kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów dydaktycznych do projektu "SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - VII EDYCJA"

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia  11.04.2017

 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. nr 164, poz.2164 z późn. zmianami) z dnia 29 stycznia 2004 r.: stosuje się  z art. 4 ust.8 ustawy PZP)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Praga – Południe m.st. Warszawa, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, NIP: 525-224-84-81

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia: materiały dydaktyczne do projektu pn.: „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – VII EDYCJA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  1. Wykonawca przedstawi ofertę cenową do dnia   21.04.2017 r.
  2. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (Załącznik nr 1)

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej nieścieralnym atramentem lub długopisem lub na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3. Kryterium oceny ofert

a) Cena 100 %

b) Inne - %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym.

Uwagi:

5. Miejsce złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy za pomocą poczty elektronicznej na adres: Urząd Dzielnicy Praga - Południe ul. Grochowska 274,  03-841 Warszawa lub pocztą elektroniczną  na adres [email protected] 
 

1)    Załącznik 1:  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA