kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy - zmiany

Opublikowany: 2018-02-19 10:33:01

Informujemy mieszkańców m.st. Warszawy, że w czwartek, 8 lutego radni Warszawy przyjęli uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów.

Przypominamy, że uchwalenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, wynika z wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (zwane dalej: „Rozporządzeniem”; Dz. U. z 2017  r. poz. 19). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r. z zastrzeżeniem, że czas przeznaczony na zmianę zasad zbierania odpadów na terenie gminy, nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2021 r. Z uwagi na obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy, zmiany wynikające z Rozporządzenia zaczną obowiązywać od
1 stycznia 2019 r.

 
Wyjątek stanowią zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
m. st. Warszawy, które precyzują szczegółowe wymagania w zakresie rodzaju
i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych, które wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przykładowo paragraf 15 Regulaminu wskazuje:

 

 • dla obiektów biurowych, usługowych, produkcyjnych i rzemieślniczych, magazynów, hurtowni oraz obiektów użyteczności publicznej: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną;
 • dla obiektów hotelowych, pensjonatów, moteli oraz innych o podobnym charakterze : 40 litrów na jedno łóżko;
 • dla szkół (wszystkich typów), uczelni wyższych, przedszkoli, żłobków i placówek o podobnym charakterze: 10 litrów odpowiednio na jednego ucznia, studenta, słuchacza, podopiecznego i jedną osobę zatrudnioną.

 

Rozporządzenie określa 5 rodzajów frakcji odpadów komunalnych, które podlegają segregacji na każdej nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Rozporządzenie określa, jakie frakcje odpadów komunalnych wchodzą w skład „selektywnego zbierania”. Od 1 stycznia 2019 roku będziemy segregować odpady do pięciu pojemników:

 • Papier;
 • Szkło;
 • Metale i tworzywa sztuczne;
 • Bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy);
 • Odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji).

 

Dodatkowo, zgodnie z regulaminem, na terenie nieruchomości selektywnie zbierać należy odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe. 

Rozporządzenie wprowadza ujednolicenie kolorystyki pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Wskutek powyższego, uchwalony regulamin określa wymagania ogólne dotyczące oznaczeń i kolorystyki pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, zarówno w zakresie wynikającym z Rozporządzenia, jak również
w odniesieniu do odpadów zielonych i odpadów zmieszanych:

 • dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów papieru – kolor niebieski, napis ”Papier”;
 • dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych
  i opakowań wielomateriałowych - kolor żółty, napis „Metale i tworzywa sztuczne”;
 • dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła - kolor zielony, napis „Szkło”;
 • dla pojemników przeznaczonych do zbierania bioodpadów z gospodarstw domowych - kolor brązowy, napis „Bio”;
 • dla pojemników przeznaczonych do zbierania bioodpadów z gastronomii i bioodpadów z targowisk - kolor brązowy, napis „Bio – gastronomia/targowisko”;
 • dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zielonych - kolor szary, napis „Odpady zielone”;
 • dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych - kolor czarny, napis „Odpady zmieszane”;
 • pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis – „Odpady wielkogabarytowe”.

 
Zgodnie z uchwalonym regulaminem od 1 stycznia 2019 r. śmieci będą odbierane od mieszkańców tych dzielnic według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):

zabudowa jednorodzinna:

 • Papier – co cztery tygodnie,
 • Metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
 • Szkło – co cztery tygodnie,
 • Odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
 • Bio – co tydzień,
 • Odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
 • Odpady zmieszane – co dwa tygodnie;

 
zabudowa wielolokalowa:

 • Papier – co dwa tygodnie,
 • Metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,
 • Szkło – co cztery tygodnie,
 • Odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,
 • Bio – co tydzień,
 • Odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień
 • Odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;

 
Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 • Papier – co cztery tygodnie,
 • Metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
 • Szkło – co cztery tygodnie,
 • Odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
 • Bio – co tydzień,
 • Bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu,
 • Odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
 • Odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

 

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy

Przyjęcie uchwał zostało poprzedzone konsultacjami, które miały na celu poinformowania mieszkańców o zmianie szczegółowych zasad zbierania odpadów komunalnych oraz zebranie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych podmiotów na temat nowego sposobu zbiórki odpadów. Konsultacje odbywały się od 16 października do 30 listopada 2017 roku. Oprócz możliwości przesłania uwag drogą listowną i elektroniczną, odbyły się również popołudniowe ogólnomiejskie spotkania informacyjno-konsultacyjne. Dodatkowo, można było porozmawiać na temat nowego regulaminu na Targach Zero Waste. Uwagi mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych zainteresowanych stron zgłoszone podczas spotkań zostały zebrane i poddane analizie w oparciu o powszechnie obowiązujące prawo. Pełen raport z konsultacji znajduje się

tutaj

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z uwagami mieszkańców, przyjęto następujące zmiany w Regulaminie:

 • wydłużenie okresu odbioru odpadów zielonych; od marca do listopada;
 • dopuszczenie gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w pojemnikach większych niż 120 i 240 litrów;
 • obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące);
 • możliwość stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla budynków jednorodzinnych lub nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

 

Tekst Regulaminu zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

14866

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum