kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

PROTOKÓŁ ze spotkania 28 czerwca 2010 roku

Opublikowany:

Protokół z posiedzenia
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Praga Południe
Siedziba Urzędu Warszawa Praga Południe, ul. Grochowska 274
dnia 28 czerwca 2010 r.

W posiedzeniu uczestniczyli goście - przedstawiciele dzielnicy Praga – Południe:
1. Tomasz Kucharski - Burmistrz Dzielnicy Praga Południe
2. Jarosław Karcz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe
3. Marek Karpowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe
4. Ryszard Kalkhoff – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Dzielnicy Praga Płd.
5. Iwona Jaśkiewicz – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
6. Izabela Zwierz – Wicedyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
7. Anna Rurka – Główny Specjalista
oraz przedstawiciele organizacji Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego (w załączeniu lista obecności)

Porządek obrad przewidywał przewidywał dwa punkty:
1. „Główne kierunki rozwoju dzielnicy Praga Południe w świetle wieloletniego planu inwestycyjnego”
2. Włączenie się DKDS w program związany z EURO 2012r., przygotowany przez Narodowe Centrum Sportu
Zebranie otworzyła Pani Małgorzata Mularczyk, przewodnicząca DKDS, która podziękowała członkom Zarządu i Rady Dzielnicy Praga Południe oraz Naczelnikom poszczególnych wydziałów za przyjecie zaproszenia i przybycie na spotkanie DKDS. Podkreśliła, że jest to pierwsze tego rodzaju spotkanie które daje możliwość wzajemnego poznania się, określenia priorytetów wspólnego działania. Z założenia to spotkanie ma otwierać drogę do kolejnych rozmów i ściślejszej współpracy we wszystkich obszarach, w których działają organizacje pozarządowe naszej dzielnicy. Podkreśliła, że w planie DKDS na rok 2010 określono trzy główne obszary, które stanowią wyzwanie i szanse dla całej Warszawy, ale dla Pragi Południe szczególnie: EURO 2012, Warszawa-Europejską Stolicą Kultury 2016 oraz Program Rewitalizacji. Warto jest wypracować wspólną, wieloletnią koncepcję rozwoju dzielnicy, w której uczestniczyć będą zarówno władze samorządowe, organizacje pozarządowe, środowiska naukowe, media oraz praskie firmy.
Poprosiła o zabranie głosu przez Pana Tomasza Kucharskiego, Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, który przedstawił członków Rady, Zarządu dzielnicy oraz pracowników Urzędu. Stwierdził, że bliska jest mu idea współpracy z organizacjami pozarządowymi i jako jeden z inicjatorów powołania DKDS na Pradze Południe sekunduje jej rozwojowi. Zwrócił uwagę na rolę organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań przeciwdziałającym marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz readaptacji poszczególnych osób, jak i całych rodzin, zamieszkujących np. na terenie osiedla Dudziarska czy w rejonie ul. Podskarbińskiej. Podkreślił, że wiele z ważnych problemów społecznych na Pradze Południe jest możliwych do rozwiązania właśnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, czego najlepszym przykładem jest trwająca od wielu lat efektywna współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych. Pan Tomasz Kucharski zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój Pragi Południe w ostatnich latach, zrealizowanie wielu inwestycji, które służą mieszkańcom dzielnicy i zmieniają jej wizerunek w oczach gości. Podkreślił, że rozwój społeczny jest nierozerwalnie związany z rozwojem infrastruktury i poprosił Pana Marka Karpowicza o przedstawienie inwestycji, jakie zostały zrealizowane w ostatnich latach. Zastępca burmistrza omówił program inwestycyjny zrealizowany ze środków miasta oraz dzielnicy w zakresie zabudowy, komunikacji miejskiej, terenów zielonych, placów zabaw i boisk sportowych. Następnie Pan Jarosław Karcz przedstawił działania związane z inwestycjami w oświatę, kulturę i pomoc społeczną - remonty placówek pomocy społecznej, placówek oświatowych, bibliotek i ośrodków sportowych, budowy nowych placówek kulturalnych, udostępnienie lokali dla organizacji działających w obszarze kultury w ramach programu artystyczna Skaryszewska i in.
Pan Tomasz Kucharski podkreślił działania, które prowadza do wyrównywania różnic prawobrzeżnej i lewobrzeżnej Warszawy i zwiększają atrakcyjność dzielnicy dla inwestorów oraz gości. Wymienił m.in. budowę Stadionu Narodowego, przebudowę Teatru Powszechnego, budowę Centrum Promocji Kultury, przekazanie budynku d. Weterynarii Orkiestrze Symfonia Varsovia i opracowanie planu Europejskiego Centrum Kultury. Przebudowa Placu Szembeka, która będzie realizowana od jesieni tego roku uczyni z tego miejsca ważne miejsce oficjalnych uroczystości i oraz spotkań mieszkańców Grochowa, a przy tym przyczyni się do pozytywnej zmiany wizerunku Grochowa, podobnie jak trwająca przebudowa ulicy Francuskiej czy zrealizowana inwestycja drogowa – przebudowa ulicy Szaserów.
Pan Ryszard Kalkhoff podkreślił dobrą współpracę z Zarządem Warszawy, która procentuje także inwestycjami w infrastrukturę zdrowotną takich jak remont i przebudowa Szpitala przy ul. Grenadierów, czy też decyzja o powstaniu pierwszego Zakładu Opieki leczniczej właśnie na Pradze Południe.
Małgorzata Mularczyk zaproponowała, aby w związku z przygotowaniami do EURO 2012 stworzyć „Historyczno -turystyczno-sportowy trakt rowerowy”, który stanowiłby atrakcję dla mieszkańców Pragi Południe oraz centralnej części Warszawy- zwłaszcza Śródmieścia i Powiśla. Trakt rowerowy prowadziłby od Stadionu Narodowego przez Park Skaryszewski, ulice Grochowa, Plac Szembeka, Rezerwat Olszynki Grochowskiej , Park im. Matki Mojej w Wawrze, Park im. Jana III Sobieskiego w Rembertowie i Wawrze aż do dworku Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ukazując piękno parków i terenów zielonych oraz ważne miejsca historyczne Pragi Południe, Rembertowa, Wawra i Sulejówka. Pan Daniel Truszkowski wspomniał, że zgłosił wniosek połączenia ścieżką rowerową Parku Skaryszewskiego z Olszynką Grochowską na konferencji Wydziału Sportu i Rekreacji z 23.09.2008r.
Następnie został zgłoszony wniosek dotyczący przygotowania i wdrożenia projektu dotyczącego utworzenia strefy ruchu pieszego przy ul. Kobielskiej w ramach wieloletniego programu rozwoju dzielnicy.
Następnie Pani Iwona Jaśkiewicz przedstawiła odpowiedź  na pismo DKDS skierowane do Zarządu w sprawie uwag do rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Pan Tomasz Kucharski stwierdził, że w odpowiedzi na oczekiwania zgłaszane przez DKDS powierzył pani Małgorzacie Misiunie zadanie stworzenia Informatora dotyczącego praskich organizacji pozarządowych, który zostanie sfinansowany ze środków Dzielnicy. Dr Małgorzata Misiuna przedstawiła pokrótce główne założenia Informatora i zaapelowała do zebranych o terminowe przesyłanie informacji dotyczących działalności organizacji tak, aby informator mógł się ukazać zaraz po wakacjach.
Pani Małgorzata Mularczyk poinformowała, że Urząd Dzielnicy zwrócił się do DKDS z prośbą o konsultacje w zakresie oferty Narodowego Centrum Sportu dotyczącej ustawienia pawilonu wystawienniczego przy powstającym Stadionie Narodowym oraz promowania przy tej okazji dzielnicy Praga Południe. Przedstawiła w punktach zebrane od różnych organizacji propozycje (w załączeniu) wykorzystania tej powierzchni dla upowszechniania treści istotnych dla promocji Pragi Południe oraz działań różnych instytucji o charakterze kulturalnym, oświatowym i sportowym oraz działających tu organizacji pozarządowych. Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zakończone.

Lista obecności

2343

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co PROTOKÓŁ ze spotkania 28 czerwca 2010 roku