kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Nowa osobowość w Zarządzie Dzielnicy

Opublikowany: 2019-04-05 11:22:00

Pierwszy, merytoryczny punkt porządku obrad V Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe wywołał duże zainteresowanie zarówno radnych jak i przybyłych na obrady mieszkańców. Także w internecie bezpośrednią transmisję z obrad oglądało znacznie więcej zainteresowanych niż zwykle. Przypominamy, że każda Sesja Rady Dzielnicy jest transmitowana w internecie. Po wejściu na stronę internetową dzielnicy www.pragapld.waw.pl , po prawej stronie wyświetla się baner „sesja on line” ( banner pojawia się tuż przed rozpoczęciem Sesji i po jej zakończeniu znika ), po kliknięciu którego wchodzimy na transmisję.

Punkt o którym mowa dotyczył uchwały zmieniającej plan wydatków majątkowych, stwarzającej możliwość wyasygnowania środków finansowych na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 215. Starania o rozbudowę szkoły im. Piotra Wysockiego przy  ul. Kwatery Głównej 13, mają już swoją historię. Punktem zwrotnym okazało się wykupienie przez dzielnicę, w październiku ubr. działki o powierzchni 1750 m kw.  przylegającej do terenu szkoły. Uzyskanie tej przestrzeni umożliwiło uruchomienie następnych kroków prowadzących do rozpoczęcia oczekiwanej rozbudowy. Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Dzielnicy projektu uchwały przygotowanej przez Zarząd Dzielnicy, rozpoczęło proces pozyskiwania środków na rozbudowę SP 215, w planowanej na lata 2019 -2021. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków finansowych na tą inwestycję, podejmie jednak Rada Warszawy.

Na kolejny punkt porządku obrad czekano z niecierpliwością. Nic dziwnego ponieważ dotyczył wyboru na funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Praga-Południe a decyzje personalne zawsze wzbudzają emocje, nie tylko w tej Radzie. Rekomendacji dla kandydującego na członka Zarządu Dzielnicy udzielił i wygłosił burmistrz dzielnicy.  Tomasz Kucharski przystępując do prezentacji kandydata podkreślił, że decyzja którą podjął nie była łatwa i poprzedziły ją zarówno staranny namysł jak i długie rozmowy z kandydatem.  Powiedział miedzy innymi: Proponuję Radzie osobę dobrze znaną w tym gronie, która trzykrotnie znalazła poparcie u wyborców, zdobywając mandat radnego. Tą osobą jest Karol Kowalczyk, który urodził się na Grochowie a wyrastał na Osiedlu Kinowa. Także na Grochowie w Szkole Podstawowej nr 120 przy ul. Międzyborskiej pobierał nauki. Z wyksztalcenia jest socjologiem. Ukończył też wiele kursów i specjalistycznych szkoleń, dotyczących tematyki samorządowej.  Jest min. absolwentem I edycji Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich. Mimo młodego wieku, kandydat ma 33 lata, od 12 lat udziela się społecznie w Radzie Osiedla Grochów Kinowa. Był, na przykład, jednym z inicjatorów urządzenia placu zabaw dla dzieci na Skwerku Berek ( nazwę skwerku wymyśliły         dzieci ). W 2010 roku Karol Kowalczyk po raz pierwszy uzyskał mandat radnego Rady Dzielnicy. Przewodził w niej, z sukcesem, najpierw Komisji Komunalnej a potem Komisji Rewizyjnej. W 2014 roku oraz 2018 roku także zdobył mandat radnego i był wybierany na funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy.  Zawodowo jest związany z warszawskimi OSiR-ami. Pracował min. w Białołędzkim Ośrodku Sportu a od ponad trzech lat w Stołecznym Centrum Sportu „Aktywna Warszawa”. W „Aktywnej Warszawie” pełnił funkcję kierownika Działu Gospodarki Nieruchomościami, który w zakresie obowiązków miał min. zarządzanie 15 dużymi, miejskimi obiektami sportowymi. Karol Kowalczyk aktywnie uprawiał sport, który do dzisiaj pozostaje jego pasją. Przez wiele lat trenował hokej na trawie i uczestniczył w rozgrywkach II ligi hokeja, jako zawodnik jednej z warszawskich drużyn. Kończąc swoją prezentacje Tomasz Kucharski stwierdził: Jestem przekonany, że powierzamy ważną funkcję osobie młodej, ale doświadczonej, dynamicznej, ambitnej z dużą wiedzą o warszawskim samorządzie i mechanizmach jego funkcjonowania.

W dyskusji nad kandydaturą Karola Kowalczyka, większość opozycyjnych radnych, zabierających głos nie chciała docenić zalet przedstawionej kandydatury. Szczególnie jednemu z nich bardzo przeszkadzał młody wiek kandydata, który przesłonił radnemu PiS jego kompetencje i dorobek.  Krytykując kandydaturę podkreślał: Te wszystkie kursy nie kursy są może bardzo fajne… Nie wiem czy funkcja która zostanie powierzona kandydatowi, tak młodemu człowiekowi, jedno z kierowniczych stanowisk w prawie 200 tysięcznej dzielnicy… Powiem szczerze, takie stanowisko, w innej firmie, takiemu kandydatowi nie zostałoby powierzone. Nie byłoby takich możliwości. No, ale to Państwo ( PO ) tą kandydaturę zgłosiliście…

Polemizując z tym i podobnymi głosami opozycji Marcin Kluś, Przewodniczący Rady Dzielnicy powiedział o kandydacie: To jest człowiek, który ciężko pracując nabył wiedzę i umiejętności umożliwiające mu skuteczne sprawowanie funkcji zastępcy burmistrza. Przykładem jego pracowitości i kompetencji niech będzie fakt, że kiedy kierował pracami Komisji Rewizyjnej to roczne sprawozdania, które przygotowywał były przyjmowane przez Radę jednogłośnie, co nie jest normą. Dlaczego tak się działo? Bo sprawozdania były rzetelne i kompletne. Takie i podobne opinie o Karolu Kowalczyku nie przekonały jednak nieprzekonanych dla zasady. Kandydaturę poddano pod głosowanie. W  głosowaniu tajnym wzięło udział 23 radnych. Oddano 22 głosy ważne. 13 głosów poparło kandydata, jeden głos był przeciwny a 8 radnych wstrzymało się od głosu.

Kolejnym merytorycznym punktem obrad V Sesji było sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, za 2018 rok. Zakres działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Praga-Południe jest niezwykle szeroki. Dlatego sprawozdanie z działalności OPS za 2018 rok było bardzo obszerne. O skali pracy jaką wykonuje Ośrodek niech świadczy kilka przykładowych cyfr. W roku 2018 z pomocy społecznej świadczonej właśnie przez OPS, skorzystało na terenie Dzielnicy Praga-Południe łącznie 3.400 rodzin, tj. 5.336 osób.  Realizując zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w 2018 roku, asystenci rodziny objęli pogłębioną pracą socjalną 87 rodzin (202 dzieci). Prawie 5000 potrzebujących skorzystało z pomocy pracowników OPS w sytuacjach m.in. wymagających: pomocy w pisaniu pism i pośredniczeniu w sprawach dotyczących wyjaśniania sytuacji klientów, uczestniczenia w sprawach sądowych w charakterze wnioskodawców lub świadków, współpracy ze szkołami, instytucjami i innymi placówkami czy przeciwdziałania przemocy domowej i zapewnienia warunków zabezpieczających zdrowie małoletnich dzieci.

Ponadto OPS zrealizował kilka projektów unijnych, w tym projekt pt. ”Odzyskać Przyszłość”. Skierowany  do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem tj. osób bezdomnych i bezrobotnych. Także projekt  „Aktywna Rodzina”, skierowany do rodzin z dziećmi, którego celem jest wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej i opiekuńczo-wychowawczej, a także wzrost umiejętności i kompetencji rodzicielskich.Niezwykle istotną, z punktu widzenia potrzeb społecznych, była praca socjalna w Dziennych Domach Pomocy Społecznej.  Z reguły była to praca na rzecz Seniorów korzystających z oferty DDPS-ów oraz Klubów Seniora. Usługi opiekuńcze świadczono przede wszystkim osobom leżącym lub mającym poważne trudności z poruszaniem się i samoobsługą oraz wymagającym pomocy z powodu wieku lub ciężkich i przewlekłych chorób (cukrzycy, chorób układu kostnego, trawiennego, krążenia, choroby Parkinsona, urazów powypadkowych itp.). W 2018 r. z usług tych skorzystało  724  klientów,  Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze  przeznaczone były dla osób o szczególnych potrzebach, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności (m.in. osoby leżące, osoby o niskiej samodzielności  ze względu na stan zdrowia) z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi. W minionym roku skorzystało z nich 108 osób.

Ponadto OPS prowadzi Dzienne Domy Pomocy Społecznej,  grupy wsparcia dla kobiet uwikłanych w przemoc, konsultacje psychologiczne , interwencje, opiekę nad mniejszością Cyganów oraz prace adaptacyjne z nimi, wreszcie różnego rodzaju imprezy dla seniorów, spotkania integracyjne i wiele innych form pracy wykonywanej przez OPS z myślą o potrzebach mieszkańców dzielnicy.   Podsumowując, sprawozdanie za 2018 rok, przygotowane przez Dyrektor Zuzanę Grabusińską z zespołem współpracowników, Rada Dzielnicy Praga-Południe zaopiniowała pozytywnie.

Ostatnim, przed interpelacjami i zapytaniami radnych, punktem porządku obrad był projekt uchwały opiniującej uchwałę Rady Warszawy zmieniającej obecną nazwę ulicy Sylwestra Bartosika na ulicę Grzegorza Przemyka, 19-letniego opozycjonisty i poetę, tragicznie zmarłego 14 maja 1983 roku po pobiciu przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w komisariacie przy ul Jezuickiej na Starym Mieście w Warszawie. Rada zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

 

sd

15408

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum