Trasa prowadzi ulicami pełnej zieleni dzielnicy, zabudowanej w okresie międzywojennym przeważnie domami warszawskiej inteligencji. Odnajdziemy tu dzieła architektów, które na trwałe wpisały się w dzieje polskiej architektury, oraz miejsca związane z takimi postaciami jak Agnieszka Osiecka czy Pablo Picasso.

The route takes us through a district of tree-lined streets. In the 1920s and 1930s,the district became popular among Warsaw’s intelligentsia, many of whom choseto have their houses constructed in Saska Kępa. A walk through the district will enable us to look at buildings designed by famous architects and to visit placesconnected with such prominent figures as Agnieszka Osiecka or Pablo Picasso.
Park, uznawany za jeden z najpiękniejszych w stolicy, rozciąga się na 58 ha dawnych łąk i pastwisk, które w XVII i XVIII wieku należały do nieistniejącego już miasteczka Skaryszew. Park zaplanował w 1905 r. dyrektor warszawskich parków i ogrodów Franciszek Szanior. Projektowano go według zasady „ile światła, tyle cienia”, która zakłada równowagę pomiędzy obszarami zadrzewionymi a malowniczymi polanami i stawami. Spacer będzie prowadził wzdłuż obwodowej alei, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zobaczymy pomniki oraz rzeźby parkowe wybitnych polskich rzeźbiarzy okresu międzywojennego.

Skaryszewski Park is considered to be one of Warsaw’s most beautiful parks.It occupies 58ha of former meadows and pastures that formed part of the villageof Skaryszew in the 17th and 18th century. The park was designed in 1905by Franciszek Szanior, the director of all of Warsaw’s parks and gardens. The park was designed according to the rule “as much light as shade”, as a result of which woodland, clearings and ponds are in equilibrium. The route leads clockwise along the alley encircling the park. It allows the visitor to see statues and sculpturesby famous Polish artists from the interwar period.
Trasa poprowadzi przez tereny Kamionka przyłączonego do Warszawy w 1891 r. Dzielnica sięga swą historią do XI wieku, gdy funkcjonowała przeprawa przez Wisłę w tutejszym Kamionie. Ta niegdyś robotnicza część miasta była świadkiem m.in. elekcji dwóch polskich królów.Trasa zaczyna się u zbiegu ulic Zamoyskiego i al. Zielenieckieji prowadzi ulicami Kamionka do Urzędu Dzielnicy Praga Południe.

The route leads us through the streets of Kamionek, incorporated into Warsawin 1891. Its history, however, dates back to the 11th century, when Kamion was famous for its Vistula crossing. This former working-class part of the district was also witness to great historical events, like the election of two Polish kings. The route starts on the corner of Zamoyskiego and Zieleniecka Street and leadsalong the streets of Kamionek to the District Council of Praga Południe.
Spacer po centralnej części dzielnicy, wzdłuż osi ulicy Grochowskiej.

A walk along the central part of the district, mostly along Grochowska Street.
Warto zobaczyć

Other interesting places
Stadion Dziesięciolecia
The 10th Anniversary stadium

Wybudowany w ekspresowym tempie w latach 1954-55 na dziesięciolecie Polski Ludowej, wg projektu zespołu architektów pod przewodnictwemJerzego Hryniewieckiego. Do jego wznoszenia użyto gruzu zburzonej Warszawy. Obecnie w niecce stadionu powstaje Stadion Narodowy.

The stadium was constructed between 1954 and 1955 to celebrate the first decade ofthe People’s Republic of Poland. It was designed by a team of architects led professor Jerzy Hryniewiecki and constructed using the rubble of the ruins of Warsaw. At the moment, in the hollow of the stadium a new National Stadium is being constructed.

Prawosławne Seminarium Duchowne
Orthodox seminary

Budynek przy ul. Paryskiej 27 mieści szkołę teologiczną oraz niewielkącerkiew pw. Wprowadzenia do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy.

The building on Paryska 27 Street had house a Orthodox seminary and small Orthodox church.

 

 

 

 

Gmach sądu rejonowego
District Courthouse

Obiekt jest przykładem udanej modernizacji powojennego gmachumagazynowego. Po przebudowie dokonanej według projektu pracowniSAMI Architekci, sąd otwarto w lutym 2006 r.

The building located at 15a, Terespolska Street is an example of a successful modernisation of a pre-war warehouse. The court started operating in February 2006, after reconstructon carried out according to a project by SAMI Architekci.

Klub Sportowy Orzeł
Orzeł Sports Club

Istnieje od 1922 r. Obecnie prowadzi sekcje lekkiej atletyki i tenisa ziemnego. W 2005 r. oddano po modernizacji nowoczesny stadion lekkoatletyczny.

The club was established in 1922. There are an athletics and a tennis section. Since 2005 the club has been located in newly modernised athletics stadium.

Pomnik poległych w walce ze Szwedami
The monumnet of soldiers killed during Swedish invasion

Niewielki pomnik usytuowany na Wale Miedzeszyńskim w formie białego obelisku zwieńczonego krzyżem. Wystawiono go w miejscu zbiorowej mogiły żołnierzy poległych w czasie bitwy wojsk polsko-litewskich z wojskami szwedzko-brandenburskimi stoczonej w 1656 r.

The monument located at Wał Miedzeszyński has the form of a small obelisk crownedwith a cross. It was erected to mark a mass grave of the soldiers who perished during the battle between Polish and Lithuanian troops against Swedish and Brandenburg armies in 1656.

Centralna Biblioteka Wojskowa
Central Military Library

Placówka gromadząca zbiory związane z historią polskiej wojskowości.

The collection of the library consists of books relating to Polish military history

Przyczółek Grochowski
Przyczółek Grochowski

Ogromny budynek mieszkalny pomiędzy ul. Motorową i ul. Żymirskiegoo zróżnicowanej ilości pięter, kilkakrotnie załamujący się pod kątem prostym. Wszystkie połączone ze sobą segmenty mają łączną długość ok. 1,5 km, co czyni obiekt najdłuższym budynkiem w stolicy (choć nie stojącym w linii prostej).

A block of flats with a number of storeys located between Motorowa and Żymierskiego Street, and Gocław lake. The total length of a-ll the interconnected parts of the buildingsis 1,5 km, which makes it the longest building of Warsaw (although not in a straight line).

Park Znicza
Znicza Park

Kameralny park w kształcie latawca, powstał w latach 50. XX w. Swą nazwę zapożyczył od jednej z sąsiednich ulic. W parku odnajdziemy pomnik mieszkańców kolonii Górki Grochowskie, którzy zginęli w czasie wojny.

A cosy park in the shape of a kite, was created in 1950s. It takes its name (“Candle Park”) after one of the neighbouring streets. The statue in the park commemorates the inhabitants of Górki Grochowskie who perished during WWII.

Rezerwat Olszynka Grochowska
Olszynka Grochowska nature reserve

Utworzony w 1983 r. rezerwat obejmuje ponad 56 ha. Jego teren pokrywa się z dawnym lasem olchowym, tzw. olszynką grochowską, stanowiącą główne miejsce zmagań podczas bitwy grochowskiej.

The nature reserve was established in 1983. and consists of over 56 ha of forest, mainly alder trees (“olcha” means “alder” in Polish). Olszynka grochowska was the main place of the battle of Grochów on 25th February 1831.

 

Pomnik bitwy grochowskiej
The Grochów Battle monument

Pomnik znajduje się na skraju lasu, od strony ul. Szerokiej. Wybudowanogo w roku 1936 w miejscu, w którym odkryto szczątki poległych żołnierzy. Napis na tablicy głosi: „Przechodniu, powiedz współbraciom, że walczyliśmy mężnie i umierali bez trwogi, ale z troską w sercu o losy Polski, o losy przyszłych pokoleń, o Twoje losy. Ku czci Bohaterów Olszynki Grochowskiej poległych dn. 25.02.1831 r.”.

On the verge of the forest, between Praga Południe and Rembertów, the monument com­memorating the battle of Grochów is located. It was built in 1936 on the spot where bodies of the soldiers were found. The inscription on the plaque reads: “We fought bravely and died without fear, but with concern about Poland and future generations. In honour of the heroes of the battle Olszynka Grochowska who died on 25.02.1831.”