kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Od 15 listopada 2011 r.  na terenie Dzielnicy Praga - Południe funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy  nr 1662/2011 z dnia 25 października 2011 r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.
Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Wiatracznej 11, 04- 366 Warszawa.

Od dnia 5 kwietnia 2019 r. Zespołem kieruje Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Agnieszka Skyrpan  - Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy. 
Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia. 
Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.  Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.
Instytucja, która wszczyna procedurę, przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę - A”   do Zespołu Interdyscyplinarnego, pod wyżej podany adres. 
Zespół Interdyscyplinarny  na rzecz pomocy konkretnej  rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji  Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny,  a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.
Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy. 
Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.
 
Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”:
1. Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII, ul. Grenadierów 73/75, 04- 007 Warszawa, Wydział Prewencji KRP VII ( dzielnicowi), ul. Umińskiego 22.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04 – 366 Warszawa, Filia Nr 1  ul. Wiatraczna 11, Filia nr 2 ul. Walecznych 59.
3. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00 - 098 Warszawa oraz Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga – Południe, ul. Paca 39.
4. Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy (w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).
5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji).
 
Obowiązujące akty prawne
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005 r.  Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
 
Poradniki przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dedykowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.