kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Sprawy obronne i kwalifikacja wojskowa

Opublikowany: 2016-06-02 16:12:00

Sprawy obronne i kwalifikacja wojskowa

 


 

"Kwalifikacja wojskowa" film edukacyjny

 

W Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej odbyła się premiera filmu edukacyjnego przygotowanego pt.: „Kwalifikacja wojskowa”. Film w przystępnej, sfabularyzowanej i skróconej formie zawiera najistotniejsze informacje dotyczące zgłoszenia się młodych mężczyzn do komendy uzupełnień.

 

 

Dedykowany jest głównie 19-latkom (uczniów klas maturalnych), którzy są wzywani do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, a tym samym pierwszy raz w swoim życiu spełniają obowiązek nałożony na każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest obrona Ojczyzny. Film ma przełamać obawy młodzieży pojawiające się przed udaniem się do lokalu, w którym pracuje komisja lekarska. Udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z wezwaniem. Ma również uświadomić, że kwalifikacja wojskowa nie jest równoznaczna z wcieleniem do wojska, a jedynie ma określić stan i kategorię zdrowia wezwanych, oraz to że zgłoszenie się przed komisją jest obowiązkowe i nie powinno być przekładane na kolejne lata.

Film jest dostępny na portalu YouTube pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=wBOvh-KRZY0&feature=youtu.be
W polskim systemie prawnym od 2009 roku obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona. Dzisiaj do wojska wstępują tylko ochotnicy i ochotniczki. Każdego roku kwalifikacji wojskowej w Warszawie podlega około 7 tys. osób. W tej grupie prawie  6 tys. to mężczyźni, którzy w danym roku kończą 19 lat. Pozostałą część stanowią osoby, które nie stawiły się do kwalifikacji w poprzednich latach, kobiety posiadające przydatne dla wojska kwalifikacje oraz ochotnicy i ochotniczki. Co roku do kwalifikacji staje około 100 kobiet.
Kwalifikacja wojskowa  służy wyłącznie określeniu zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn i kobiet
W Warszawie kwalifikacja wojskowa potrwa od 10 lutego do 28 kwietnia, obejmując 7 205 osób.
Kwalifikacja jest jednym z wielu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Jest przedsięwzięciem wspólnym wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji wojskowej. Jej celem jest ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie książeczki wojskowej. Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie skutkuje powołaniem do czynnej służby wojskowej, ponieważ od 2009 roku obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona, natomiast niestawienie się przed komisję lekarską jest zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności.
Przed komisje lekarskie zostaną wezwani mężczyźni urodzeni w roku 2001 (rocznik podstawowy). Ponadto wezwania otrzymają mężczyźni z rocznika 1999 – 2000 uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej, a także urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kolejna grupę stanowią kobiety, które posiadają wykształcenie przydatne dla Sił Zbrojnych RP (farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, psychologia, medycyna) wskazane przez wojskowych komendantów uzupełnień. Do kwalifikacji mogą się zgłosić również ochotniczki i ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat, jeżeli nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 


 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2020 R.

 

25 lutego br. w ramach kwalifikacji wojskowej rozpocznie swoją działalność Powiatowa Komisja Lekarska nr 4, z siedzibą w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 przy ul. Mińskiej 1/5. Komisja będzie działać do 28 kwietnia 2020 r.
(tel.: 519 047 444), i jest właściwa dla osób zameldowanych na obszarze Dzielnic: Praga – Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła m.st. Warszawy.

W ramach kwalifikacji wojskowej, określana jest kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoby wzywane stają przed komisją lekarską, upoważnionym przedstawicielem Prezydenta m.st. Warszawy oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień i otrzymują książeczkę wojskową.

Kwalifikacji wojskowej w 2020 roku podlegają:

 1. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia, a więc 
  w roku 2020 jest to rocznik 2001;
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy do tej pory nie stawili się przed właściwą Powiatową Komisją Lekarską;
 3. Kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji;
 4. Osoby urodzone w latach 1999 – 2000, uznane za czasowo niezdolne
  do czynnej służby wojskowej.

 Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pomiędzy 18 (ukończone) a 24 rokiem życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

 Oceny, na podstawie przeprowadzonych badań, dokonują Powiatowe Komisje Lekarskie ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • „A" zdolny do czynnej służby wojskowej;
 • „B" czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre  lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • „D" niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • „E" trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 Terminy stawiennictwa dla poszczególnych dzielnic:

 • Praga – Południe: 25.02 – 20.03.2020 r.
 • Wawer: 23.03 – 09.04.2020 r.
 • Rembertów: 16.04 – 21.04.2020 r.
 • Wesoła: 22.04 – 28.04.2020 r.

 


 

Świadczenia osobiste i rzeczowe

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP przewiduje szczególny rodzaj obowiązku obywateli i przedsiębiorców spełniany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W dziale VII ustawy został zawarty katalog przepisów dotyczących świadczeń na rzecz obrony. Są one jedną z form realizacji powszechnego obowiązku obrony RP
i stanowią integralną część systemowych rozwiązań obronnych. Dla samorządu terytorialnego szczególnie istotne są dwa rodzaje świadczeń – osobiste i rzeczowe.

W obu przypadkach to wójt, burmistrz (prezydent miasta) jest organem odpowiedzialnym za wydanie decyzji administracyjnej, w której określa rodzaj i zakres świadczenia, miejsce wykonania, czas trwania, przedmioty planowane do wykorzystania oraz podmiot na rzecz którego świadczenie będzie realizowane.

 

Świadczenia osobiste (obywatele polscy, stale zameldowani w kraju,
od 16 do 60 roku życia) w czasie pokoju polegają na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa; zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków (może dot. wykorzystania narzędzi prostych, w stosunku do kurierów – wykorzystanie posiadanych środków transportowych.

 

Zakres wykorzystania:

 •  ćwiczenia wojskowe,
 •  ćwiczenia wojskowe w jednostkach przewidzianych do militaryzacji,
 •  ćwiczenia w obronie cywilnej w zakresie powszechnej samoobrony,
 •  dostarczenie i obsługa przedmiotów świadczeń rzeczowych.

Czas trwania:

 •  jednorazowo do dwunastu godzin,
 •  w odniesieniu do kurierów oraz osób dostarczających/obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych czterdzieści osiem godzin; z zastrzeżeniem, że nie częściej niż  do trzech razy w roku.

 

Świadczenia osobiste (obywatele polscy, stale zameldowani w kraju, od 16 do 60 roku życia) w czasie wojny polegają na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych, obrony cywilnej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.

Czas trwania:

 •  świadczenie nie może przekroczyć jednorazowo siedmiu dni.

 

Świadczenia rzeczowe polegają na oddaniu do użytkowania jednostkom wojskowym pomieszczeń, terenów, środków transportu, maszyn, narzędzi i innego sprzętu na cele przygotowania obrony państwa. Obowiązek ten dotyczy bardzo szerokiego kręgu podmiotów – zarówno urzędów, instytucji państwowych, przedsiębiorców jak i osób fizycznych.

Świadczenia rzeczowe nakładane są w dwóch grupach: pierwsza dotyczy uzupełnienia etatowych potrzeb i stanów liczbowych wynikających z wojennych struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych oraz innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obronności państwa; druga grupa dotyczy doraźnego używania przez Siły Zbrojne oraz inne jednostki organizacyjne.

Świadczenia rzeczowe na uzupełnienie doraźnych potrzeb – oddanie nieruchomości lub rzeczy do  używania przez następujące podmioty: Siły Zbrojne, Obronę Cywilną, państwowe jednostki organizacyjne wykonujące zadania dla potrzeb obrony kraju,
w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków oraz organizacji rejestracji i kwalifikacji wojskowej.

Czas trwania (jednorazowo):

 •  ćwiczenia obrony cywilnej i powszechnej samoobrony do 24 godzin (do 3 razy w roku),
  •  sprawdzenie gotowości mobilizacyjnej SZ do 48 godzin (do 3 razy w roku),
  •  ćwiczenia wojskowe do 7 dni (raz w roku),
  •  rejestracja i kwalifikacja wojskowa, zwalczanie klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska –bez ograniczeń czasowych.

Świadczenia rzeczowe na uzupełnienie etatowych potrzeb – uzupełnienie potrzeb wynikających ze struktur SZ oraz państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.

Czas trwania – do ustania potrzeb korzystania podmiotu uprawnionego (czas nieograniczony).

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081).”

 

Świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej (oraz inne należności).

Informacje oraz wzory dokumentów dotyczące uprawnień dla osób powołanych  na ćwiczenia wojskowe lub do czynnej służby wojskowej (rekompensata utraconego wynagrodzenia, pokrywanie należności mieszkaniowych, uznanie za żołnierza samotnego bądź posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny) zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miasta (www.um.warszawa.pl), w zakładce - Załatw sprawę w urzędzie, Kategorie spraw urzędowych - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, sekcja - Sprawy obronne (link bezpośredni - http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/31).

13819

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum