kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Zespoły Projektowe

Opublikowany:

 

 
 
 

Uchwała Zarządu dot. powołania zespołów w ramach projektu (regulacja udziału w pracach zespołów pracowników Urzędu).

 

Informacje na temat prac zespołów: 
 

  • Zespół roboczy ds. przygotowania strategii współpracy.  
     

Zespół spotykał się od lutego 2014 roku do maja 2015 roku średnio raz w miesiącu. W jego skład wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy Dzielnicy Praga – Południe
m.st. Warszawa, ekspert zewnętrzny i animator partnera Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej „CAL”.

Prace zespołu ds. strategii prowadzone były w kontekście opracowywanej strategii współpracy i należały do nich m.in.:

- analiza dokumentów zastanych – diagnoz, danych/informacji na temat organizacji pozarządowych, jst, wzajemnej współpracy, podstaw prawnych – zebranie informacji, desk research;

- zapoznanie się z kryterium strategicznym – Lokalnym Indeksem Jakości Współpracy NGO z JST;

- praca na diagnozie lokalnej przeprowadzonej w ramach projektu – komponent badawczy strategii;

- określenie priorytetowych działań, zasad i obszarów współpracy, możliwych rozwiązań i innych;

- określenie obszarów tematycznych konsultacji zaplanowanych w projekcie;

Wypracowane dokumenty:


Protokoły ze spotkań:


Listy obecności ze spotkań:


Wypracowane w ramach projektu dokumenty:

Sprawozdanie z konsultacji strategii
Wersja dokumentu strategii po konsultacjach

konsultacje dokumentu: Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016.

 

  

  • Zespół ds. usprawnień realizacji zadań publicznych i inicjatyw publicznych oraz integracji NGO.
     

Zespół spotykał się od lutego 2014 roku do maja 2015 roku raz w miesiącu. W jego skład wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy Dzielnicy Praga – Południe
m.st. Warszawa, doradca i animator partnera Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej „CAL”.

Prace zespołu ds. usprawnień dotyczyły m.in.:

- analizy dokumentów dotyczących dotychczasowej współpracy oraz weryfikacja dotychczasowych procedur;

- usprawnienia realizacji zadań publicznych i inicjatyw na poziomie procedur formalnych konkursów na realizację zadań publicznych;

- opracowania wzorów instrukcji dotyczących sposobu wypełniania wniosków o dotacje miejskie;

- usprawnienia dotyczącego integracji środowiska NGO i JST.

Wypracowane dokumenty:

Regulamin prac zespołu (plik do pobrania);

Protokoły ze spotkań:

 

Listy obecności ze spotkań:

 

Podczas  spotkań Zespołu ds. Usprawnień zostały wypracowane następujące dokumenty stanowiące materiały pomocnicze przyjęte przez Zarząd Dzielnicy:
1) Katalog kosztów, które nie mogą być finansowane z dotacji (wspólnych dla wszystkich naborów)
2) Wykaz dokumentów niezbędnych ze strony organizacji pozarządowych do finansowej i merytorycznej kontroli realizacji zadania publicznego przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego
3) Wzór opisu faktury/rachunku
4) Wzór oświadczenia członka stowarzyszenia/fundacji pracującego społecznie
5) Wykaz finansowych oraz pozafinansowych form współpracy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi
6) Wskazówki, dotyczące wypełnienia sprawozdania
7) Wykaz  najczęściej popełnianych błędów przez organizacje pozarządowe w ofertach składanych na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
8) Wykaz najistotniejszych elementów ogłoszenia konkursowego, dotyczącego otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych.
9) Wzór opisu faktury/rachunku

Ponadto  na spotkaniach omawiane, analizowane były min. następujące dokumenty:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011.6.25), 
- Zarządzenie Nr 3463/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i ogłaszania wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu m.st. Warszawy w biurach Urzędu m.st. Warszawy i wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy oraz trybu rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań publicznych, 
- Zarządzenie Nr 2907/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu m.st. Warszawy w biurach Urzędu m.st. Warszawy i wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy oraz trybu rozliczania  i kontroli tych dotacji.

  • Zespół ds. Mediacji. 
     

Zespół spotykał się od lutego 2014 roku do maja 2015 roku raz w miesiącu. W jego skład wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy Dzielnicy Praga – Południe
m.st. Warszawa, doradca.

Prace zespołu ds. mediacji były próbą wypracowania standardu mediacji społecznej. W ramach spotkań opracowane zostały narzędzia służące efektywnej współpracy JST i NGO w zakresie mediacji.

Zespół stanowił wsparcie dla osób chcących zajmować się mediacją po ukończeniu szkolenia w zakresie mediacji w ramach projektu.

Wypracowane dokumenty:

Regulamin prac zespołu (plik do pobrania);

Ogłoszenie i zgłoszenie o bezpłatnych mediacjach. Ogólna informacja o mediacjach.

Standard mediacji stanowiący materiał pomocniczy przyjęty przez Zarząd Dzielnicy.

Protokoły ze spotkań:

 

Listy obecności ze spotkań:

 

Projekt „Wysokie standardy współpracy z NGO’s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Więcej informacji na stronie: www.frdl.mazowsze.pl/frdl,aktualne-projekty  

11814

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Zespoły Projektowe