Trasa prowadzi ulicami pełnej zieleni dzielnicy, zabudowanej w okresie międzywojennym przeważnie domami warszawskiej inteligencji. Odnajdziemy tu dzieła architektów, które na trwałe wpisały się w dzieje polskiej architektury, oraz miejsca związane z takimi postaciami jak Agnieszka Osiecka czy Pablo Picasso.

The route takes us through a district of tree-lined streets. In the 1920s and 1930s,the district became popular among Warsaw’s intelligentsia, many of whom choseto have their houses constructed in Saska Kępa. A walk through the district will enable us to look at buildings designed by famous architects and to visit placesconnected with such prominent figures as Agnieszka Osiecka or Pablo Picasso.
Park, uznawany za jeden z najpiękniejszych w stolicy, rozciąga się na 58 ha dawnych łąk i pastwisk, które w XVII i XVIII wieku należały do nieistniejącego już miasteczka Skaryszew. Park zaplanował w 1905 r. dyrektor warszawskich parków i ogrodów Franciszek Szanior. Projektowano go według zasady „ile światła, tyle cienia”, która zakłada równowagę pomiędzy obszarami zadrzewionymi a malowniczymi polanami i stawami. Spacer będzie prowadził wzdłuż obwodowej alei, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zobaczymy pomniki oraz rzeźby parkowe wybitnych polskich rzeźbiarzy okresu międzywojennego.

Skaryszewski Park is considered to be one of Warsaw’s most beautiful parks.It occupies 58ha of former meadows and pastures that formed part of the villageof Skaryszew in the 17th and 18th century. The park was designed in 1905by Franciszek Szanior, the director of all of Warsaw’s parks and gardens. The park was designed according to the rule “as much light as shade”, as a result of which woodland, clearings and ponds are in equilibrium. The route leads clockwise along the alley encircling the park. It allows the visitor to see statues and sculpturesby famous Polish artists from the interwar period.
Trasa poprowadzi przez tereny Kamionka przyłączonego do Warszawy w 1891 r. Dzielnica sięga swą historią do XI wieku, gdy funkcjonowała przeprawa przez Wisłę w tutejszym Kamionie. Ta niegdyś robotnicza część miasta była świadkiem m.in. elekcji dwóch polskich królów.Trasa zaczyna się u zbiegu ulic Zamoyskiego i al. Zielenieckieji prowadzi ulicami Kamionka do Urzędu Dzielnicy Praga Południe.

The route leads us through the streets of Kamionek, incorporated into Warsawin 1891. Its history, however, dates back to the 11th century, when Kamion was famous for its Vistula crossing. This former working-class part of the district was also witness to great historical events, like the election of two Polish kings. The route starts on the corner of Zamoyskiego and Zieleniecka Street and leadsalong the streets of Kamionek to the District Council of Praga Południe.
Spacer po centralnej części dzielnicy, wzdłuż osi ulicy Grochowskiej.

A walk along the central part of the district, mostly along Grochowska Street.
Warto zobaczyć

Other interesting places
Rondo Waszyngtona
Waszyngtona Roundabout

Rondo Waszyngtona to wrota dzielnicy. Wylot Francuskiej, głównej ulicy Saskiej Kępy, znajduje się pomiędzy dwoma wygiętymi w łuk blokami mieszkalnymi zbudowanymi w latach 1960-65 według projektu Tadeusza Zielińskiego, nad którymi dominuje wieżowiec z charakterystycznym kolistym zwieńczeniem na dachu (projekt Marka Leykama 1962-63 r.). Na rondzie znajduje się niewielki pomnik patrona placu, pierwszego prezydenta USA Jerzego Waszyngtona, który wystawiono w 1989 r.

Waszyngtona Roundabout constitutes the gate to the district. The main streetof Saska Kępa, Francuska, starts between two arch-shaped buildings designedby Tadeusz Zieliński and constructed between 1960 and 1965. The nearby high-risebuilding with a characteristic roof crowned with a circular finial was designed byMarek Leykam and dates back to 1962-63. Positioned in front of one of the buildingsstands the statue of the American president George Washington erected in 1989.

Dom Jana Cybisa
Jan Cybis' House

Przy ul. Walecznych 28 znajduje się dom wybitnego polskiego malarza kolorysty Jana Cybisa (1897-1972), który w latach 1947-57 miał tu swoją pracownię. Na fasadzie pamiątkowa tablica.

The house of a famous Polish painter, Jan Cybis (1897-1972), who between 1947 and 1957 worked in his atelier located in Saska Kępa. It is commemorated by a plaque on the wall.

 

Pomnik Agnieszki Osieckiej
Agnieszka Osiecka’s statue

Na rogu ulic Francuskiej i Obrońców, obok kawiarni „Rue de Paris” znajduje się rzeźba siedzącej przy stoliku Agnieszki Osieckiej - poetki i twórczyni tekstów wielu przebojów. Autorami rzeźby są pracujący na Saskiej Kępie artyści Teresa i Dariusz Kowalscy. Agnieszka Osiecka (1936-97) mieszkała przez całe życie na Saskiej Kępie w domu przy ul. Dąbrowieckiej 25.

On the corner of Francuska and Obrońców, next to the cafe „Rue de Paris” stands the sculpture of Agnieszka Osiecka, represented seated at a cafe table (sculpture by Teresa and Dariusz Kowalski). Agnieszka Osiecka (1936-97), a poet and songwriter, spent her entire life in Saska Kępa, in the house located at 25, Dąbrowiecka Street.

Domy przy ul. Obrońców
Houses at Obrońców Street

Większą część zabudowy przedwojennej Saskiej Kępy stanowiły domyi wille. Przykłady takiej architektury znajdziemy przy ulicy Obrońców. Dom pod numerem 14 został zaprojektowany przez Aleksandra Więckowskiego dla rodziny Wolskich (1927). Budynek pod numerem 25 wzniósł Stanisław Nowicki dla Felicji Trębickiej (1934). Nieopodal, na rogu z Katowicką, znajduje się dawna willa Brzezińskich z ok. 1930 r., która wyróżnia się tarasem nadachu, nad którym znajduje się charakterystyczny daszek z okrągłym świetlikiem.

The pre-war architecture of Saska Kępa consists mainly of detached houses or villas. An example of which is the house located at 14, Obrońców Street, designed in 1927 by Aleksander Więckowski for the Wolski family, or the building at 25, Obrońców constructed around 1934 by Stanisław Nowicki for Felicja Trębicka. The house on the corner of Katowicka and Obrońców (10, Obrońców Street) dates back to 1930 and used to belong to the Brzeziński family. The building has a simple, austere shape, a terrace at the top and a characteristic small roof with a round skylight.

Dom Agnieszki Osieckiej
Agnieszka Osiecka’s house

Przy ul. Dąbrowieckiej znajduje się dom, w którym mieszkała Agnieszka Osiecka. Tu umieszczona jest niezwykła tablica pamiątkowa w formie zeszytu z wiecznym piórem i słynnym cytatem z Osieckiej: „To był maj, pachniała Saska Kępa...”. Poetka często podkreślała swoje związkiz tą dzielnicą Tu chodziła do szkoły, tu miała swoje ulubione miejsca.

At Dąbrowiecka Street the house where Agnieszka Osiecka spent her entire life is located. It is commemorated by a plaque in the form of a notebook and pen together witha line from one of her famous songs: “It was May and Saska Kępa smelled divine…”. Osiecka often referred to the district and emphasised her fondness of Saska Kępa,the place where she grew up and where her favourite hangouts were located.

Kolonia Łaskiego
Łaski Colony

Pomiędzy ulicami: Katowicką, Obrońców i Dąbrowiecką znajduje się najstar­szy zespół domów mieszkalnych na Saskiej Kępie. Szeregowce o willowym charakterze odwołują się do architektury polskiego baroku i klasycyzmu. Kolonia została wzniesiona w latach 1926-29 według projektu Włodzimierza Galla. Nazwa pochodzi od właściciela nieruchomości – przedsiębiorcy Jana Łaskiego. Skupował on grunty w rozwijających się dzielnicach, przygotowywał je pod inwestycje, a następnie sprzedawał z zyskiem. Środkowy dom od strony ul. Obrońców (nr 13) ma szerszą fasadęozdobioną okazałym kartuszem herbowym rodziny Łaskich i datą 1926.

Between Katowicka, Obrońców and Dąbrowiecka Street stands the oldest housing complex in Saska Kępa. The design of the semi-detached villas was inspiredby Polish baroque and classical architecture. It was designed between 1926 and 1929 by Włodzimierz Gall. The buildings formerly belonged to a well-known entrepreneur,Jan Łaski.

Ulica Katowicka
Katowicka Street

Ulica z przykładami nowoczesnego budownictwa lat 30. W 1928 r. zbudo-wano tu pod nr. 9-11-11a nowoczesny dom wg projektu Bohdana Lachertai Józefa Szanajcy. Był to dom rodziny Lacherta, który zaprojektowano, czerpiąc z ducha architektury Le Corbusiera. Ten francuski architekt, stosujący w swych budowlach żelbeton, stworzył kanon zasad, którympowinno odpowiadać nowoczesne i funkcjonalne budownictwo. Dom przy ul. Katowickiej składa się z trzech segmentów. W części nr 9 aż do swej śmierci w 1987 r. mieszkał Bohdan Lachert. Sąsiedni budynek (Katowicka 7a) wyróżnia się betonowo-szklaną wieżą zwieńczoną daszkiem z okrągłymi prześwitami, w której zamknięto klatkę schodową. Obecny wygląd willi stanowi efekt przebudowy dokonanej w 1938 r. przez Bohdana Lachertai Józefa Szanajcę dla Wacława Lacherta – ojca architekta Bohdana.

The street is lined with examples of 1930s architecture. In 1928, at no 9-11-11a a modern building designed by Bohdan Lachert and Józef Szanajca was constructed. It was built for the Lachert family and its design was inspired by the works of Le Corbusier.This French architect drew his own set of rules for modern, functional architecture.The building on Katowicka Street comprises a terraced row of three houses built for three families. Bohdan Lahert lived at no 9 until his death in 1987. The adjacent building at 7a, Katowicka Street is characterised by its concrete and glass tower. The structure contains a staircase and is crowned with a small roof containing a round window.

Liceum im. Bolesława Prusa
Bolesław Prus High School

Budynek powstał w 1951 r. wg projektu Hieronima i Barbary Karpowiczów. Ten nowoczesny w owych czasach gmach otrzymał w latach 1953-54 charakterystyczne ceglane elewacje z dekoracją w formie geometrycznych wzorów. Początkowo na najwyższej kondygnacji znajdował się taras, któryz czasem zabudowano, tworząc kolejną kondygnację sal lekcyjnych.

The building was designed by Hieronim and Barbara Karpowicz and constructed in 1951. This modern building has a distinctive façade consisting of a brick geometrical pattern (added in 1953-54). Originally, it was crowned with a terrace, later turned into an additional storey of classrooms.

Biała willa
The White Villa

Willa rodziny Łepkowskich z lat 1934-35, zaprojektowana przez architektów Lucjana Korngolda i Piotra Lubińskiego. Jest cennym przykładem awangar­dowej architektury okresu międzywojennego. Na uwagę zasługuje zwłaszcza widoczna od strony ulicy Zwycięzców elewacja ogrodowa z dużym oknem i wysuniętym tarasem wspartym na jednym słupie, wokół którego wiją się spiralne schody.

The villa of the Łepkowski family designed by Lucjan Korngold and Piotr Lubiński and constructed in 1934-35 is yet another example of avant-garde pre-war architecture.Particularly worth noticing is the garden façade of the building (off Zwycięsców Street), with a large window and a protruding terrace propped on one post togetherwith winding stairs.

Pomnik Stefana Żeromskiego
Stefan Żeromski’s statue

Po prawej stronie ulicy Zwycięzców stoją współczesne zabudowania zajmujące teren dawnego placu i nieistniejącego już budynku kina Sawa.Na rogu ul. Paryskiej i ul. Zwycięzców znalazła swoje miejsce odlana ze spiżu głowa pisarza Stefana Żeromskiego (1865-1925). Autorem rzeźby jest Stanisława Sikora. Uroczystego odsłonięcia pomnika, który oryginalnie stał przed kinem Sawa, dokonała córka pisarza Monika Żeromska w roku 1987.

The modern buildings on the right-hand side of Zwycięzców Street occupy the area of a former square and “Sawa” cinema. On the corner of Paryska and Zwycięzców Street stands a bronze statue representing the head of the writer Stefan Żeromski (1865-1925) made by Stanisław Sikora. The statue, originally located in front of “Sawa” cinema, was unveiled by the writer’s daughter, Monika Żeromska, in 1987.

Dom Witolda Lutosławskiego
Witold Lutosławski’s house

Dom przy Zwycięzców 39 związany jest z postacią wybitnego polskiegokompozytora i dyrygenta Witolda Lutosławskiego (1913-94). Lutosławski uznawany – obok Chopina i Szymanowskiego – za najwybitniejszegopolskiego kompozytora wszech czasów urodził się i całe życie spędziłw Warszawie, a lata 1946-68 w domu na Saskiej Kępie. Upamiętniato marmurowa tablica umieszczona na fasadzie budynku.

The house at 39, Zwycięzców Street belonged to the famous Polish composer and conductor, Witold Lutosławski (1913-1994) who is considered to be among Chopin and Szymanowski one of the most outstanding Polish composers ever. Lutosławski spent his entire life in Warsaw. He moved to the house at Saska Kępa after the war and lived here until 1968 what commemorates the plaque on the facade.

Willa Lucjana Korngolda
Lucjan Korngold’s villa

Przy ul. Królowej Aldony 3 swoją willę wybudował w latach 30. architektLucjan Korngold. Prostą, pozbawioną dekoracji bryłę ozdabia charaktery-styczny wykusz w formie tzw. muru pruskiego. Niezwykle ciekawe są zachowane wnętrza, m.in. hol ze stropem ozdobionym miskami ze wzorami huculskimi z Karpat i poręcze schodów podtrzymywane przez wykutew żelazie koniki morskie.

A villa at Królowej Aldony 3 Street was designed in 1930s by architect Lucjan Korngoldfor himself. This plain building is decorated only with a distinctive half-timbered wall.The inside of the house has an interesting décor as well: there are decorativeCarpathian bowls on the ceiling of the hall, and the handrail is supported with sea horses made of cast iron.

Pablo Picasso na Saskiej Kępie
Pablo Picasso in Saska Kępa

Na elewacji narożnego domu przy ul. Obrońców 28/30 jest umieszczona charakterystyczna tablica pamiątkowa ozdobiona aplikacjami z kolorowych emalii. Upamiętnia ona wizytę wybitnego malarza Pabla Picassa, który gościł tu 31 sierpnia 1948 r. podczas wizyty w Polsce związanej ze Światowym Kongresem Intelektualistów. W tym czasie w domu na Obrońców mieściła się siedziba Związku Polskich Artystów Plastyków i pracownia litografii.Tablica została odsłonięta w 1989 r. przez hiszpańską parę królewską.

The plaque decorated with colourful glazes on the facade of the corner building located at 28/30, Obrońców Street commemorates the visit of Pablo Picasso, who was the guest of the house on 31st August 1948, during his visit to the International Congress of Intellectu­als held in Warsaw. At the time, it was the seat of Warsaw Visual Artists’ Association anda lithography workshop. The plaque was unveiled in 1989 by the Spanish royal couple.

Kościół pw. św. Andrzeja Boboli
St. Andrew Bobola’s Church

Architektura świątyni z lat 1938-56 przy zastosowaniu współczesnych formi materiałów nawiązuje stylem do gotyku. Szczególne wrażenie robi wnętrzez rzędami żelbetowych słupów podtrzymujących krzyżowe sklepienia tworzące siatkę ponad głowami wiernych. Ściany pokryto malowidłami,które nawiązują do sztuki średniowiecza. Malowidło w prezbiteriumprzedstawia patronkę parafii Matkę Boską Nieustającej Pomocy,a w nawach oglądamy sceny z życia Matki Boskiej. Freski są dziełem Marii i Jerzego Ostrowskich. Pod chórem znajdują się tablice poświęcone m.in. obrońcom Saskiej Kępy czasuostatniej wojny czy proboszczom parafii.

The design of Saska Kępa’s main church (1938-56) was inspired by the architectureof gothic cathedrals. The interior of the church is particularly impressive and contains rowsof pillars made of reinforced concrete, supporting the cross vault. The walls are adornedwith paintings which imitate medieval frescos. The painting in the presbytery representsthe patron of the church, the Virgin Mary. Paintings depicting the events from Mary’s lifeare located in the aisles. The frescos were painted by Henryk Musiałowicz and Mariaand Jerzy Ostrowski. The plaques below the choir commemorate Polish soldiers who foughtin Saska Kępa during WWII and the parish priests of the church.

Drewniany dom
Wooden house

Najstarszy obiekt Saskiej Kępy. Pochodzi z czasów, gdy obecna dzielnica była wsią i miejscem wypoczynku warszawiaków. Dom powstał prawdopodobnie przed stu laty, w okresie, gdy nie wytyczono jeszcze dzisiejszych ulic – dlatego budynek usytuowany jest całkowicie odmiennie niż okoliczna zabudowa.W latach 70. XX w. przeszedł remont połączony z częściową rekonstrukcją.

The oldest building of Saska Kępa. It dates back to the times when the district was still a village and a popular place of leisure for Warsaw’s inhabitants. The housewas constructed, before the streets were delineated, which explains why its location contrasts with the neighbouring buildings. It underwent a thorough renovationin the 1970s and was partially reconstructed.