kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Rekrutacja na szkolenia

Opublikowany:

 

 
 
 

Szkolenia w ramach realizacji projektu partnerskiego „Wysokie standardy współpracy z NGO’s w Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  

Tematyka i harmonogram szkoleń w roku 2014 r. 

 • Merytoryczna i finansowa kontrola w ramach udzielania dotacji oraz zaleceń pokontrolnych – I edycja zakończona w terminie 2 kwietnia 2014 r., następna planowana w roku 2015;
 • Warsztaty dot. przygotowywania strategii współpracy JST z NGOs – 23 i 25 kwietnia oraz 27 maja 2014 r.;
 • Kurs „ Konsultant ds. mediacji – dwa bloki – od 9 do11 maj 2014 oraz od 16 do 18 maja 2014 r.;
 • Szkolenie „Składanie i rozpatrywanie wniosków o realizację zadania publicznego zgłaszanego z inicjatywy organizacji ”- 3 i 13 czerwca 2014 r.;
 • Szkolenie „Składanie ofert wspólnych organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego, umowę o realizację zadań publicznych zawierającą możliwość przesunięcia wydatków pomiędzy pozycjami budżetowymi – 2-3 października 2014 r.;
 • Szkolenie „Standardy komunikacji JST-NGOs” – 6-7 listopada 2014 r.;
 • Kurs „Konsultant ds. współpracy JST-NGOs” – od 3 do 5 września 2014 r. 

 

Szkolenia w roku 2015.

 • Merytoryczna i finansowa kontrola w ramach udzielania dotacji oraz zaleceń pokontrolnych - planowany termin 18 maja 2015 r. - II edycja;
 • Szkolenie „Wykorzystywanie sieci kontaktów samorządu (patronaty, współpraca z mediami, współpraca z partnerami samorządu, współpraca z jednostkami organizacyjnymi samorządu - szkolenie zakończone 16 stycznia 2015 r.;
 • Szkolenie „Jak nawiązywać współpracę/partnerstwa międzynarodową” - szkolenie zakończone 5 lutego 2015 r.;
 • Szkolenie „Zasady włączania NGO’sów we współpracę z partnerami samorządu” - planowany termin 17 kwietnia 2015 r.;
 • Szkolenie „Jak animować partnerstwa lokalne, jak aktywizować obywateli, w tym z grup mniejszościowych, zagrożonych dyskryminacją” - planowany termin 14-15 kwietnia 2015 r.;
 • Szkolenie „Jak wspólnie prowadzić działania informacyjno-promocyjne” - planowany termin 27-28 kwietnia 2015 r.
 • Agenda szkoleń kwiecień-maj 2015 r.
   

 

Rekrutacja na bezpłatne szkolenia jest skierowana do organizacji pozarządowych oraz pracowników Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawa. 

Ma charakter ciągły. Zgłoszenia w postaci wypełnionych i podpisanych formularzy proszę przesłać na następujące adresy mailowe lub złożyć w siedzibie partnerów:

- organizacje pozarządowe: [email protected], Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa, pok. nr 3.

- pracownicy Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy: [email protected], ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, pok. 334.

Zasady uczestnictwa określa regulamin. Dokumenty rekrutacyjne:FORMULARZ oraz PEFS 
dokumenty do pobrania: REGULAMINANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI

 

Projekt „Wysokie standardy współpracy z NGO’s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Więcej informacji na stronie: www.frdl.mazowsze.pl/frdl,aktualne-projekty  

11815

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Rekrutacja na szkolenia