.) Prezydium zaproponowało obszary głównych działań Komisji oraz przykładowe formy działania: 

1. Integracja międzysektorowa
2. Integracja środowiska organizacji pozarządowych
3. Wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych

Prezydium zobowiązało się do przedstawienia na piśmie na kolejnym spotkaniu w/w propozycji wraz ze zgłoszonymi sugestiami.

Ad.2
W nawiązaniu do prezentacji uczestnicy zaproponowali zainicjowanie rozmów z władzami dzielnicy w sprawie Koncepcji rozwoju dzielnicy Praga Południe przy udziale organizacji skupionych w DKDS i innych partnerów społecznych.

Uczestnicy spotkania zgłosili potrzebę przygotowania zestawienia oraz raportu w sprawie puli lokali dla organizacji pozarządowych.

Zaproponowano zorganizowanie szkolenia dla pracowników organizacji pozarządowych w sprawie nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ad.3
Uczestnicy spotkania przełożyli uzgodnienie stanowiska dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r., planowanych przez poszczególne Wydziały Dzielnicy Praga Południe na kolejne spotkanie w dniu 17 maja 2010 (godz. 17.30) ze względu na potrzebę skonsultowania przedstawionych zadań z wszystkimi organizacjami DKDS Praga Południe.

Za Prezydium DKDS

Małgorzata Mularczyk

2054

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co PROTOKÓŁ ze spotkania 26 kwietnia 2010 roku