kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Sprawy społeczne i zdrowie

OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROGRAMÓW ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO DZIECI, MŁODZIEŻY
I ICH RODZIN ORAZ NA WDRAŻANIE PROGRAMÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ZWIĄZANEJ Z PROBLEMAMI UZALEŻNIEŃ.
Termin składania wniosków upływa 19.02.2021.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie konkursu
Uchwała nr 3474/2021 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Zasady ubiegania się o wdrażanie programów profilaktycznych


 

OGŁOSZENIE O NABORZE I ZBIERANIU OFERT BIEGŁYCH SĄDOWYCH NA SPORZĄDZANIE OPINII PSYCHIATRYCZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH W ZAKRESIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH- DZIELNICOWEGO ZESPOŁU PRAGA-POŁUDNIE.

                               

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy — Wydział Spraw Społecznych   i Zdrowia  na podstawie Uchwały Nr XLVI/ 1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr XCIII/2729/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r, (Dz.U.2019. poz 2277 z późn. zm.),  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2021” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007r. w sprawie biegłych w  przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. 2007 poz 1883 z poźń zm.)   ogłasza nabór i zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert jako biegły sądowy na sporządzanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Dzielnicowego Zespołu Praga-Południe.

 Zakresy zadań:

 1.Wykonanie czynności polegających na przeprowadzeniu badań psychiatrycznych i sporządzeniu  wspólnie z psychologiem opinii biegłych sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego, na wniosek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Dzielnicowego Zespołu Praga-Południe.

2. Sporządzenie zaświadczenia o niestawieniu się osoby na badanie.

Miejsce realizacji:

W miejscu wskazanym przez realizatora.

Zatrudnienie i wynagrodzenie:

Zatrudnienie łączy się z zawarciem umowy o dzieło.   

Wymagania:                                            

Osoby realizujące zadania  powinny:

  1. posiadać Decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie ustanawiającą biegłym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
  2. posiadać wykształcenie  wyższe.
  3. ewentualne certyfikaty z obszaru uzależnień od alkoholu
  4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty:

  1. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  2. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  3. oferta zawierająca stawkę za wydanie opinii i za wydanie zaświadczenia

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów do dnia 21.01.2021 roku (czwartek) do godziny 16.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Podskarbińska 6 pok. nr 114 w zaklejonych kopertach  osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty, w terminie do 21.01.2021 roku na podany poniżej adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Zgłoszenia bez kompletu ww. dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone i niekompletne zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 21.01.2021r.

Rozstrzygniecie ofert nastąpi zgodnie z obowiązującymi procedurami, a samo złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyjęciem danej oferty.

 


 

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT DO PRACY W PUNKCIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy — Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  na podstawie Uchwały Nr XLVI/ 1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr XCIII/2729/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r, (Dz.U.2018. poz 2137 z późn. zm.),  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2020 ” ogłasza nabór i zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert do pracy  w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Dzielnicy Praga-Południe.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Dzielnicy Praga-Południe świadczy bezpłatne poradnictwo i konsultacje dla osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych. Oferuje wstępną informację i edukację na temat metod, form pomocy, możliwości podjęcia leczenia z uzależnienia, współuzależnienia oraz pomoc dla osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie.

Stanowiska pracy i zakresy zadań:

  1. prawnik— w wymiarze do 8 godzin tygodniowo porady i konsultacje dotyczące obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, prawa karnego, w zakresie przeciwdziałania przemocy;

  2. psycholog w wymiarze do 8 godzin tygodniowo porady w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy, inicjowania interwencji w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy, udzielania wsparcia i informacji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych z poradnictwem specjalistycznych, wsparciem psychologicznym;

  3. specjalista terapii uzależnień/terapeuta— do 8 godz. tygodniowo porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz motywowanie do podjęcia leczenia;

  4. koordynator- w wymiarze do 8 godz. tygodniowo.

Opis miejsca pracy:

Praca w budynku  ul. Paca 39 parter (stare budownictwo). Ciągi komunikacyjne w pokojach w PIK nie przystosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niepełnosprawnym i niewidomym.

Stanowisko pracy:

Wszystkie stanowiska pracy związane są z bezpośrednim kontaktem z interesantem i bezpośrednimi poradami/konsultacjami oraz poradnictwem telefonicznym dla osób zgłaszających się do PIK. Praca w godzinach przedpołudniowych i po południu,  wyznaczonych przez pracodawcę.

Zatrudnienie i wynagrodzenie:

Zatrudnienie na wszystkich ww. stanowiskach łączy się z zawarciem umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) na okres od 02.11.2019 r. do 29.10.2021 r.`

Wymagania:

Osoby realizujące zadania w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym powinny:

  1. posiadać kwalifikacje z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, przeciwdziałania przemocy, pracy socjalnej, resocjalizacji, prawa, psychologii, profilaktyki HIV/AIDS;

  2. znać oferty m. st. Warszawy w zakresie profilaktyki uzależnień, lecznictwa, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki HIV/AIDS;

  3. mieć   doświadczenie w pracy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym;

  4. posiadać wykształcenie  wyższe zawodowe. 

  5. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  6. być niekaralnym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  7. systematycznie poszerzać swoje umiejętności i kompetencje w swojej specjalności;

  8. mieć wysoko rozwiniętą odpowiedzialność, systematyczność, standardy etyczne, umiejętność podejmowania decyzji oraz wykazywać postawę nastawioną na życzliwą pomoc innym ludziom.

Wymagane dokumenty:

  1. Podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny z zawartą propozycją działań na danym stanowisku oraz  zamieszczonym następującym oświadczeniem: ,,Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu rekrutacji  do PIK w zakresie  imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr. tel, pesel” , kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

  2. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

  3. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

  4. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

  6. propozycja wynagrodzenia zawierającą stawkę godzinową i skumulowaną miesięczną.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów do dnia 02.10.2020 roku (piątek) do godziny 16.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Podskarbińska 6 pok. nr 114 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Punkt Informacyjno-Konsultacyjny” Dzielnicy Praga-Południe, osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty, w terminie do 02.10.2020 roku na podany poniżej adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Zgłoszenia bez kompletu ww. dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone i niekompletne zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 02.10.2020 r.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi zgodnie z obowiązującymi procedurami, a samo złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyjęciem danej oferty.

 

 


 

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT BIEGŁYCH SĄDOWYCH NA SPORZĄDZANIE OPINII PSYCHIATRYCZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH W ZAKRESIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH- DZIELNICOWEGO ZESPOŁU PRAGA-POŁUDNIE.

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia na podstawie Uchwały Nr XLVI/ 1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr XCIII/2729/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r, (Dz.U.2019. poz 2277 z późn. zm.), Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2020” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. 2007 poz 1883 z poźń zm.) ogłasza nabór i zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert jako biegły sądowy na sporządzanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Dzielnicowego Zespołu Praga-Południe.

Zakresy zadań:

1. Wykonanie czynności polegających na przeprowadzeniu badań psychiatrycznych i sporządzeniu wspólnie z psychologiem opinii biegłych sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego, na wniosek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Dzielnicowego Zespołu Praga-Południe.

2. Sporządzenie zaświadczenia o niestawieniu się osoby na badanie.Miejsce realizacji: w miejscu wskazanym przez realizatora.

3. Zatrudnienie i wynagrodzenie: zatrudnienie łączy się z zawarciem umowy o dzieło.

4. Wymagania:

Osoby realizujące zadania powinny:

  • posiadać Decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie ustanawiającą biegłym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
  • posiadać wykształcenie wyższe.
  • ewentualne certyfikaty z obszaru uzależnień od alkoholu
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty:

  • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  • oferta zawierająca stawkę za wydanie opinii i za wydanie zaświadczenia

4. Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów do dnia 14.02.2020 roku (czwartek) do godziny 16.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Podskarbińska 6 pok. nr 114 w zaklejonych kopertach osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty, w terminie do 14.02.2020 roku na podany poniżej adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).
5. Zgłoszenia bez kompletu ww. dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone i niekompletne zostaną komisyjnie zniszczone.
6. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 14.02.2020r.
7. Rozstrzygniecie ofert nastąpi zgodnie z obowiązującymi procedurami, a samo złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyjęciem danej oferty.

 


 

Ogłoszenie konkursu na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z problemami uzależnień w placówkach oświatowych Dzielnicy Praga- Południe w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 oraz konkursu dla placówek oświatowych na realizację programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga – Południe zgodnie ze standardem zagospodarowania czasu wolnego ujętym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa w 2020 r. Termin składania wniosków upływa 31.01.20 szczegóły w załącznikach.

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała nr 1897/2020 Zarządu Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy z dnia 08.01.2020r w sprawie ogłoszenia konkursu na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z problemami uzależnień w placówkach oświatowych Dzielnicy Praga- Południe w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.
  2. Regulamin rozpatrywania ofert zgłaszanych w konkursie, na wdrażanie programów w placówkach oświatowych Dzielnicy Praga-Południe, z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z problemami uzależnień w 2020 roku. 
  3. Zasady ubiegania się o wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z uzależieniem w placówkach oświatowych dzielnicy Praga-Południe.
  4. Wniosek dla placówek oświatowych dzielnicy Praga-Południe o sfinansowanie wdrażania programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z uzależnieniem w placówkach oświatowych dzielnicy Praga-Południe
  5. Uchwała nr 1898/2020 Zarządu Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy z dnia 08.01.2020r w srawie ogłoszenia konkursu dla placówek oświatowych na realizację programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga – Południe zgodnie ze standardem zagospodarowania czasu wolnego ujętym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa w 2020 r.
  6. Regulamin rozpatrywania ofert zgłaszanych w konkursie w placówkach oświatowych, na sfinansowanie realizacji programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących dzielnicę Praga-Południe zgodnie ze standardem zagospodarowania czasu wolnego ujętym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawa w 2020r.
  7. Zasady ubiegania się o sfinansowanie realizacji programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących dzielnicę Praga-Południe zgodnie ze standardem zagospodarowania czasu wolnego ujętym w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawa w 2020 r.
  8. Wniosek dla placówek oświatowych dzielnicy Praga-Południe o sfinansowanie realizacji programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci. młodzieży i ich rodzin zamieszkujących dzielnicę Praga-Południe zgodnie ze standardem zagospodarowania czasu wolnego ujętym w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawa w 2020 r

 


 

Uchwała Zarządu Dzielnicy ogłaszającej konkurs dla placówek oświatowych na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Termin składania wniosków do 19.06.2019r. 

Materiały do pobrania


Uchwała nr 120/2019 Zarządu Dzielnicy Praga- Południe m. st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla placówek oświatowych na realizację programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga – Południe zgodnie ze standardem zagospodarowania czasu wolnego ujętym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawa w 2019 r.

uchwała

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3


Ogłoszenie o naborze do pracy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym  w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. 

ogłoszenie


OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT BIEGŁYCH SADOWYCH NA SPORZĄDZANIE OPINII PSYCHIATRYCZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH W ZAKRESIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH- DZIELNICOWEGO ZESPOŁU PRAGA-POŁUDNIE.

ogłoszenie


Informacja o podjętej przez Zarząd uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych w II semestrze roku szkolnego 2018/2019. Termin składania wniosków  do 25.01.2019r. Szczegóły w załącznikach

Uchwała     Załącznik mr 1       Załącznik nr 2       Załącznik nr 3

 


OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT DO PRACY W PUNKCIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM

W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY


Uchwała nr  6180/2018 Zarządu Dzielnicy Praga- Południe m. st. Warszawy z dnia   23.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu 

na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z problemami uzależnień w placówkach oświatowych
Dzielnicy Praga- Południe w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

Załącznik


Konkursy :

  1. Na realizacje programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z problemem uzależnień termin składania wniosków 02.02.18
  2. Na wdrażanie programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga – Południe zgodnie ze standardem zagospodarowania czasu wolnego termin składania wniosków 02.02.18r.

Szczegółowe informacje w załącznikach. 

 Ogłoszenie o zbieraniu ofert biegłych sadowych na sporządzanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholuOgłoszenie o zbieraniu ofert do pracy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym


 

Uchwała nr 4583/2017 Zarządu Dzielnicy Praga- Południe m. st. Warszawy z dnia 7 czerwca 2017

w sprawie ogłoszenia konkursu na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z problemami uzależnień                      

w placówkach oświatowych Dzielnicy Praga- Południe w I semestrze roku szkolnego 2017/2018  

Załączniki

 


 

Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin w ramach projektu „Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na wiek oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność”.

 

Zapraszamy.

 


 

22 lutego 2017 r. Zarząd Dzielnicy podjął Uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wdrożenia i realizacji Strategii Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi.

W skład Zespołu wchodzą:

Pani Krystyna Radkowska - przedstawiciel Fundacji Zwalcz Nudę,
Pan Sylwester Nowak - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
Pani Edyta Kurant - przedstawiciel Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Praga-Południe,
Pani Beata Billewicz - przedstawiciel Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Dzielnicy Praga-Południe,
Monika Czaplarska - przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.

10 marca 2017 r.  godz. 14.00-16.00 przy ul. Podskarbińskiej 6  (sala 203 - konferencyjna)  odbędzie się organizacyjne posiedzenie Zespołu na którym zostanie wybrany Przewodniczący Zespołu oraz określony regulamin prac Zespołu.


 

Raport z badania Profilaktyka Szkolna i domowa w oczach praskich nastolatków

Raport z badania „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolna w ocenie nauczycieli”

 


Informacja o ogłoszonym przez Zarząd konkursie dla placówek oświatowych na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Uchwała   Załącznik 1   Załącznik 2   Załącznik 3


Informacjia o ogłoszonym przez Zarząd konkursie dla placówek oświatowych na wdrażanie programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków upływa 27.01.2017.

Uchwała    Załącznik 1   Załącznik 2   Załącznik 3


Zapytanie w/s utworzenia strefy coworkingowej dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lat na terenie Dzielnicy Pragi-Południe


OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT DO PRACY W PUNKCIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY


UCHWAŁA NR 2997/2016 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m.st. Warszawy z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy w 2016 roku 

UCHWAŁA NR 2997a/2016 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert  na  realizację zadania   publicznego   w zakresie pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy w 2016 roku  

ZARZĄDZENIE NR 1316/2016 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert,na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodziniew Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy w 2016 roku


Uchwała nr 2819/2016 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia  II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodziniew Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy  w 2016 roku

Załącznik do uchwały nr 2819/2016 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 15 czerwca 2016 roku


Zarząd Dzielnicy Praga – Południe  m.st. Warszawy ogłasza konkurs  na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z problemami uzależnień  w placówkach oświatowych Dzielnicy Praga- Południe w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 

Uchwała nr 2740/2016 Zarządu Dzielnicy Praga- Południe m. st. Warszawy z dnia 25 maja 2016r.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2740/2016 Zarządu Dzielnicy Praga- Południe m. st. Warszawy z dnia 25 maja 2016r. - regulamin
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2740/2016 Zarządu Dzielnicy Praga- Południe m. st. Warszawy z dnia 25 maja 2016r. - zasady ubiegania się o wdrażanie programów
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2740/2016 Zarządu Dzielnicy Praga- Południe m. st. Warszawy z dnia 25 maja 2016r. - wniosek
 


 

więcej informacji www.aids.gov.pl

 


 

Zarząd Dzielnicy Praga – Południe  m.st. Warszawy ogłasza konkurs na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z problemami uzależnień w placówkach oświatowych Dzielnicy Praga- Południew II semestrze roku szkolnego 2015/2016 


 

Zarząd Dzielnicy Praga – Południe  m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs dla placówek oświatowych na wdrażanie programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga – Południe zgodnie ze standardem zagospodarowania czasu wolnego ujętym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawa w 2015 r.


 

UWAGA!

 

Zarząd Dzielnicy Praga – Południe  m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz zaprasza do składania ofert.
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zarząd Dzielnicy Praga – Południe  m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w latach 2015- 2020 oraz zaprasza do składania ofert. 

Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2015 roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, stanowisko nr 21, przy ul. Grochowskiej 274 (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa. (liczy się data wpływu). 

 


 

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza  otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy w 2015 roku:Oferta Fundacji Akcja na mały grant na zadanie ,,Usprawnij komunikację w związku-nie dopuścić do przemocy w domu. Program mediacji rodzinnej dla mieszkańców Praga Południe.”


Kalejdoskop młodzieżowych inicjatyw

 „PwP Nowe Kompetencje” to projekt ponadnarodowy w partnerstwie z katalońską Fundacją Esplai, Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży ( lider projektu) oraz „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Celem projektu było wypracowanie modeli animacji lokalnej, które w oparciu o doświadczenia partnera ponadnarodowego mogą zostać realizowane i upowszechniane w Polsce.

Dlaczego warto inspirować młodzież?

Beneficjenci naszego Projektu

Młodzież w wieku 15-25 lat, mieszkająca w dzielnicach: Bielany, Praga Południe oraz podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz młodzi mieszkańcy Ostrołęki dorastający w warunkach niekorzystnych dla rozwoju psychospołecznego, zagrożona biedą, wykluczeniem społecznym, bezrobociem. Głównym problemem środowisk, z których wywodzą się nasi podopieczni, jest panujący często w rodzinach alkoholizm oraz narkomania, często również bieda, która w rodzinnym domu uczy młodzież postawy roszczeniowej i skutecznie uodparnia na potrzeby drugiego człowieka.

Dzieci pozostawione same sobie większość czasu spędzają na podwórkach, klatkach schodowych, przed blokami, na ławkach. Reguły i zasady współżycia społecznego przekazuje im „ulica” – często starsi koledzy lub grupa rówieśnicza. Osoby te, dostarczając młodym sprzecznych z powszechnie uznanymi zasadami życia społecznego wzorców, negatywnie wpływają na osobowość młodego człowieka, m.in.: kształtują zachowania agresywne (np. siłowe rozwiązywanie konfliktów), brak szacunku dla norm, wartości społecznych i drugiego człowieka. Młodzież często nie wypełnia obowiązku szkolnego, ucieka z domu, wchodzi w konflikt z prawem, kłamie, dopuszcza się aktów przemocy, nadużywa alkoholu, ma kontakt z narkotykami, a także patogenne doświadczenia seksualne.

Młodzież wychowana w środowiskach wykluczonych bardzo często nie ma wyuczonego poczucia odpowiedzialności za swoje decyzje, nie odczuwa ich konsekwencji, bardzo szybko zniechęca się do podjętych wcześniej z wielkim entuzjazmem działań. To duży problem dla realizatorów projektu, którzy pomimo rekrutacji uczestników m.in. w psychologa musza być przygotowani, że udział młodej osoby stanie pod znakiem zapytania, bo np. na osiedle powróci dawno niewidziany kolega i będzie próbować zniechęcić uczestnika do udziału w zajęciach. Na takie sytuacje trudno się przygotować i je przewidzieć, dlatego tak istotne jest, aby już od początku personel zdobył zaufanie uczestników, aby mógł w takich momentach wskazać młodej osobie, że taka pochopna decyzja odbiera jej możliwość rozwijania się i wyjścia ze środowiska wykluczonych społecznie.

Młodzież zagrożona wykluczeniem to trudna grupa docelowa, która często przejawia wysoką motywację na początku realizacji rozmaitych pomysłów i jednocześnie bardzo łatwo traci chęć do ich regularnej kontynuacji. Nasz projekt również napotykał takie kłopoty, wymagał dużego zaangażowania personelu, wielu rozmów z młodzieżą, ale dzisiaj, na mecie naszego projektu możemy powiedzieć, że naprawdę było warto.

Młodzież, która wzięła udział w projekcie regularnie uczęszcza do placówek wsparcia dziennego i placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Warszawy. To pozwoliło nam zagwarantować uczestnikom znane im miejsce do zajęć. Młodzież pracowała w 5-10 osobowych grupach. Warto podkreślić, że zajęcia w projekcie: wyjazdowy trening umiejętności społecznych, kurs multimedialny i przygotowanie oraz realizacja inicjatywy, często dobywały się w weekendy, co sprawiło, że poszczególne działania okazały się również ciekawym sposobem na spędzanie czasu wolnego poza godzinami funkcjonowania placówek wsparcia dziennego. Dni wolne od szkoły są szczególnie ważne w życiu młodych osób i jako organizacji zależało nam, aby poprzez projekt miały szansę zagospodarować swój czas na rozwój kompetencji.

Chociaż projekt zakładał wsparcie młodzieży na kilku poziomach: trening umiejętności społecznych, trening umiejętności finansowych, doradztwo zawodowe czy kurs multimedialny, to jednym z najbardziej budujących elementów była realizacja inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Łącznie w dwóch fazach projektu młodzież stworzyła ponad 15 pomysłów, które wsparły mieszkańców Warszawy i Ostrołęki.

W pierwszej fazie projektu uczestnicy przygotowali m.in.:

- warsztaty dla przedszkolaków o twórczości Janusza Korczaka oraz nagrali audiobook’a z tekstem Janusza Korczaka pt. „Sława”- Opowiadanie dla dzieci o Władku, który chciał być sławny ( nagranie wsparło również uczestników w treningu czytania, bo z powodu braków szkolnych często mają z czytaniem poważne kłopoty)

- miejsce do spotkań społeczności lokalnej jednego z osiedli socjalnych w Warszawie ( mieszkańcy czują się odseparowani ze względu na położenie osiedla, na terenie nie ma obiektów kultury, parku czy boiska), młodzież zaangażowała wolontariuszy i mieszkańców do uprzątnięcia terenu i umieszczenia ławek oraz grilla.

- Bielański amatorski turniej piłki nożnej drużyn podwórkowych, który zintegrował blisko 100 młodych osób, co więcej pomysł turnieju został pozytywnie przyjęty przez władze Dzielnicy Bielany i wydarzenie odbyło się również w drugiej fazie projektu, co więcej planowana jest jego kontynuacja w przyszłym roku.

- dwie grupy młodzieży promowały zdrowy styl życia i rozwijanie zainteresowań podczas rodzinnych pikników( m.in. ćwiczenia na sprzęcie kulturystycznym, gry zespołowe, warsztaty robienia biżuterii itd.)

W drugiej fazie projektu uczestnicy przygotowali m.in.:

- flash mob dla mieszkańców Ostrołęki, który zintegrował we wspólnym tańcu blisko 300 osób w różnym wieku

- konkursy młodych talentów ( konkursy odbyły się w Warszawie i Ostrołęce) dla dzieci w wieku 10-17 lat, podczas których mogli się zaprezentować m.in. wokaliści i wokalistki, zespoły, osoby uzdolnione sportowo czy tanecznie. Każdy z konkursów zgromadził również dużą publiczność i również ten konkurs planujemy kontynuować w przyszłym roku.

- pokazy eksperymentów z zakresu chemii i fizyki, m.in. lewitacji aerodynamicznej, ultradźwięków i infradźwięków. Uczestnicy przygotowali pokaz dla uczniów okolicznych szkół, a zdjęcia, które dokumentowały wydarzenie zostały umieszczone w stworzonym przez młodzież kalendarzu na rok szkolny 2015/2016.

- przedstawienie profilaktyczne dotyczące przemocy, do którego uczestnicy przygotowali się poprzez spotkania z pedagogami i psychologami oraz sami napisali scenariusz. W ramach tej inicjatywy grupa wyremontowała i wyposażyła salę teatralną, do której będzie mogła zapraszać młodzież z innych placówek.

- akcję remontu i wyposażenia pokoju dziecięcego dla 8- letniego Marcinka, który ze względu na złe warunki mieszkaniowe został zabrany do domu dziecka. Dzięki inicjatywie młodzieży w ramach projektu chłopiec już otrzymał możliwość częstszych przepustek, a wkrótce ma wrócić do swojego domu i „nowego” starego pokoju.

To zaledwie połowa zrealizowanych inicjatyw, ale projekt „PwP Nowe Kompetencje” pozwolił nie tylko na przetestowanie takiej formy pracy z młodzieżą, ale stworzył niezbędne narzędzia ( przede wszystkim scenariusze zajęć), które będą mogły służyć innym placówkom, szkołom, domom kultury, jak również grupom nieformalnym, chcącym kreować swoje własne pomysły i rzetelnie się do nich przygotować.

Osoby, które opiekowały się grupami i realizowały zajęcia podkreślają:

„, Chociaż początki były mało obiecujące i często wątpiłam, jako personel, że moja grupa zdoła otworzyć się na kłopoty społeczności wokół lub niedaleko nich, okazało się, że szybko potrafili wskazać wiele pomysłów na inicjatywę. Co więcej dochodziło do gorących dyskusji, który z problemów powinni uznać za najważniejszy? Świetne było to, że praca nad inicjatywami zakładała inwencję samej młodzieży bez gotowych propozycji. Sami opisywali swój pomysł i planowali budżet inicjatywy, wykazywali wiele zaangażowania np. w szukanie najbardziej atrakcyjnych cenowo artykułów. Zaskakujące było to, że nie potraktowali przyznanego im budżetu „lekką ręką”, szczegółowo wertowali strony internetowe, aby trafić na najkorzystniejszą ofertę. To budujące, zwłaszcza, gdy w swoich rodzinnych domach najczęściej mają do czynienia np. z „wyciąganiem” pieniędzy z instytucji pomocy społecznej”.

O inicjatywie remontu i wyposażenia pokoju dla 8-letniego Marcinka:

„Z początku rozmawiałyśmy o innym pomyśle, chodził nam po głowie piknik dla maluchów, ale jednego dnia pojawiły się dziewczyny i opowiedziały o tej rodzinie, znałam sytuację tego dziecka i byłam z nich bardzo dumna, że bez żadnej inspiracji przyszedł im do głowy taki pomysł. Cieszyły się, że mogą zrobić coś, co zmieni życie konkretnej osoby i chłopiec wróci do domu. To chyba najbardziej budujące dla mnie, jako wieloletniego pedagoga, że dziewczyny, które znam od wielu lat, bo wcześniej przychodziły do placówki, same zareagowały na problem i umiały zachęcić do pomocy innych mieszkańców.

Nasze własne doświadczenia pokazały, że pozornie trudna i niezaangażowana społecznie grupa młodzieży może niejednokrotnie zaskoczyć swoimi pomysłami. Duża samodzielność i poczucie sprawczości, jakie oddajemy w ręce młodzieży podczas ich działań(m.in. opracowanie formularza opisującego inicjatywę, kalkulacja kosztów, rozdzielenie zadań pomiędzy członków grupy, spotkania z przedstawicielami instytucji itd.) jest ważnym elementem modeli animacji lokalnej wypracowanych podczas projektu.

Innym istotnym i trwałym efektem projektu jest zmiana w samych uczestnikach, których miałam okazję widzieć m.in. podczas treningu umiejętności społecznych czy finałów inicjatyw lokalnych.

O wyjazdowym treningu młodzież mówiła:

„poczuliśmy się wyróżnieni, poważnie potraktowani oraz urzeczeni miejscem i zewnętrznym terenem”

„ to był mój pierwszy wyjazd na weekend, tak żeby przenocować, trochę się wstydziłem, że o jakiś uczuciach trzeba będzie mówić, ale w czasie zajęć wyluzowałem się i była super atmosfera”

Młodzież podkreślała również, że była wdzięczna kadrze prowadzącej projekt za różnorodność gier, zabaw, zajęć treningowych i partnerskie traktowanie na różnych etapach prowadzonego projektu.

Niech najlepszym podsumowaniem satysfakcji młodzieży z obecności w projekcie będzie fakt, że ponad połowa uczestników z pierwszej fazy chciała wziąć udział w rekrutacji fazy drugiej. 

Autor: Joanna Judzińska

 Zarząd Dzielnicy ogłasza konkurs na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień. Termin składania wniosków upływa w dniu 03.07.2015 r.


 

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawyogłosza wyniki II otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodziniew Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy  w 2015 roku:

 

 


 

Film z realizacji pilotażowego projektu certyfikacji placówek oświatowych pt. "Chronimy Dzieci".

 


 

EWALUACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

 


 

W związku ze zmianą ustawy żłobkowej Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przygotowało broszurę informacyjną pt. "Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Warszawie". Zapraszamy do lektury!

 


  

Logo Niebieskiej LiniiInformujemy, że w Warszawie działa poradnia telefoniczna przeznaczona dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie pochodzących głównie z terenów miasta. Poradnia prowadzona jest przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” będące placówką Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawska Niebieska Linia dofinansowana jest przez Urząd m.st. Warszawy.

 

Warszawska "Niebieska Linia"

22 668-70-00

w dni powszednie w godzinach 14.00 - 22.00
dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i środy w godzinach: 18.00 - 22.00.

 


 

 

Uchwała nr 4583/2017

Zarządu Dzielnicy Praga- Południe m. st. Warszawy

                                                          z dnia 7 czerwca 2017

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z problemami uzależnień                      w placówkach oświatowych Dzielnicy Praga- Południe w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 

10901